BAKAN GÜRDERE KÖYÜNDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN PROTESTO EDİLDİ

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu İkiz­de­re’de açıl­mak is­te­nen Ta­şo­ca­ğı­na yöre in­sa­nı­nın tep­ki­le­ri üze­ri­ne bil­gi­len­dir­mek için İkiz­de­re’ye geldi.

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu prog­ra­mın ilk kıs­mın­da İkiz­de­re Kay­ma­kam­lı­ğın­da Rize Va­li­si Kemal Çeber, Genç­lik ve Spor Eski Ba­ka­nı Rize Mil­let­ve­ki­li Osman Aşkın Bak, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı Cafer Kay­mak­çı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ve si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri­nin de hazır bu­lun­du­ğu top­lan­tı­da tes­pit edi­len 6 kişi ile bir araya ge­le­rek ba­sı­na gizli top­lan­tı yaptı.
Atan­mış Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, top­lan­tı son­ra­sı Kay­ma­kam­lık önün­de basın açık­la­ma­sı yaptı. İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı Pro­je­si kap­sa­mın­da İkiz­de­re’de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan taş oca­ğı­na iliş­kin açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Bakan ’Rize’de devam eden pro­je­ler­den en önem­li­le­rin­den biri Rize-İyi­de­re Lo­jis­tik Mas­ter Pla­nı­dır. Geçen yıl Ağus­tos ayı için­de iha­le­si­ni yap­mış­tık. İnşal­lah bu­ra­sı bit­ti­ğin­de 13,5 mil­yon ton ka­pa­si­te­li, 34 fark­lı sek­tör­de 8 bin ki­şi­ye iş is­tih­da­mı sağ­la­ya­cak çok önem­li bir proje ola­cak. Yoğun bir şe­kil­de ça­lış­ma­lar devam edi­yor. İkiz­de­re’de bizim ka­ra­yo­lu pro­je­le­ri­miz de devam edi­yor. Böl­ge­de 10 fark­lı nok­ta­da araş­tır­ma ya­pıl­dı­ğı­nı ve en uygun taşın İkiz­de­re’de bu­lun­du­ğu­nu ‘’söy­le­di.


En uygun taş İkiz­de­re­de
” Rize-İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı dol­gu­su için kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken en uygun taşın bu­lun­du­ğu böl­ge­de açı­la­cak taş oca­ğın­dan ra­hat­sız olan bazı va­tan­daş­la­rı­mız var. On­lar­la da is­ti­şa­re­le­ri­miz devam edi­yor. Li­ma­nın taş dol­gu­su için böl­ge­de 10 fark­lı nok­ta­da araş­tır­ma­lar ya­pıl­dı. Bu araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da tek uygun taşın bu böl­ge­de ol­du­ğu uz­man­la­rı­mız ve Maden İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü­müz bize söy­le­di. Bunun aka­bin­de ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık. Bu­ra­da­ki köy­lü­le­ri­mi­zin va­tan­daş­la­rı­mı­zın şi­kâ­yet­le­ri tabi ki bizim için çok kıy­met­li bölge va­tan­daş­la­rı­mı­zın ba­şı­mı­zın üs­tün­de yeri var. On­lar­la is­ti­şa­re etmek için bugün bu­ra­ya gel­dik. İnşal­lah böl­ge­yi fazla ra­hat­sız et­me­den devam ede­ce­ği­miz ça­lış­ma­la­rı­mız­da et­ki­le­necek 10 tane ağaç varsa ye­ri­ne 100 tane ağaç di­ke­ce­ğiz. Bu­ra­da sa­de­ce 13,5 hek­tar­lık alan­da Rize-İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı için ol­maz­sa olmaz olan dol­gu­nun taşı için bu­ra­yı kul­la­nıp 2 yılı dol­dur­ma­dan bu­ra­dan çık­ma­yı ta­ah­hüt edi­yo­ruz. İnşal­lah bu böl­ge­ye çok büyük kat­kı­lar sağ­la­ya­cak pro­je­yi Ri­ze­li­ler ile bir­lik­te on­la­rın des­tek­le­ri ile bir­lik­te yap­ma­nın ça­ba­sı içe­ri­sin­de­yiz” dedi.
İlçeye dı­şar­dan ge­len­le­re tavır
“Tabi ki Ri­ze­li­le­rin ba­şı­mı­zın üs­tün­de yeri var ama bu­ra­ya gelip ka­şı­ma­ya ça­lı­şan ar­ka­daş­la­rı­mı­za veya dı­şa­rı­dan ge­len­le­re tav­rı­mız böyle ol­ma­ya­cak­tır. İnşal­lah bu işi Ri­ze­li­ler ile İkiz­de­re­li­ler ile çö­ze­rek bu ya­tı­rı­mı hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız. Ama­cı­mız bu­ra­da is­tih­dam sağ­lan­sın bölge in­sa­nı aile­si­nin ya­nın­da ça­lış­sın. Biz­ler gibi kal­kıp İstan­bul­la­ra gidip iş ara­mak zo­run­da kal­ma­sın­lar. Bu ne­den­le böl­ge­sel ve yerel kal­kın­ma­ya çok önem ve­ri­yo­ruz. Rize’yi bu pro­je­ler­le lo­jis­tik bir üs ha­li­ne ge­tir­me­yi he­def­li­yo­ruz” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.
Ga­ze­te­ci­ler tep­ki­li
Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Ka­ra­is­ma­iloğ­lu basın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan be­ra­be­rin­de­ki heyet ile bir­lik­te İkiz­de­re Kül­tür Mer­ke­zi­ne gi­de­rek bu­ra­da va­tan­daş­la­ra proje hak­kın­da bilgi ve­re­ce­ği söy­len­miş­ti. Sa­lo­na giden Ga­ze­te­ci­le­rin sa­lo­na alın­ma­ma­sı tepki çekti. Ga­ze­te­ci­le­rin alın­ma­dı­ğı sa­lo­na AK Par­ti­li­ler­den olu­şan lis­te­de isim­le­ri olan­la­rın alın­dı­ğı id­di­ası var. Ba­sı­na ka­pa­lı ol­ma­sı ga­ze­te­ci­ler ta­ra­fın­dan tepki ile kar­şı­lan­dı.
Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, salon prog­ra­mı son­ra­sın­da Rize’ye gi­der­ken İşken­ce­de Va­di­sin­de­ki Ce­viz­lik Taş Oca­ğın­da sı­nır­lı sa­yı­da ka­tı­lım­cı ile in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du ve bu­ra­da da Ga­ze­te­ci­le­re yasak uy­gu­lan­dı. Ga­ze­te­ci­le­rin Taş oca­ğın­da­ki in­ce­le­me­si­ne neden izin ve­ril­me­di­ği bi­lin­mi­yor. Taş oca­ğı­na tepki gös­te­ren in­san­lar­la ko­nu­şan Bakan ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da ’taş ocağı is­te­mi­yo­ruz ’slo­ga­nı atan­la­rın tep­ki­siy­le kar­şı­la­şa­rak ani­den ara­cı­na bi­ne­rek alan­dan ay­rıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU