Gün­ler­dir ka­mu­oyun­da yer alan önem­li bir ilçe oldu İkiz­de­re. Ne kadar önem­liy­mi­şiz ki dev­le­tin te­pe­sin­de­ki­ler An­ka­ra’dan kopup ge­li­yor.
Ge­len­ler ara­sın­da Mec­lis­te görev yapan AK Par­ti-MHP hariç her par­ti­den ve­kil­ler oldu. Ta­şo­ca­ğın­da doğru veya yan­lış nöbet tu­tan­lar­da var.
Gür­de­re-Ce­viz­lik köy­le­ri­nin bir­leş­ti­ği İşken­ce­de­re Va­di­sin­de 13.5 Hek­tar­lık Ruh­sat ala­nın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Taş Ocağı yöre in­sa­nı­nı ikiye böl­müş. Haklı ola­rak is­te­yen­de var is­te­me­yen­de.
Bir süre önce AK Parti Rize Mil­let­ve­kil­le­ri Ha­ya­ti Ya­zı­cı ve O. Aşkın Bak be­ra­ber­le­rin­de Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı ve Ya­tı­rım­lar Genel Mü­dü­rü ile çok geç kal­mış bir halkı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı yap­tı­lar.
Bu top­lan­tı­da İkiz­de­re ta­şı­nın çok ağır, sağ­lam ve de­ni­ze iyi batan taş ol­du­ğu­nu biz bil­mez­ken biz­zat Mil­let­ve­ki­li Ha­ya­ti Ya­zı­cı’dan öğ­ren­miş olduk.
Yu­kar­da yaz­dım bu taş ocağı çok önem­li ve de­ğer­li ki gelen gi­de­nin sa­yı­sı­nı bil­mi­yo­rum.
Ga­ze­te­ci ola­rak or­ta­da ha­ber­lik konu varsa biz ora­da­yız.
Bende öyle ya­pı­yor­dum.
30 Ni­san­da ya­pı­lan İkiz­de­re Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da ya­pı­lan AK Parti ağır­lık­lı eski Ba­kan­la­rın ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­dan daha top­lan­tı baş­la­ma­dan Polis ta­ra­fın­dan çı­ka­rıl­mış­tım, sonra prog­ra­mı yine takip ettim o ayrı bir vaka idi.
Bu zih­ni­yet kimi kim­den ko­ru­yor veya ka­çı­rı­yor veya ya­yın­lan­ma­sı­nı is­te­mi­yor.
Dün, atan­mış Ulaş­tır­ma Alt­ya­pı Ba­ka­nı has­sa­si­yet ka­za­nan TA­ŞO­CA­ĞI ko­nu­sun­da çok geniş bir ka­tı­lım­cı ile bir git bak diye An­ka­ra’dan gön­de­ril­di.
Kay­ma­kam­lık­ta kendi eki­biy­le gö­rüş­me­ler yaptı. Daha sonra Gür­de­re kö­yün­den iki bayan olmak üzere top­lam beş kişi ve İDEF Avu­ka­tı­nı isim­le­ri gü­ven­lik amaç­lı sıkı bir şe­kil­de kont­rol edi­le­rek Kay­ma­kam­lık ma­ka­mın­da özel gö­rüş­me yap­tı­lar.
Prog­ram Kül­tür Mer­ke­zi sa­lo­nun­da hal­kın ka­tı­lı­mıy­la devam ede­cek­ti. Geçen top­lan­tı­da ol­du­ğu gibi bu kez de ha­zır­la­nan lis­te­ye göre ço­ğun­lu­ğu köylü ol­ma­yan AK Pa­ti­li­le­rin ya­zıl­dı­ğı lis­te­de adı olan­lar sa­lo­na alın­dı. Oysa konu İşken­ce­de­re Va­di­sin­de Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın Cen­giz’e yap­tır­mak is­te­di­ği Taş ocağı idi fakat o Ta­şo­ca­ğı­nı is­te­me­yen köy­lü­le­rin büyük bir ço­ğun­lu­ğu ya­zı­lı lis­te­de yoktu.
Lis­te­de köy­lü­ler gibi BASIN da yoktu.
Sa­lo­na gir­di­ğim­de Ba­kan­lık gö­rev­li­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen şahıs prog­ra­mın BA­SI­NA KA­PA­LI ol­du­ğu­nu ve içeri al­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­me­si ’neyi sak­lı­yor­su­nuz so­ru­su­nu ken­di­me sor­dur­du.
Sahi atan­mış Bakan, İkiz­de­re’ye halkı bil­gi­len­dir­mek için mi gel­di­niz halk­tan bazı şey­le­ri sak­la­mak için mi gel­di­niz.
Ey atan­mış Bakan, Sa­lo­na Ga­ze­te­ci­le­rin gi­ri­şi­ne niye izin ve­ril­me­di. Kim­den neyi sak­lı­yor­su­nuz. İzin ver­me­yen Polis değil Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rev­li­siy­di ha­tır­la­ta­yım.
Hal­kın doğru bil­gi­len­dir­me­sin­den niye kor­ku­yor­su­nuz.
Halka açık bir top­lan­tı­da, Ga­ze­te­ci­nin Haber alma hak­kı­nı en­gel­le­yen bu zih­ni­ye­ti şid­det­le KI­NI­YO­RUM.