Bu Ra­ma­zan bay­ra­mı­nı da geçen yıl ol­du­ğu gibi dünya ge­ne­lin­de devam eden pan­de­mi sal­gı­nı kı­sıt­la­ma ve ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ev­le­ri­miz­de aile fert­le­ri­miz­le bir­lik­te ge­çi­re­ce­ğiz.
Ha­ya­tı­mız­da ol­ma­yan Ko­vid-19 Ko­ra­na­vi­rus sal­gı­nı ön­ce­si ya­şa­dı­ğı­mız, mutlu, hu­zur­lu, coş­ku­lu ve bir o kadar büyük bir ma­ne­vi at­mos­fer için­de mil­let­çe ya­şa­dı­ğı­mız Ra­ma­zan ve kur­ban bay­ram­la­rı­mı­zı göz önüne ge­ti­rip bugün dünya da ve ül­ke­miz­de ya­şa­dı­ğı­mız pan­de­mi sal­gı­nı­nın ve ha­ya­tı­mı­zın mu­ha­se­be­si­ni yap­mak he­pi­miz için önem arz et­mek­te­dir. Hep bir­lik­te bu mü­ba­rek aynın ve bay­ra­mın hür­me­ti­ne yüce Mevla’mız bu sal­gın­dan biz­le­ri ve bütün in­san­lı­ğı kur­tar­sın in­şal­lah.
Sal­gın­dan ön­ce­ki bay­ram­lar­da, bay­ram ön­ce­si, yi­yecek ve gi­yecek için alış­ve­riş­ler, ev ve çevre te­miz­li­ği ya­pı­lır. Ço­cuk­la­ra yeni el­bi­se­ler alı­nır. Fakir, öksüz ve ye­tim­ler se­vin­di­ri­lir. Bay­ram gün­le­rin­de her­kes, temiz gi­yi­nir. Bay­ram na­ma­zın­dan sonra, ka­bir­ler zi­ya­ret edi­lir; geç­miş­le­rin, ak­ra­ba ve din bü­yük­le­ri­nin ruh­la­rı için Kur’an-ı kerim oku­nur, du­alar edi­lir ve sa­da­ka­lar ve­ri­lir. Daha sonra da, aile bü­yük­le­ri, dost, ak­ra­ba, ar­ka­daş ve ta­nı­dık­lar zi­ya­ret edi­lir­di. Artık iki bay­ram­dır bu teb­rik ve kut­la­ma­la­rı te­le­fon­la ger­çek­leş­tir­me mec­bu­ri­ye­ti­miz devam edi­yor. İnşal­lah ge­lecek kur­ban bay­ra­mı­nı nor­mal ha­ya­tı­mı­za dö­ne­rek kut­la­ma­yı Allah he­pi­mi­ze nasip etsin.
Bay­ram gün­le­ri­nin sün­net­le­ri: Erken kalk­mak, Gusül ab­des­ti almak, Mis­vak kul­lan­mak, Güzel koku sü­rün­mek, Yeni ve temiz el­bi­se gi­yin­mek, Na­maz­dan önce tatlı veya hurma yemek, Tek adet­te yemek, Yüzük tak­mak, Ca­mi­ye erken git­mek, Gi­der­ken ses­siz tek­bir söy­le­mek, Müs­lü­man­la­ra selâm ver­mek, Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak, Mü­min­ler­le bay­ram­laş­mak, Fa­kir­le­re sa­da­ka ver­mek, Dar­gın­la­rı ba­rış­tır­mak, Ak­ra­ba­yı zi­ya­ret etmek, İsla­mi­yet’i doğru ola­rak ya­yan­la­ra yar­dım yap­mak, Din kar­deş­le­ri­ni zi­ya­ret etmek ve he­di­ye gö­tür­mek, Ka­bir­le­ri zi­ya­ret etmek, Mi­sa­fir­le­re ikram etmek, Çok dua ve tövbe etmek, Se­vin­di­ği­ni belli etmek, Sa­da­ka-i fıtri, bay­ram na­ma­zın­dan önce ver­mek.
BAY­RAM NA­MA­ZI; Bay­ram na­ma­zı iki re­kât­tır. Ce­ma­at­le kı­lı­nır. Bi­rin­ci re­kât­ta Süb­hâ­ne­ke’den sonra tek­bir ge­ti­ri­le­rek eller üç defa ku­lak­la­ra kal­dı­rı­lıp bi­rin­ci ve ikin­ci­sin­de iki yana sa­lı­nır. Üçün­cü­sün­de, göbek al­tı­na bağ­la­nır. Fa­ti­ha ve zamm-ı sûre oku­nup rükû ve sec­de­ler ya­pı­lır. İkinci rekât kal­kı­la­rak, Fa­ti­ha ve zamm-ı sure okun­duk­tan sonra, tek­bir ge­ti­ri­le­rek iki el yine üç defa ku­lak­la­ra gö­tü­rü­lür. Üçün­de de eller yana sa­lı­nır. Dör­dün­cü tek­bir­de, eller kal­dı­rıl­ma­yıp, rükûa eği­li­nir. Sec­de­ler ya­pı­lıp otur­duk­tan sonra, selâm ve­ri­lir. (Usul: 2 salla 1 bağla, 3 salla 1 eğil)….
Bu ve­si­ley­le, He­pi­ni­zin mü­ba­rek ra­ma­zan bay­ra­mı­nı teb­rik edi­yo­rum. Ha­yır­la­rın fet­hi­ne ve şer­le­rin de­fi­ne ve­si­le ol­ma­sı­nı yüce ya­ra­tan­dan niyaz edi­yo­rum.