Monthly Archives: Mayıs 2021

2021 YAŞ ÇAY KAMPANYASI BAŞLADI

17.05.2021 Pazartesi günü iti­ba­riy­le açı­lan 2021 yılı çay se­zo­nu için üre­ti­ci­ler çay bah­çe­le­ri­ne gi­re­rek çay top­la­ma­ya baş­la­dı.

Tam ka­pan­ma dö­ne­min­de bahçe te­miz­lik­le­ri ta­mam­la­yan Ri­ze­li­ler Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR) ta­ra­fın­dan açı­lan kam­pan­ya ile tam ka­pan­ma­nın hemen ar­dın­dan bugün iti­ba­riy­le çay top­la­ma­ya baş­la­dı. Yaş çay taban fi­ya­tı­nın açık­lan­ma­sı­nı bek­le­me­yen Ri­ze­li Çay Müs­tah­sil­le­ri, er­ken­den çay­lık­la­rı­na gi­re­rek ka­li­te­li çay üret­mek için ilk gün­den makas sal­la­dı. Geç­ti­ği­miz yıl ol­du­ğu gibi bu yılda Gür­cis­tan’dan her yıl gelen çay tarım iş­çi­le­ri pan­de­mi ne­de­niy­le ge­le­me­yin­ce va­tan­daş­lar kendi ara­zi­le­ri­ne ken­di­le­ri gir­mek zo­run­da kaldı.
Yaşar Seyis isim­li çay üre­ti­ci ka­li­te­li çay top­la­mak için er­ken­den çay bah­çe­si­ne gir­dik­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek “Çay güzel geldi. Zaten erken baş­la­rız ki ge­nel­de çay ka­li­te­li de olsun diye. Biz erken baş­lı­yo­ruz ki taze çay ol­du­ğu için ka­li­te­li olu­yor. Biz yıl­lar­dır kendi ça­yı­mı­zı ken­di­miz top­lu­yo­ruz. O yüz­den çay top­la­mak bize çok rahat ge­li­yor. Ka­li­te­li çay top­la­rız, top­la­dı­ğı­mız çay da çöp olmaz. Çay alım ye­ri­ne git­ti­ği­miz­de bizim top­la­dı­ğı­mız çay ken­di­si­ni belli eder” dedi.

Üre­ti­ci­le­re “Hemen bi­tir­me­ye ça­lış­ma­yın” uya­rı­sı
Özel sek­tör çay sa­na­yi­ci­si Meh­met Ka­ra­ca ise va­tan­da­şı bir anda çay bah­çe­le­ri­ne gi­re­rek çayı taban fi­ya­tın­da sat­mak zo­run­da kal­ma­ma­sı ko­nu­sun­da uya­ra­rak “Ben iki gün ön­ce­den baş­la­dım se­zo­na. Çay ka­li­te­li. Mayıs çayı zaten bu, eğer erken top­lar­san ekst­rak­tı 38’e kadar çı­ka­bi­lir. Dü­şü­nün ki Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı yüzde 30. Bu çay yüzde 38, artık buna kat­kı­ya mat­kı­ya gerek yok. Çayın en büyük soru­nu katkı mad­de­le­ri, bu­nun­la büyük mü­ca­de­le ve­ri­yo­ruz.
Allah bizi kat­kı­cı­lar­dan kur­tar­sın. Üre­ti­ci­ler çayı ka­li­te­li yap­sın­lar, bir­bi­rin­den kop­ma­sın­lar.
Rize’de ka­pa­si­te bel­li­dir. En fazla ÇAY­KUR işler, günde 10 bin ton. Bizde özel sek­tör ola­rak 10 bin ton.
Çayın fi­ya­tı­nın düş­me­si bir anda sen 25 bin ton çay top­la­dın mı arz talep den­ge­si bo­zu­lu­yor ve bir anda fi­yat­lar aşa­ğı­ya dü­şü­yor. Fi­yat­lar aşa­ğı­ya dü­şün­ce de kuru çayın fi­ya­tı da dü­şü­yor. Orada bir denge kur­ma­sı lazım üre­ti­ci­nin. Kişi var ki 1 günde ça­yı­nı top­la­mak is­ti­yor. Yani ada­mın 3 ton çayı var, yev­mi­ye­ci alı­yor ve 2 güne ça­yı­nı bi­ti­ri­yor. Böyle olmaz. Yani en kısa 10 günde ça­yı­nı top­la­ma­sı lazım. Bu şe­kil­de olun­ca fiyat aşa­ğı­ya düş­mez ve is­tik­rar olur” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Çay­lı­ğa gi­recek bir ki­şi­nin sezon başı ma­li­ye­ti 240 TL’yi bu­lu­yor
Rize il mer­ke­zin­de çay top­la­mak için ge­rek­li mal­ze­me­le­rin sa­tı­şı­nı yapan Er­do­ğan Öksüz isim­li esnaf geçen yıla na­za­ran çay top­la­ma mal­ze­me­si fi­yat­la­rın­da yük­sel­me ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Geçen yıla na­za­ran şu anda baya bir zam oldu.
Geç­ti­ği­miz yıl 30 TL’den sat­tı­ğı­mız pan­to­lon şu anda 50 TL. 120 TL’den sat­tı­ğı­mız çay ma­ka­sı şu anda 160 TL. 10 TL’ye sat­tı­ğı­mız çay bezi şu anda 18 TL” diye ko­nuş­tu.
Öksüz, bir ki­şi­nin çay top­la­ya­bil­me­si için ge­rek­li tüm mal­ze­me­le­ri­nin fi­ya­tı ile il­gi­li ola­rak “Çay bezi, makas, el­di­ven, çizme, çay tor­ba­sı al­ma­ya kal­kıl­dı­ğın­da or­ta­la­ma 205 TL ma­li­ye­ti var. Bunun ya­nın­da birde yağ­mur­lu ha­va­lar için mu­şam­ba pan­to­lon al­ma­ya kal­kıl­dı­ğın­da ise bu ma­li­yet 240 TL’ye kadar çı­kı­yor” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.
Çay müs­tah­si­li çay alış­ve­ri­şi­ni pa­ha­lı bu­lu­yor
Çay top­la­mak için mal­ze­me fi­yat­la­rı­nın çok pa­ha­lı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Ahmet Gün­doğ­du isim­li çay müs­tah­si­li ise “Bir el­di­ven için 15 TL diyor. Di­ğer­le­ri 10 TL ama işe ya­ra­maz. İyi olan 15 TL ama iyisi de iyi para. Çay top­la­mak için de her şey pa­ha­lı. Şimdi çay top­la­ma mo­to­ru ala­ca­ğım ama onun için de 3 bin TL di­yor­lar. 3 bin TL ona ve­rin­ce, elekt­ri­ği, ben­zi­ni bana ne ka­la­cak? Çay çok ucuz­dan gi­di­yor ama. Bir de özele tes­lim olu­yo­ruz oda çok ucuza alı­yor” dedi.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Yaş Çay Taban Fiyatını Açıkladı

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, 2021 Yılı Yaş Çay Taban Fi­ya­tı­nı Açı­la­dı.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de Rize başta olmak üzere Art­vin’den Ordu’ya kadar yaş çay üre­ti­ci­le­rin me­rak­la bek­le­di­ği yaş çay 2021 yılı taban fi­ya­tı Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan des­tek­le­me ile bir­lik­te 4 li­ra­ya ola­rak açık­lan­dı.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan,“Bu yıl için yaş çay alım fi­ya­tı kilo ba­şı­na 3,87 li­ra­ya, des­tek­le­me ile bir­lik­te 4 li­ra­ya yük­sel­til­miş­tir. Ton ba­şı­na sert ek­mek­lik buğ­day alım fi­ya­tı­nı 2 bin 250 li­ra­ya, arpa alım fi­ya­tı­nı bin 750 li­ra­ya yük­sel­ti­yo­ruz.” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du.


Haber Merkezi

RİZE-ARTVİN TABİPLER ODASINDAN KINAMA

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­kan­lı­ğın­dan İsrail ve Çin Zul­mü­nü kı­na­yan bir açık­la­ma yaptı.

Rize Art­vin Ta­bip­ler Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin yap­tı­ğı açık­la­ma­da İstail ve Çin zul­mü­nü kı­na­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Oda­sı­nın Doç. Dr. Kazım Şahin im­za­lı açık­la­ma­sı şöyle’’ İnsan­lı­ğın ve ço­cuk­la­rın ka­til­le­ri­ne kar­şı­yız! Terör dev­let­le­ri si­yo­nist İsrail ‘in Müs­lü­man Fi­lis­tin­li kar­deş­le­ri­mi­ze, mer­ha­met­siz Çin’in ırk­daş­la­rı­mız olan Uygur Türk kar­deş­le­ri­mi­ze yap­tık­la­rı zulüm ve kat­li­ama, masum in­san­la­rın yaşam hak­kı­nı elin­den alan kat­li­am­la­ra so­nu­na kadar kar­şı­yız.
Ka­til­ler hesap ver­me­li.
Aci­len Ulus­la­ra­ra­sı in­san­lık suç­la­rı ceza mah­ke­me­si ku­rul­ma­lı, bu kat­li­am­la­ra neden olan te­rö­rist sal­dı­rı­la­ra hak et­tik­le­ri ce­za­yı ver­me­li­dir, bunun İçin tüm dünya in­san­la­rı­nın vic­dan­la­rı­na ve bu arada her şeye pro­vo­ka­tör­ce yak­la­şan TTB mer­kez kon­se­yi­ne ses­le­ni­yo­ruz. Geç­miş­te İHD baş­kan­lı­ğı yapan mer­kez kon­sey baş­ka­nı, bu zül­lü­me uğ­ra­yan­lar insan değil mi. Niçin se­si­niz çık­mı­yor.
Suç­lu­lar kı­sa­sa kısas ce­za­sı al­ma­lı.
İnsan­lık, yine tüm in­san­la­rın göz­le­ri önün­de kat­le­di­li­yor, kimse dur de­mi­yor! Artık zor­ba­lar ve ka­til­ler, somut adım­lar atı­la­rak dur­du­rul­ma­lı­dır ve ulus­la­ra­ra­sı top­lum vic­da­nı bu kadar gü­na­hı ve kir­len­me­yi kal­dır­ma­ma­lı­dır.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZEDE 2 GAZETECİ İSTİFA ETTİ

53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği üyesi 2 ga­ze­te­ci İkiz­de­re’de taş oca­ğı­nı des­tek­le­yen 53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ğin­den is­ti­fa et­tik­le­ri­ni açık­la­dı.

İkiz­de­re va­di­sin­de ta­şo­ca­ğı is­te­me­yen yöre in­sa­nı­nın di­re­ni­şi­ni pro­vo­ka­tör ola­rak ilan eden AK Parti’ye yakın 11 STK ve mes­lek ör­güt­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan 53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği’ne Üyesi 2 Ga­ze­te­ci­den tepki gös­te­ril­di.
De­re­le­rin Kar­deş­li­ği Plat­for­mu (DEKAP) YK üyesi ve Ga­ze­te­ci Ömer Şan ve Fın­dık­lı il­çe­sin­de haf­ta­lık ya­yın­la­nan Yeni Viçe Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Ga­ze­te­ci Filiz Şan, 53 Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ğin­den is­ti­fa et­ti­ği­ni açık­la­dı. Ga­ze­te­ci Ömer Şan ve Yeni Viçe Ga­ze­te­si Yazı İşleri Mü­dü­rü Ga­ze­te­ci/Mu­ha­bir-DE­KAP Dönem Söz­cü­sü Filiz Şan im­za­sıy­la soyal med­ya­da bir açık­la­ma ya­pıl­dı:
“Biz­ler, ga­ze­te­ci­li­ğin etik, sos­yo­lo­jik, sos­yo­kül­tü­rel ve hal­kın haber alma öz­gür­lük­le­ri çer­çe­ve­sin­de gö­re­vi­ni sür­dür­me mü­ca­de­le­si veren yerel ve ba­ğım­sız, ta­raf­sız­lı­ğa özen gös­te­ren, ‘ga­ze­te­ci/mu­ha­bir’ diye ta­nım­la­nan­la­rız. Top­lum­sal ve ya­şam­sal so­rum­lu­luk ve yü­küm­lü­lük­le­rin bi­lin­ciy­le bu­lun­du­ğu­muz ülke, mem­le­ket, coğ­raf­ya ve dün­ya­mı­za dair her so­ru­na du­yar­lı­lık­la yak­la­şıp; doğa/yaşam mü­ca­de­le­sin­de de var olma ça­ba­sın­da­yız. Ta­ma­men ba­ğım­sız, hiç­bir kurum veya ku­ru­luş­tan ne­ma­lan­ma­yan, des­tek al­ma­yan, yerel bir halk ha­re­ke­ti olan, va­di­ler ve de­re­le­ri­miz başta olmak üzere yay­la­lar ve doğal yaşam alan­la­rı­mız­da yaşam mü­ca­de­le­si ör­güt­le­yen De­re­le­rin Kar­deş­li­ği Plat­for­mu’nun, en ba­şın­dan bu yana bir ne­fe­ri ola­rak, mü­ca­de­le­yi en ileri ta­şı­ma gay­re­tin­de olduk. Bugün ve son­ra­sın­da da mü­ca­de­le ve da­ya­nış­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz.
İkiz­de­re­li­ler di­re­nir­ken; yurt ge­ne­lin­de­ki des­tek ve da­ya­nış­ma bil­di­ri­le­ri­ne karşı Rize’deki bazı sivil top­lum ör­güt­le­ri adına ya­pı­lan ‘düş­man­ca ve ay­rış­tı­rıp hedef gös­te­ri­ci’ açık­la­ma­la­rın akıl ve bilim dı­şı­dır. Kabul edi­le­mez ifa­de­ler içer­di­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da “53 Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği yö­ne­ti­mi­ni kı­nı­yor, pro­tes­to edip, ta­ra­fı­mı­za ve­ri­len ‘çevre ve yaşam mü­ca­de­le­si’ ödü­lü­nü iade edi­yor ve bir ara yö­ne­ti­ci­lik yap­tı­ğı­mız der­nek üye­li­ğin­den is­ti­fa et­ti­ği­mi­zi tüm ka­mu­oyu­na bil­di­ri­yo­ruz” de­nil­di.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NDAN RİZE MERKEZ VE İLÇELERİNDE YOĞUN İNCELEMELER

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, Rize’nin İkiz­de­re İlçesi başta olmak üzere, İyi­de­re Lo­jis­tik Liman Pro­je­si, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı İnşa­atı­nın ya­pı­mı ve Rize’de ya­pı­mı devam eden bir­çok pro­jey­le ile il­gi­li iki gün­dür Rize Mer­kez ve İlçe­le­rin­de ya­pı­mı devam eden ya­tı­rım­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di.

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu be­ra­be­rin­de, Rize Va­li­si Kemal Çeber, Rize Ak Parti Mil­let­ve­ki­li ve Eski Spor ve Genç­lik Ba­ka­nı Osman Aşkın Bak, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Ak Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ve İnce­le­me­ler­de bu­lun­du­ğu İlçe­le­rin Kay­ma­kam­la­rı ve Be­le­di­ye Baş­kan­la­rıy­la be­ra­be­rin­de çok sa­yı­da diğer bir çok il­gi­li ve gö­rev­li he­yet­le bir­lik­te, İyi­de­re Lo­jis­tik Liman Pro­je­si Mer­ke­zi in­şa­at ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­dik­ten sonra, Rize Ha­va­li­ma­nı in­şa­atı in­ce­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, Rize Mer­kez Be­le­di­ye Blok­la­rı Kent­sel Dö­nü­şüm Alanı, Çay çar­şı­sı ve Mil­let Bah­çe­si pro­je­le­ri­ni ye­rin­de in­ce­le­dik­ten sonra An­ka­ra’ya döndü.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val­cı

İYİ PARTİ TAŞ OCAĞINDA

Rize-İkiz­de­re İşken­ce­de­re Ta­şo­ca­ğı­na va­tan­daş­la­rın tep­ki­si­ne bir des­tek­te İYİ Par­ti­den geldi. İyi Parti Trab­zon ve Mer­sin Mil­let­ve­kil­le­ri Hü­se­yin Örs ile Hakan Sı­dal­lı olay ye­rin­de köy­lü­le­rin der­di­ni din­le­ye­rek ya­nı­nız­da­yız ko­nuş­ma­sı­nı yap­tı­lar.

İkiz­de­re Va­di­si­nin ko­ru­ma al­tı­na alı­nan 200 va­di­den bi­ri­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen İYİ Parti Mil­let­ve­ki­li’ bu­ra­sı ko­run­ma­sı ge­re­ken bir yer. Bu­ra­da alı­na­cak Taş­tan öte in­sa­nı­mız daha önem­li. SİT alanı ilan edi­len yerde Taş Ocağı ol­ma­ma­lı.

Biz is­te­me­zük­çü­ler­den de­ği­liz. Li­ma­na dolgu için al­ter­na­tif yer­ler ola­bi­lir. Siz­ler bu­ra­da yal­nız de­ğil­si­niz. Bu tep­ki­de ka­dın­la­rı­mız ba­cı­la­rı­mız ön­de­dir ve doğru yol­da­sı­nız de­mek­tir. Cen­net vadi toz al­tın­da bı­ra­kıl­ma­ma­lı.

Tür­ki­ye 5’den bü­yük­tür
Tür­ki­ye 5 büyük mü­te­ah­hit­ten bü­yük­tür. İkiz­de­re’de insan ça­lı­şa­cak hiç­bir kamu fab­ri­ka­sı yok. Gü­ney­ce Be­le­di­ye­si­ni ka­pa­tan AK Parti, 1952 yı­lın­da açı­lan İkiz­de­re Ad­li­ye­si­ni ka­pa­tan AK Parti.
AK Parti ik­ti­da­rı bu cen­net yerde Taş Oca­ğı­na izin ve­re­ce­ği­ne söz ve­ri­len ve yıl­lar­dır ya­pıl­ma­yan Çay Fab­ri­ka­sı­nı yap­sın. Tür­ki­ye’de 5 büyük mü­te­ah­hit­ten bü­yük­tür.
İkiz­de­re­li iş bek­li­yor taş ocağı değil ’dedi.
Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Örs İDEF İkiz­de­re Der­ne­ği­nin Avu­ka­tı Yakup Şekip Oku­mu­şoğ­lu’ndan konu hak­kın­da bil­gi­ler ala­rak’’ siz­le­re her ko­nu­da yar­dım­cı ola­ca­ğız, Mec­lis­te de ko­nu­yu gün­de­mi­miz­de tu­ta­ca­ğız’’ dedi.
Ta­şo­ca­ğın­da­ki des­tek prog­ra­mı­na Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Örs ile bir­lik­te İYİ Parti Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Hakan Sı­dal­lı, İYİ Parti Rize İl Baş­ka­nı Av. Ayşe Öz­ya­nık, İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Gönül Er ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU