LOJİSTİK VE TAŞ OCAĞI

Rize’nin en geri kal­mış il­çe­si İkiz­de­re gün­ler­dir çok de­ğer­li TAŞ’ından do­la­yı yurdu aşa­rak dünya gün­de­min­de yer aldı.
Bu böl­ge­de doğan ya­şa­yan ve yazan bi­ri­si ola­rak TAŞ’ımı­zın çok de­ğer­li ol­du­ğu­nu bu sü­reç­te öğ­ren­miş oldum.
Mem­le­ke­te bir ya­tı­rım ya­pı­la­cak­sa karşı çık­mak akıl karı değil. Ol­ma­sı ge­re­ken hiç­bir pro­je­ye kimse karşı çık­maz.
İkiz­de­re’de Gür­de­re köy­lü­sü ağır­lık­lı ola­rak bir­çok kim­se­nin 20 Ni­san­da baş­lat­tı­ğı ki­mi­ne göre eylem, ki­mi­ne göre di­re­niş niye ya­pı­lı­yor.
Biz bi­li­riz ki bu il­çe­de kimse dev­le­ti­ne karşı gel­mez, jan­dar­ma­sıy­la sür­tüş­mez çünkü hepsi biz­ler için gö­rev­de.
Bir­çok kimse ha­tır­la­maz, biz­ler sü­rek­li yaz­dı­ğı­mız için ha­fı­za­mız­da ve ya­zı­la­rı­mız­da durur.
İyi­de­re’de bugün deniz dol­gu­sun­da ya­pıl­ma­sı için ihale ka­ra­rı alı­nan Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­sin­de ilk za­man­lar LİMAN de­ni­len bir şey yoktu.
Bugün AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı olan dö­ne­min Ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı de­fa­lar­ca seçim za­ma­nın­da İyi­de­re Lo­jis­tik mer­ke­zin dere bo­yun­ca yu­ka­rı doğru ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı.
Ben­zer açık­la­ma­la­rı de­fa­lar­ca o za­man­lar AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li olan Hasan Karal ta­ra­fın­dan da ya­pı­la­rak ça­lış­ma­la­rın baş­la­dı­ğı, proje iha­le­si ya­pıl­dı­ğı gibi ba­sı­na yan­sı­yan çok açık­la­ma­la­rı­na şahit olduk.
İkiz­de­re De­re­si­nin Ka­ra­de­niz’e dö­kül­dü­ğü hav­za­da dere ya­ta­ğı­nın yu­ka­rı­ya doğru ge­niş­le­ti­le­rek, te­miz­le­ne­rek ge­mi­le­rin gi­re­bi­le­ce­ği alana dö­nü­şe­ce­ği ve kıyı bo­yun­da LOJİSTİK ÜS de­dik­le­ri ala­nın ya­pı­la­ca­ğı söy­len­miş­tir.
Bir süre sonra ne ol­duy­sa kim veya hangi uya­nık­lar çomak sok­tuy­sa bu proje de­ğiş­ti­ri­le­rek deniz dol­gu­sun­da LİMAN işine döndü.
Lo­jis­tik mer­kez ka­ra­dan de­ni­ze niye kay­dı­rıl­dı kimse sor­gu­la­mı­yor.
Hav­za­da ya­pı­la­cak pro­je­nin geç­mi­şi 1999-2000 yı­lı­na da­ya­nı­yor.
ANAP-DSP-MHP ko­alis­yon hü­kü­me­tin­de Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­nın Enis Öksüz ol­du­ğu dö­nem­de, RO-RO ge­mi­le­ri­ne uygun dere ya­ta­ğı­nın ge­niş­le­ti­le­rek ya­pı­la­ca­ğı açık­la­nan bir proje vardı. Dere ya­ta­ğı­nın deniz araç­la­rı­na açıl­ma­sı o araç­lar için çok özel doğal bir bakım sa­ha­sı da ola­cak­tı. Tatlı su ve kum ile ge­mi­le­rin alt ta­ba­nı böyle or­tam­da te­miz­le­nir­miş. Tek­nik bir konu ol­du­ğu için fazla ay­rın­tı ver­mek is­te­mem.