Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Rize İl Tem­sil­ci­si Murat Kö­se­oğ­lu, İsrail vah­şe­ti­nin bir kez daha or­ta­ya çık­tı­ğı Mes­cid-i Aksa’da ya­şa­nan olay­la­ra iliş­kin bir açık­la­ma yaptı.

“Çocuk, yaşlı, genç de­me­den, gö­zü­nü kırp­ma­dan in­san­lık suçu iş­le­yen İsrail’e 1947’den beri dök­tü­ğü kan­lar, al­dı­ğı can­lar yet­me­miş ola­cak ki, şimdi yeni bir kat­li­ama daha gi­riş­miş­tir” diyen Kö­se­oğ­lu, İslam dün­ya­sı­nın tek yürek, tek ses ol­ma­dı­ğı sü­re­ce dün­ya­nın her kö­şe­sin­de Müs­lü­man ka­nı­nın ak­ma­ya devam ede­ce­ği­ni söy­le­di. Yıl­lar­dır devam eden İsrail te­rö­rü­nün yü­rek­le­ri dağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Kö­se­oğ­lu, şöyle devam etti, “İsrail, bir süre ara ver­di­ği vah­şe­ti­ne geç­ti­ği­miz gün­ler­de ye­ni­den baş­la­mış, Müs­lü­man­lı­ğın ilk Kıb­le­gâ­hı, kut­sal iba­det­ha­ne­si Mes­cid-i Aksa’da nöbet tutan Fi­lis­tin­li­le­re sal­dır­mış, çok sa­yı­da Fi­lis­tin­li­yi kat­let­miş­tir.
Çocuk, yaşlı, genç de­me­den, gö­zü­nü kırp­ma­dan in­san­lık suçu iş­le­yen İsrail’e 1947’den beri dök­tü­ğü kan­lar, al­dı­ğı can­lar yet­me­miş ola­cak ki, şimdi yeni bir kat­li­ama daha gi­riş­miş­tir. Yıl­lar­dır süren bu vah­şe­te göz yu­mul­ma­sı, İsrail’in yıl­lar­dır ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­ka ve an­laş­ma­la­ra ay­kı­rı bir bi­çim­de Fi­lis­tin top­rak­la­rı­nı işgal et­me­nin de öte­sin­de İslam dün­ya­sı­nın kut­sal­la­rı­na açık bir sal­dı­rı cü­re­ti­ni gös­ter­me­si­ne yol aç­mış­tır.
İslam dün­ya­sı tek yürek, tek ses ol­ma­dı­ğı sü­re­ce dün­ya­nın her kö­şe­sin­de Müs­lü­man ka­nı­nın ak­ma­ya devam ede­ce­ği bi­lin­me­li­dir. Bu nok­ta­da ay­rıl­ma­nın, bö­lün­me­nin kim­se­ye bir yarar sağ­la­ma­dı­ğı, yal­nız­ca ül­ke­miz ve İslam üm­me­ti üze­rin­de oyun oy­na­yan­la­rın ek­me­ği­ne yağ sü­re­ce­ği açık­tır. Batı’nın yap­tı­rım içer­me­yen gös­ter­me­lik açık­la­ma­la­rı­nın İsrail vah­şe­ti­ni dur­dur­mak­tan öteye daha da ce­sa­ret­len­di­re­rek az­dır­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. Bu ba­kım­dan İslam top­lum­la­rı­nın ortak karar al­ma­sı ve Batı’yı da bu ka­rar­la­ra uy­ma­ya zor­la­ma­sı, bu coğ­raf­ya­da huzur ve ba­rı­şın sağ­lan­ma­sı için vaz­ge­çil­mez zo­run­lu­luk, dün­ya­nın dört bir ya­nın­da zulme uğ­ra­yan maz­lum mil­let­ler açı­sın­dan da ha­ya­ti de­re­ce­de önem­li­dir. Öte yan­dan bizim için Fi­lis­tin da­va­sı, in­san­lık ta­ri­hi bo­yun­ca sü­re­gel­miş bir mü­ca­de­le­yi ifade eder.
Fi­lis­tin, bize “Kanla alı­nan bu top­rak­lar pa­ray­la sa­tı­la­maz” diyen Ab­dül­ha­mit Han’ın ha­tı­ra­sı, Kabe’den ön­ce­ki Kıb­le­gâ­hı­mız ol­ma­sı do­la­yı­sı ile de mu­kad­des ema­ne­ti­miz­dir. Bu ne­den­le hain sal­dı­rı­lar­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­re Allah’tan rah­met, ya­ra­lı Müs­lü­man kar­deş­le­ri­mi­ze acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz. De­ğer­le­ri­ni yi­tir­me­miş, olay­la­ra ta­raf­sız ba­ka­bi­len tüm in­san­lık âlemi; Bir­leş­miş Mil­let­ler­den, yıl­lar­dır hu­ku­ku hiçe sayan İsrail’den yap­tık­la­rı­nın he­sa­bı­nın so­rul­ma­sı­nı bek­le­mek­te­dir. Ne yazık ki, İsrail’in yap­tı­ğı zulüm, soy­kı­rım ve iş­ken­ce ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan gör­mez­den ge­li­nir­ken; Müs­lü­man ül­ke­le­re en küçük bir olum­suz­luk­ta her türlü yap­tı­rım ve NATO mü­da­ha­le­si için anın­da karar alı­na­bil­mek­te­dir. Bu durum, Bir­leş­miş Mil­let­le­rin de olay­la­ra si­ya­si yak­la­şım gös­ter­di­ği­nin en açık de­li­li­dir.
Türk­me­ne­li’ni gör­mez­den gelen, Doğu Tür­kis­tan’ı yok sayan, Kaf­kas­lar’a kör ba­kan­la­rın artık ses­le­ri­ni yük­selt­me za­ma­nı gel­miş­tir. Bütün İslam alemi ba­rı­şa ve hu­zu­ra has­ret­tir; bu has­ret sona er­me­li­dir. Tür­ki­ye Ka­mu-Sen ola­rak, 74 yıl­dır bütün in­sa­ni de­ğer­le­ri ayak­lar al­tı­na alan, kural ta­nı­maz uy­gu­la­ma­la­rıy­la ka­nı­mı­zı don­du­ran İsrail’i şid­det ve nef­ret­le kı­nı­yo­ruz. Her şeye rağ­men ina­nı­yo­ruz ki İsrail, bir gün akıt­tı­ğı maz­lum Müs­lü­man ka­nın­da bo­ğu­la­cak, uy­gu­la­dı­ğı dev­let te­rö­rü­nün ve in­san­lık su­çu­nun he­sa­bı­nı er geç öde­ye­cek­tir.”


Haber: Cey­hun KA­LEN­DER