17.05.2021 Pazartesi günü iti­ba­riy­le açı­lan 2021 yılı çay se­zo­nu için üre­ti­ci­ler çay bah­çe­le­ri­ne gi­re­rek çay top­la­ma­ya baş­la­dı.

Tam ka­pan­ma dö­ne­min­de bahçe te­miz­lik­le­ri ta­mam­la­yan Ri­ze­li­ler Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR) ta­ra­fın­dan açı­lan kam­pan­ya ile tam ka­pan­ma­nın hemen ar­dın­dan bugün iti­ba­riy­le çay top­la­ma­ya baş­la­dı. Yaş çay taban fi­ya­tı­nın açık­lan­ma­sı­nı bek­le­me­yen Ri­ze­li Çay Müs­tah­sil­le­ri, er­ken­den çay­lık­la­rı­na gi­re­rek ka­li­te­li çay üret­mek için ilk gün­den makas sal­la­dı. Geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gibi bu yılda Gür­cis­tan’dan her yıl gelen çay tarım iş­çi­le­ri pan­de­mi ne­de­niy­le ge­le­me­yin­ce va­tan­daş­lar kendi ara­zi­le­ri­ne ken­di­le­ri gir­mek zo­run­da kaldı.
Yaşar Seyis isim­li çay üre­ti­ci ka­li­te­li çay top­la­mak için er­ken­den çay bah­çe­si­ne gir­dik­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek “Çay güzel geldi. Zaten erken baş­la­rız ki ge­nel­de çay ka­li­te­li de olsun diye. Biz erken baş­lı­yo­ruz ki taze çay ol­du­ğu için ka­li­te­li olu­yor. Biz yıl­lar­dır kendi ça­yı­mı­zı ken­di­miz top­lu­yo­ruz. O yüz­den çay top­la­mak bize çok rahat ge­li­yor. Ka­li­te­li çay top­la­rız, top­la­dı­ğı­mız çay da çöp olmaz. Çay alım ye­ri­ne git­ti­ği­miz­de bizim top­la­dı­ğı­mız çay ken­di­si­ni belli eder” dedi.

Üre­ti­ci­le­re “Hemen bi­tir­me­ye ça­lış­ma­yın” uya­rı­sı
Özel sek­tör çay sa­na­yi­ci­si Meh­met Ka­ra­ca ise va­tan­da­şı bir anda çay bah­çe­le­ri­ne gi­re­rek çayı taban fi­ya­tın­da sat­mak zo­run­da kal­ma­ma­sı ko­nu­sun­da uya­ra­rak “Ben iki gün ön­ce­den baş­la­dım se­zo­na. Çay ka­li­te­li. Mayıs çayı zaten bu, eğer erken top­lar­san ekst­rak­tı 38’e kadar çı­ka­bi­lir. Dü­şü­nün ki Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı yüzde 30. Bu çay yüzde 38, artık buna kat­kı­ya mat­kı­ya gerek yok. Çayın en büyük soru­nu katkı mad­de­le­ri, bu­nun­la büyük mü­ca­de­le ve­ri­yo­ruz.
Allah bizi kat­kı­cı­lar­dan kur­tar­sın. Üre­ti­ci­ler çayı ka­li­te­li yap­sın­lar, bir­bi­rin­den kop­ma­sın­lar.
Rize’de ka­pa­si­te bel­li­dir. En fazla ÇAY­KUR işler, günde 10 bin ton. Bizde özel sek­tör ola­rak 10 bin ton.
Çayın fi­ya­tı­nın düş­me­si bir anda sen 25 bin ton çay top­la­dın mı arz talep den­ge­si bo­zu­lu­yor ve bir anda fi­yat­lar aşa­ğı­ya dü­şü­yor. Fi­yat­lar aşa­ğı­ya dü­şün­ce de kuru çayın fi­ya­tı da dü­şü­yor. Orada bir denge kur­ma­sı lazım üre­ti­ci­nin. Kişi var ki 1 günde ça­yı­nı top­la­mak is­ti­yor. Yani ada­mın 3 ton çayı var, yev­mi­ye­ci alı­yor ve 2 güne ça­yı­nı bi­ti­ri­yor. Böyle olmaz. Yani en kısa 10 günde ça­yı­nı top­la­ma­sı lazım. Bu şe­kil­de olun­ca fiyat aşa­ğı­ya düş­mez ve is­tik­rar olur” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Çay­lı­ğa gi­recek bir ki­şi­nin sezon başı ma­li­ye­ti 240 TL’yi bu­lu­yor
Rize il mer­ke­zin­de çay top­la­mak için ge­rek­li mal­ze­me­le­rin sa­tı­şı­nı yapan Er­do­ğan Öksüz isim­li esnaf geçen yıla na­za­ran çay top­la­ma mal­ze­me­si fi­yat­la­rın­da yük­sel­me ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Geçen yıla na­za­ran şu anda baya bir zam oldu.
Geç­ti­ği­miz yıl 30 TL’den sat­tı­ğı­mız pan­to­lon şu anda 50 TL. 120 TL’den sat­tı­ğı­mız çay ma­ka­sı şu anda 160 TL. 10 TL’ye sat­tı­ğı­mız çay bezi şu anda 18 TL” diye ko­nuş­tu.
Öksüz, bir ki­şi­nin çay top­la­ya­bil­me­si için ge­rek­li tüm mal­ze­me­le­ri­nin fi­ya­tı ile il­gi­li ola­rak “Çay bezi, makas, el­di­ven, çizme, çay tor­ba­sı al­ma­ya kal­kıl­dı­ğın­da or­ta­la­ma 205 TL ma­li­ye­ti var. Bunun ya­nın­da birde yağ­mur­lu ha­va­lar için mu­şam­ba pan­to­lon al­ma­ya kal­kıl­dı­ğın­da ise bu ma­li­yet 240 TL’ye kadar çı­kı­yor” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.
Çay müs­tah­si­li çay alış­ve­ri­şi­ni pa­ha­lı bu­lu­yor
Çay top­la­mak için mal­ze­me fi­yat­la­rı­nın çok pa­ha­lı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Ahmet Gün­doğ­du isim­li çay müs­tah­si­li ise “Bir el­di­ven için 15 TL diyor. Di­ğer­le­ri 10 TL ama işe ya­ra­maz. İyi olan 15 TL ama iyisi de iyi para. Çay top­la­mak için de her şey pa­ha­lı. Şimdi çay top­la­ma mo­to­ru ala­ca­ğım ama onun için de 3 bin TL di­yor­lar. 3 bin TL ona ve­rin­ce, elekt­ri­ği, ben­zi­ni bana ne ka­la­cak? Çay çok ucuz­dan gi­di­yor ama. Bir de özele tes­lim olu­yo­ruz oda çok ucuza alı­yor” dedi.

Haber Merkezi