Monthly Archives: Mayıs 2021

Özel Rize Bahçeşehir Koleji Ortaokulu ilimizi 3 proje ile temsil etmeye hak kazandı.

Özel Rize Bahçeşehir Koleji Ortaokulu TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Erzurum Bölge elemelerinde ilimizi 3 proje ile temsil etmeye hak kazandı.

Özel Rize Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri; (1) Ege Ahmet BALTAŞ ve Zümra DELİHASAN Kimya ana alanı Ekolojik Denge temasında, (2) Merve Irmak BALAYDIN, Teknolojik Tasarım ana alanı STEAM temasında ve (3) Mehmet Eren DEMET, Mustafa Tuğra KESEPARA ve Oğuz Erdem AZAK, Yazılım ana alanı STEAM temasında TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında hazırladıkları projeler ile akademisyenlerden oluşan jüride ön değerlendirme aşamasını geçerek Erzurum bölge değerlendirmelerinde yarışmaya katılmaya hak kazandılar. 

Akademisyen üç jürinin ön değerlendirmesinde başarılı olan projeler bölge değerlendirmelerine davet edildi. Bölge aşamasına davet edilen proje sahipleri TÜBİTAK’ın sayfasında ilan edilmiş olup bölge yarışmaları proje değerlendirmeleri 15-16 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak. Bölge yarışmalarında dereceye giren projeler Türkiye finaline katılacak.

Rize Bahçeşehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aziz Sonkaya konuyla ilgili olarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Sonkaya; Özel Rize Bahçeşehir Koleji ailesi olarak geçtiğimiz aylarda ilk kez katıldığımız TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında iki proje ile bölge yarışmasına katılıp sonrasında ise bir tanesi ile bölge derecesi almaktan çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ortaokulda da bu yıl ilk kez katıldığımız proje yarışmasından öğrencilerimizin üç projesinin bölge sergisine kabul alması ile mutluluğumuz arttı. Amacımız projelerin bölge değerlendirmelerini de geçerek Türkiye finaline kalması ve Rize’yi orada temsil etmektir.

Öğrenen, problem çözen, iş birliği yapan ve çok kültürlü yaşam becerilerine sahip olan öğrencilerin yetiştirilmesi sürdürülebilir başarı ve beceri gelişimi için bilgi toplumunda önem arz etmektedir. Sürdürülebilir başarı ve hedeflerimize ulaşmak için sahip olmamız ve kullanmamız gereken beceriler sürekli değişiyor. Her geçen gün daha fazla sayıda yeni becerilere ihtiyaç duyuyor ve onları edinme durumu ile karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin, 21. Yüzyıl becerileri ve 2030 becerileri artık birden fazla becerinin birlikte çalışmasıyla ortaya çıkmış olan becerilerdir. Artık beceriler daha kompleks ve birbirine entegre olmuş durumda. Geleceğin vazgeçilmez ve yararlı bireyleri olmak öğrencilerimize bu becerilerin şimdiden kazandırılması ile mümkün olacaktır. Rize Bahçeşehir Koleji olarak bu vizyonda öğrencilerimizi bilgi-beceri-yeterlilik bağlamında onları geleceğe hazırlarken bu misyonu içselleştirmiş yönetici-idareci-öğretmen kadrosuyla eğitim-öğretime salgın döneminde de hız kesmeden devam etmekteyiz.  

Özel Rize Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye genelinde ve uluslararası alanda yapılan projelerde, yarışmalarda ve turnuvalarda Rize ilini temsil etmekte ve başarılar elde etmekteyiz. Amaç sadece ülkemizde değil yurtdışında da başarılı olan öğrenciler yetiştirmektir. Kolejimizde elde edilen TÜBİTAK başarılarını TEKNOFEST projeleriyle sürdürmek istiyoruz. Açıklanmaya başlanan sonuçlar ise bizleri mutlu etmektedir. Okulumuzda kurduğumuz uluslararası düzeydeki bilim merkezleri ve atölyeler öğrencilerimiz için günün her saatinde kullanıma hazırdır. Bölge okulu olma yolunda akademik çalışmalarının yanına proje üretme ve patent alma konusunda da ciddi mesafe kat ettik. Bölge yarışmasına proje gönderen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bölge değerlendirmelerine katılmaya hak kazanarak başarılı olan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bölge yarışmalarında başarılar diliyoruz.

İYİ PARTİ TAŞ OCAĞINDA

İYİ PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ÖRS VE MERSİN MİLLETVEKİLİ HAKAN SIDALLI YÖRE HALKINA DESTEK İÇİN ÇALIŞMA ALANINDA

MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ÖRS’BİZ BU ALİCENGİZ OYUNUNU BOZACAĞIZ. TÜRKİYE BEŞ’TEN BÜYÜKTÜR. ÇAY FABRİKASI YAPMAYAN AKP TAŞ OCAĞI YAPIYOR.

Rize-İkizdere İşkencedere Taşocağına vatandaşların tepkisine bir destekte İYİ Partiden geldi. İyi Parti Trabzon ve Mersin Milletvekilleri Hüseyin Örs ile Hakan Sıdallı olay yerinde köylülerin derdini dinleyerek yanınızdayız konuşmasını yaptılar.

      İkizdere Vadisinin koruma altına alınan 200 vadiden birisi olduğunu söyleyen İYİ Parti Milletvekili’ burası korunması gereken bir yer. Burada alınacak Taştan öte insanımız daha önemli. SİT alanı ilan edilen yerde Taş Ocağı olmamalı.

Biz istemezükçülerden değiliz. Limana dolgu için alternatif yerler olabilir. Sizler burada yalnız değilsiniz. Bu tepkide kadınlarımız bacılarımız öndedir ve doğru yoldasınız demektir. Cennet vadi toz altında bırakılmamalı.

Türkiye 5’den büyüktür

    Türkiye 5 büyük müteahhitten büyüktür. İkizdere’de insan çalışacak hiçbir kamu fabrikası yok. Güneyce Belediyesini kapatan AK Parti, 1952 yılında açılan İkizdere Adliyesini kapatan AK Parti.

    AK Parti iktidarı bu cennet yerde Taş Ocağına izin vereceğine söz verilen ve yıllardır yapılmayan Çay Fabrikasını yapsın. Türkiye’de 5 büyük müteahhitten büyüktür. İkizdereli iş bekliyor taş ocağı değil ’dedi. Milletvekili Hüseyin Örs İDEF İkizdere Derneğinin Avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu’ndan konu hakkında bilgiler alarak’’ sizlere her konuda yardımcı olacağız, Mecliste de konuyu gündemimizde tutacağız’’ dedi.   Taşocağındaki destek programına Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile birlikte İYİ Parti Mersin Milletvekili Hakan Sıdallı, İYİ Parti Rize İl Başkanı Av. Ayşe Özyanık, İkizdere İlçe Başkanı Ali Aycin, Merkez İlçe Başkanı Gönül Er ve partililer katıldı.

Haber-Foto: İsmet KÖSOĞLU

RTEÜ: Çay Kanun Taslak Çalışmasını Tamamlanarak Bakanlığa Gönderdi

RTEÜ’de çay ka­nu­nu ha­zır­lan­ma­sı ama­cıy­la ku­ru­lan iki ko­mis­yon­ca oluş­tu­ru­lan çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­sı­nın ta­mam­lan­dı­ğı ve ba­kan­lı­ğa gönderildiği bil­di­ril­di.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’nin ka­tı­lı­mıy­la 4 Eylül 2020’de dü­zen­le­nen top­lan­tı­da, yaş çay sek­tö­rü­nün so­run­la­rı­nın gi­de­ril­me­si ve çay ka­nu­nu oluş­tu­rul­ma­sı için ça­lış­ma baş­la­tıl­dı­ğı be­lir­til­di.
RTEÜ Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü ön­cü­lü­ğün­de il­gi­li ça­lış­ma­nın baş­la­tıl­dı­ğı ak­ta­rı­lan açık­la­ma­da, ko­or­di­na­tör­lük ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek için tek­nik ve hu­ku­ki olmak üzere iki ayrı ko­mis­yon oluş­tu­rul­du­ğu ifade edil­di. Açık­la­ma­da, ko­mis­yon­la­rın, başta çay üre­ti­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li pay­daş­la­rın kabul ede­bi­le­ce­ği ve çay ta­rı­mı­nın dünya stan­dart­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak bir çay kanun tas­la­ğı or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek içi yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­di­ği ve bu çer­çe­ve­de bir dizi ça­lış­ma yü­rüt­tü­ğü kay­de­di­le­rek, yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın çay ka­nu­nu tas­la­ğı­na önem­li kat­kı­lar sağ­la­dı­ğı­na vurgu ya­pıl­dı. Ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan çay ta­rı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler­de­ki çayla il­gi­li kanun ve yö­net­me­lik­ler gibi yasal dü­zen­le­me­ler ile Tür­ki­ye’de bu­gü­ne kadar yü­rü­tü­len çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­la­rı­nın temin edil­di­ği ve ti­tiz­lik­le in­ce­len­di­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­ya şöyle devam edil­di: “Ay­rı­ca bu ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ya­pıl­mış de­ğer­len­dir­me ve yo­rum­lar da göz­den ge­çi­ril­miş­tir. ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Rize Zi­ra­at Odası, Ulu­sal Çay Kon­se­yi, Rize Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası, en çok kuru çay üre­ti­mi yapan fir­ma­lar da dahil olmak üzere çay ta­rı­mı ya­pı­lan böl­ge­ler olan Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun il­le­rin­de­ki top­lam 35 kurum ve ku­ru­lu­şa, ha­zır­la­na­cak çay ka­nu­nu hak­kın­da­ki görüş ve öne­ri­le­ri ile ya­pı­la­cak olan ka­nun­dan bek­len­ti­le­ri so­rul­muş ve ce­vap­lar alın­mış­tır. Tek­nik ve hukuk ko­mis­yon­la­rı­mız ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ola­rak pay­daş­lar­dan gelen görüş ve öne­ri­ler, ön­ce­den yü­rü­tül­müş olan çay kanun tas­lak ça­lış­ma­la­rı ve on­la­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ile fark­lı ül­ke­ler­de çayla il­gi­li ya­pıl­mış yasal dü­zen­le­me­ler de dik­ka­te alı­na­rak çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­sı oluş­tu­rul­muş­tur.” Açık­la­ma­da, çay ka­nu­nu yol ha­ri­ta­sı­nın dör­dün­cü ve son aşa­ma­sın­da ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan çay ka­nu­nu tas­la­ğı­nın ön­ce­lik­le sek­tö­rü tem­sil eden kurum ve ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li diğer pay­daş­lar­la madde madde ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­di­ği ve ça­lış­ma­ya nihai şek­li­nin ve­ri­le­rek çay ka­nu­nu tas­la­ğı ça­lış­ma­sı­nın Ba­kan­lı­ğa ile­til­di­ği kay­de­dil­di. Bütün bu ça­lış­ma­lar ya­pı­lır­ken ili­mi­zin mil­let­ve­kil­le­ri ve Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri ile de ko­nu­nun bütün bo­yut­la­rıy­la de­ğer­len­di­ril­di­ği, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz ile Ba­kan­lık­ta­ki il­gi­li ki­şi­le­rin de görüş, öneri ve kat­kı­la­rı­nın alın­dı­ğı ve çay kanun tas­la­ğı ça­lış­ma­sı­nın 5 aşa­ma­dan oluş­tu­ğu ifade edi­len açık­la­ma­da, “Söz ko­nu­su aşa­ma­lar­dan ge­çi­le­rek ha­zır­lan­mış olan ça­lış­ma 5 bö­lüm­den oluş­mak­ta­dır. Bi­rin­ci bö­lüm­de ‘Amaç Kap­sam ve Ta­nım­lar’, ikin­ci bö­lüm­de ‘Yaş Çay Ta­rı­mı ve Sa­tı­şı’, üçün­cü bö­lüm­de ‘Kuru Çay Üre­ti­mi ve Sa­tı­şı’, dör­dün­cü bö­lüm­de ‘İdari Yap­tı­rım­lar’ ve be­şin­ci bö­lüm­de de ‘Son Hü­küm­ler’ yer al­mak­ta­dır. Çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma, sağ­lık­lı bir ze­min­de yü­rü­tü­le­bil­me­si, her­han­gi bir spe­kü­las­yo­na mey­dan ve­ril­me­me­si ve bir­ta­kım tar­tış­ma­la­ra konu edi­le­rek aka­me­te uğ­ra­ma­ma­sı için büyük bir ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­müş­tür.”

İşte RTEÜ Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğün­den ya­pı­lan o açık­la­ma: “Üni­ver­si­te­le­rin eği­tim-öğ­re­tim ve araş­tır­ma ge­liş­tir­me fa­ali­yet­le­rin­den sonra en önem­li gö­rev­le­rin­den biri de için­de bu­lun­duk­la­rı top­lu­mun so­run­la­rıy­la il­gi­len­me­le­ri ve top­lu­ma yol gös­te­ri­ci ol­ma­la­rı­dır. Bu viz­yon­la ha­re­ket eden Üni­ver­si­te­miz, son yıl­lar­da böl­ge­nin temel ürün­le­ri olan çay, kivi ve mavi yemiş gibi tarım ürün­le­ri ile böl­ge­nin ta­ri­hi, kül­tü­rü ve ede­bi­ya­tı­nı ön­ce­lik­li araş­tır­ma ko­nu­su ola­rak be­lir­le­miş ve öğ­re­tim ele­man­la­rı­nı bu alan­lar­da araş­tır­ma yap­ma­ya teş­vik et­miş­tir. Üni­ver­si­te­miz, aynı il­ke­den ha­re­ket­le Cum­hur­baş­kan­lı­ğı St­ra­te­ji ve Bütçe Baş­kan­lı­ğı ile Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­nun bir­lik­te yü­rüt­müş ol­duk­la­rı “Böl­ge­sel Kal­kın­ma Odak­lı Mis­yon Fark­lı­laş­ma­sı ve İhti­sas­laş­ma Prog­ra­mı­na” böl­ge­mi­zin en önem­li geçim kay­na­ğı olan “çay” ala­nın­da mü­ra­ca­at etmiş ve ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da “Çay Ala­nın­da İhti­sas­la­şan Üni­ver­si­te” ola­rak be­lir­len­miş­tir. Bun­dan sonra Üni­ver­si­te­miz, çayın tar­la­dan bar­da­ğa kadar ki üre­tim, iş­le­me ve pa­zar­la­ma sü­reç­le­rin­de kar­şı­la­şı­lan so­run­la­rı gi­der­me­ye yö­ne­lik bir dizi ça­lış­ma ve proje baş­lat­mış, ça­lış­tay­lar dü­zen­le­miş­tir. Çay ile il­gi­li temel so­run­lar­dan bir ta­ne­si de uzun yıl­lar­dan beri ih­ti­yaç du­yu­lan ve çı­ka­rıl­ma­sı için gay­ret gös­te­ri­len “çay ka­nu­nu” ko­nu­su­dur. Ni­te­kim 04 Eylül 2020 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’nin baş­kan­lı­ğın­da Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı sa­lo­nun­da, Rize Va­li­si Kemal Çeber, ili­miz mil­let­ve­kil­le­ri, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ve diğer pay­daş­la­rın da ka­tı­lı­mı ile “Ulu­sal Çay Kon­se­yi Top­lan­tı­sı” ger­çek­leş­ti­ril­miş ve çayın so­run­la­rı tar­tı­şıl­mış­tır. Söz ko­nu­su top­lan­tı­da “Çay Ka­nu­nu” da gün­de­me gel­miş ve başta Tarım ve Orman Ba­ka­nı olmak üzere top­lan­tı­da hazır bu­lu­nan he­ye­tin ortak ka­na­ati ile Üni­ver­si­te­mi­zin ko­or­di­nas­yo­nun­da çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ortak bir ka­na­at or­ta­ya çık­mış­tır. Or­ta­ya çıkan bu ortak talep üze­ri­ne Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ta­ra­fın­dan Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­mü­ze konu ile il­gi­li ça­lış­ma yap­ma­sı için görev ve­ril­miş­tir. Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek üzere biri tek­nik di­ğe­ri de hu­ku­ki olmak üzere iki ayrı ko­mis­yon oluş­tu­rul­muş­tur. Ko­mis­yon­lar, başta çay üre­ti­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li pay­daş­la­rın kabul ede­bi­le­ce­ği ve çay ta­rı­mı­nın dünya stan­dart­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak bir ça­lış­ma or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek için yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­miş ve be­lir­le­nen yol ha­ri­ta­sı çer­çe­ve­sin­de ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­müş ve ta­mam­la­mış­tır. Çay Ka­nu­nu ça­lış­ma­sı ile ilgi­li baş­lan­gıç­tan iti­ba­ren ya­pıl­mış olan ça­lış­ma­la­rı ve bugün ge­li­nen son nok­ta­yı şu şe­kil­de özet­le­ye­bi­li­riz: Bi­rin­ci aşa­ma­da; Üni­ver­si­te­miz bün­ye­sin­de oluş­tu­rul­muş olan ekip­ler ta­ra­fın­dan çay ta­rı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler­de­ki çay ile il­gi­li kanun ve yö­net­me­lik­ler gibi yasal dü­zen­le­me­ler ile ül­ke­miz­de bu­gü­ne kadar yü­rü­tü­len çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­la­rı elde edi­le­rek ti­tiz­lik­le in­ce­len­miş­tir. Ay­rı­ca bu ça­lış­ma­lar ile il­gi­li ola­rak ya­pıl­mış olan de­ğer­len­dir­me ve yo­rum­lar da göz­den ge­çi­ril­miş­tir. İkinci aşa­ma­da; Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü (ÇAY­KUR), Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı (RTB), Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (RTSO), Rize Zi­ra­at Odası, Rize İl Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü, Rize Zi­ra­at Oda­la­rı İl Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lı­ğı, Doğu Ka­ra­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı (DOKA), Trab­zon Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Trab­zon Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Trab­zon Zi­ra­at Odası, Art­vin Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Art­vin Zi­ra­at Odası, Gi­re­sun Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Gi­re­sun Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, ÇAY­MER, Çay Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği (ÇAY­DER), Çay Sa­na­yi­ci­si İş Adam­la­rı Der­ne­ği (ÇAYSİAD), Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­kan­lı­ğı (ÇA­YÜ­DAD), Tarım Kredi Ko­ope­ra­tif­le­ri Trab­zon Bölge Bir­li­ği Mü­dür­lü­ğü, TMMOB Rize Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası, Tür­ki­ye Zi­ra­at­çi­ler Der­ne­ği Rize Şu­be­si, Ulu­sal Çay Kon­se­yi, Çay Aka­de­mi­si ve en çok kuru çay üre­ti­mi yapan ilk on iki firma olmak üzere çay ta­rı­mı ya­pı­lan böl­ge­ler olan Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun il­le­rin­de­ki çayla il­gi­li iş ve iş­lem­ler yapan top­lam 35 kurum ve ku­ru­lu­şa çay ka­nu­nu hak­kın­da­ki görüş ve öne­ri­le­ri ile ya­pı­la­cak olan ka­nun­dan bek­len­ti­le­ri so­rul­muş ve ce­vap­lar alın­mış­tır. Üçün­cü aşa­ma­da; pay­daş­lar­dan gelen görüş ve öne­ri­ler, ön­ce­den yü­rü­tül­müş olan çay kanun tas­lak ça­lış­ma­la­rı ve on­la­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ile fark­lı ül­ke­ler­de çay ile il­gi­li yasal dü­zen­le­me­ler de dik­ka­te alı­na­rak tek­nik ve hu­ku­ki ekip­le­ri­miz ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu tas­lak metni oluş­tu­rul­muş­tur. Dör­dün­cü aşa­ma­da; ha­zır­la­nan çay ka­nu­nu tas­lak met­ni­nin her bir mad­de­si; ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Rize Zi­ra­at Odası, Rize Tarım ve Orman İl Mü­dür­lü­ğü, Rize Zi­ra­at Oda­la­rı İl Ko­or­di­nas­yo­nu Baş­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Zi­ra­at­çı­lar Der­ne­ği Rize Şu­be­si, Ulu­sal Çay Kon­se­yi ve ÇAY­MER’in gö­rev­len­dir­di­ği tem­sil­ci­ler ile bir­lik­te tek tek oku­na­rak de­ğer­len­di­ril­miş, ça­lış­ma­ya nihai şekli ve­ril­miş ve ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğa ile­til­miş­tir. Bu nok­ta­da şunu da ifade et­me­li­yiz ki, bütün bu ça­lış­ma­lar ya­pı­lır­ken ili­mi­zin mil­let­ve­kil­le­ri ve Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri ile de konu bütün bo­yut­la­rıy­la de­ğer­len­di­ril­miş, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz ile Ba­kan­lık­ta­ki il­gi­li ki­şi­le­rin de görüş, öneri ve kat­kı­la­rı alın­mış­tır. Söz ko­nu­su aşa­ma­lar­dan ge­çi­le­rek ha­zır­lan­mış olan ça­lış­ma 5 bö­lüm­den oluş­mak­ta­dır. Bi­rin­ci bö­lüm­de “Amaç Kap­sam ve Ta­nım­lar”, ikin­ci bö­lüm­de “Yaş Çay Ta­rı­mı ve Sa­tı­şı”, üçün­cü bö­lüm­de “Kuru Çay Üre­ti­mi ve Sa­tı­şı”, dör­dün­cü bö­lüm­de “İdari Yap­tı­rım­lar” ve be­şin­ci bö­lüm­de de “Son Hü­küm­ler” yer al­mak­ta­dır.
Çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma, sağ­lık­lı bir ze­min­de yü­rü­tü­le­bil­me­si, her­han­gi bir spe­kü­las­yo­na mey­dan ve­ril­me­me­si ve bir­ta­kım tar­tış­ma­la­ra konu edi­le­rek aka­me­te uğ­ra­ma­ma­sı için büyük bir ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­müş­tür. Ça­lış­ma ya­pı­lır­ken, başta üre­ti­ci­le­ri­miz olmak üzere bütün ke­sim­le­rin hak ve hu­kuk­la­rı­nın ko­run­ma­sı­na, Ül­ke­miz­de çay ta­rı­mı­nın dünya norm­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak ya­pı­sal ve sek­tö­rel dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı­na, müs­tah­si­lin ve ül­ke­nin men­fa­at­le­ri­nin ön plan­da tu­tul­ma­sı­na ve çay sek­tö­rü­nün bu­gü­nü ile ge­le­ce­ği­ni dik­ka­te alan bir ça­lış­ma ol­ma­sı­na özel­lik­le dik­kat edil­miş­tir.
Yine söz ko­nu­su ça­lış­ma ya­pı­lır­ken, çay sek­tö­rü­ne ait gü­nü­mü­ze kadar bi­rik­miş olan kro­nik so­run­la­ra çözüm üret­me­si ya­nın­da ge­le­cek­te de sür­dü­rü­le­bi­lir bir çay ta­rı­mı için atıl­ma­sı ge­re­ken adım­la­rı, alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­ri ve uzun yıl­lar sek­tö­re hiz­met ede­bi­lecek norm­la­rı için­de ba­rın­dı­ran bir metin ol­ma­sı­na da dik­kat edil­miş­tir.
Ça­lış­ma­nın başta üre­ti­ci­le­ri­miz olmak üzere sek­tö­re, böl­ge­mi­ze ve ül­ke­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.”


Haber Merkezi