RİZEDE SİYASET ÇALKANTIDA MI?

Rize’nin Mil­let­ve­ki­li sa­yı­sı 3
Son genel se­çim­de önü­mü­ze ko­nu­lan lis­te­de AK Parti’nin 3 adayı Er­do­ğan rüz­gâ­rı al­tın­da se­çil­di. Bunu kimse inkâr ede­mez.
Rize’deki mev­cut 3 Ve­kil­den kaçı Er­do­ğan genel baş­kan ol­ma­say­dı se­çi­le­bi­lir­di?
Gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­mez, sü­rek­li yazan bi­ri­si ola­rak ki­min­le gö­rüş­tüy­sem biz Er­do­ğan’dan do­la­yı OY ver­dik tü­rün­de ifa­de­ler­de bu­lun­du. Daha fark­lı söy­le­yen­ler­de oldu ama sa­tır­la­rı­ma almak is­te­me­dim.
Geçen hafta sos­yal med­ya­da Mu­ham­met Avcı Ve­ki­li­miz­den bir açık­la­ma ya­pıl­mış. Ken­di­siy­le gö­rüş­me­dim in­ter­net si­te­le­rin­de oku­dum.
Ve­ki­li­miz ta­ra­fın­dan bu­gü­ne kadar ya­lan­lan­ma­dı­ğı­na göre demek ki doğ­ruy­muş.
Genel se­çim­ler­de değil aday, aday adayı olmak için dahi ne tak­la­lar atıl­dı­ğı­nı çok iyi bi­li­rim. Ce­bin­de çok pa­ra­sı olan ve çok iyi tak­la­lar ata­bi­len­ler aday ve Mil­let­ve­ki­li olmak ister. Bunu kimse inkâr ede­mez.
Çok hayli rağ­bet ve eğer se­çil­di­ğin­de son­ra­sın­da sı­nır­sız iti­bar gö­ren­le­rin Mil­let­ve­kil­li­ği­ne hayır de­me­si­ni an­la­mak zor.
Sn. Avcı bu açık­la­ma­sıy­la Rize’nin ka­fa­sı­nı ka­rış­tır­dı. Recep Ali Ak­soy­lu dos­tu­muz­da bu konu hak­kın­da de­tay­lı­ca yaz­mış­tı.
‘Se­çil­di­ğim gün­den beri her or­tam­da tek­rar aday ol­ma­ya­ca­ğı­mı ifade ettim ve aday ol­ma­yı da dü­şün­mü­yo­rum ’diyen Avcı neyi ima etmek is­te­di acaba.
Son gün­ler­de bazı Ba­kan­la­rın prog­ra­mı­na İkiz­de­re ve Rize’de ka­tıl­ma­ma­sı dik­kat çekti.
Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­nın prog­ra­mı­na eski Ba­kan­lar­dan bi­ri­si ka­tı­lır­ken daha önce İkiz­de­re’de ya­pı­lan ve iki eski Ba­ka­nın ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da da ol­ma­ma­sı par­ti­li­le­ri ta­ra­fın­dan da doğ­ru­su ya­dır­gan­dı.
Et­kin­lik­le­re ka­tıl­ma­ma­yı yeğ­le­yen Sn. Avcı’nın daha sonra yap­tı­ğı bir daha aday ol­ma­ya­ca­ğım söy­le­mi­nin se­be­bi ne ola­bi­lir.
Rize’de AK Parti’de se­çi­len Ve­kil­ler ara­sın­da önce Hasan Karal sonra Mu­ham­met Avcı iyi bi­li­ni­yor ki hal­kın en kolay ulaş­tı­ğı me­se­le­si­ni ilet­ti­ği ve­kil­ler­dir.
Kim­se­ye kolay kolay nasip ol­ma­ya­cak genç de­ni­lecek bir yaşta si­ya­se­tin en tepe nok­ta­sı­na kadar yük­se­len Mu­ham­met Avcı’yı bu açık­la­ma­ya iten sebep ne ola­bi­lir. Rize’de halen Bakan ha­va­sıy­la ara sıra gezen iki eski Ba­ka­nın et­ki­si ola­bi­lir mi?
Ri­ze­li ile so­kak­ta ma­hal­le­de en çok hem­hal olan şu anki Mil­let­ve­ki­li­nin Mu­ham­met Avcı ol­du­ğu inkâr edi­le­mez.
Niye aday ol­ma­ya­ca­ğı­nın ar­dın­da genç yaşta Rize’nin yü­kü­nü kal­dı­ra­ma­mak mı var. Genel Baş­ka­nın mem­le­ke­tin­de si­ya­set yap­mak her­ke­sin harcı değil. Sebep ağır tem­po­ya da­ya­na­ma­mak­ta ola­bi­lir.