Rize’de geçen hafta 11 STK ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya TMMOB Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası ‘’Ka­mu­oyu­na Du­yu­ru­lur’’ açık­la­ma­sı ile tepki gös­ter­di.

Ya­pı­lan açık­la­ma­da İkiz­de­re köy­lü­sü­nün ya­nın­da­yız de­nil­di. TMMOB Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı­nın açık­la­ma­sın­da ’Rize İkiz­de­re’de ya­şa­nan rant odak­lı ta­şo­ca­ğı doğa kat­li­amı hak­kın­da bugün ortak açık­la­ma ya­pa­rak yan­daş şir­ke­ti des­tek­le­yen 11 STK ara­sın­da yer alan ZMO Rize Şube Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rü­şü ODA ör­gü­tü­mü­zü bağ­la­ma­mak­ta­dır. Oda­mız Ana­ya­sa’nı­n­135.mad­de­si ge­re­ği kamu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de bir mes­lek ör­gü­tü­dür. STK değil, kamu ya­ra­rı­nı gö­ze­ten ve bu doğ­rul­tu­da ça­lı­şan de­mok­ra­tik bir kitle ör­gü­tü­dür. İmza met­ni­nin içe­ri­ğin­de­ki hak­sız suç­la­ma­la­rı ve çir­kin it­ham­la­rı kabul et­mi­yor, im­za­cı ku­ru­luş­la­rı kara bir leke ola­rak ta­ri­he not dü­şü­yo­ruz. ZMO Rize Şube Baş­kan­lı­ğı hak­kın­da ge­rek­li di­sip­lin sü­re­ci­nin iş­le­ti­le­ce­ği­nin bi­lin­me­si­ni is­ti­yo­ruz. TMMOB Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası Genel Mer­ke­zi ve ZMO ör­güt­lü­lü­ğü do­ğa­sı, yaşam alanı, yaşam hakkı için di­re­nen Rize İkiz­de­re köy­lü­sü­nün ya­nın­da­dır’

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU