Rize Mer­kez il­çe­de­ki Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı adına ya­pı­lan maaş pro­mos­yon iha­le­si­ne yet­ki­li sen­di­ka tem­sil­ci­si ola­rak ka­tı­lan Eği­tim Bir-Sen 1 No’lu Rize Şu­be­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met KA­RA­SU yap­tı­ğı açık­la­ma­da; maaş pro­mos­yon an­laş­ma­sı için ban­ka­lar­la ya­pı­lan ihale so­nu­cu 3 yıl için 4.270,00 TL peşin öde­necek şe­kil­de an­laş­ma sağ­lan­mış­tır. Sen­di­ka ola­rak her zaman ki gibi eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın men­fa­at­le­ri­ni ko­ru­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı ifade eden KA­RA­SU, açık­la­ma­la­rı­na şöyle devam etti.

Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı için ban­ka­lar­la 3 yıl­lık maaş pro­mos­yon iha­le­si ya­pıl­dı. Ya­pı­lan ihale ile kişi ba­şı­na top­lam 4.270,00 TL peşin öde­necek şe­kil­de Yapı Kredi Ban­ka­sıy­la an­laş­ma sağ­lan­mış olup öde­me­ler Tem­muz maaşı son­ra­sı ki­şi­sel he­sap­la­ra ge­çecek ve öde­me­ler ta­mam­la­na­cak­tır. Ya­pı­lan bu an­laş­ma­nın eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mız için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.
Rize Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len iha­le­ye Şube Mü­dü­rü Evren GÖR­MÜŞ’ün baş­kan­lı­ğın­da Okul Mü­dür­le­ri Vedat MAZ­GAL, Reşat OKU­TAN, Metin SAN­DIK­ÇI, Milli Eği­tim Mu­ha­se­be Şefi İdris YA­ZI­CI ve yet­ki­li sen­di­ka adına Eği­tim Bir Sen Rize 1 No’lu Şube Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met KA­RA­SU ka­tıl­mış­tır. Top­lam 3156 ça­lı­şan maaşı ve 2671 ki­şi­ye ya­pı­la­cak pro­mos­yon öde­me­si için çı­kı­lan iha­le­ye Rize’de geniş ban­ka­cı­lık ağına sahip olan 9 banka tek­lif ver­miş­tir. İhale günü olan 07 05/2021 ta­ri­hin­de saat 13.00’da ka­pa­lı zarf usulü gelen tek­lif­ler açıl­mış ve en yük­sek tek­lif üze­rin­den açık ar­tır­ma­ya ge­çil­miş­tir. Tek­lif zarf­la­rı açıl­dık­tan sonra 4 banka iha­le­den çe­kil­miş, açık ar­tır­ma­ya 5 banka ile devam edil­miş­tir. 4. turda en yük­sek tek­li­fi veren iki banka olan Ak Bank ve Yapı Kredi ban­ka­sı ile iha­le­ye devam edil­miş, iha­le­yi 4.270,00 TL ile en yük­sek üc­re­ti veren Yapı Kredi Ban­ka­sı ka­zan­mış­tır.


İhale so­nun­da ya­pı­lan an­laş­ma­ya göre; banka her eği­tim ça­lı­şa­nı­na 3 yıl­lık (36 ay) maaş kar­şı­lı­ğı için top­lam net 4.270,00 TL pro­mos­yon öde­me­si Tem­muz 2021 maaşı son­ra­sın­da tek se­fer­de peşin ola­rak ya­pı­la­cak­tır. Nakil ola­rak giden eği­tim ça­lı­şa­nın­dan pro­mos­yon geri alın­ma­ya­cak, gelen per­so­ne­le kalan kısmı kadar ödeme ya­pı­la­cak­tır. Ban­ka­cı­lık iş­lem­le­rin­de (EFT, ha­va­le vs.) hiç­bir iş ve iş­lem­den ücret alın­ma­ya­cak. İyi bir ha­zır­lık sü­re­ci, ciddi, şef­faf bir ihale so­nu­cun­da elde edi­len bu ka­za­nım, bütün eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­za ha­yır­lı olsun. Bu sonuç eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın şim­di­ye kadar al­dı­ğı en yük­sek an­laş­ma­lar­dan biri ol­muş­tur. Eği­tim-Bir-Sen 1 No’lu Rize Şu­be­si ola­rak bu­gü­ne kadar ça­lı­şan­la­rı­mız için gös­te­ri­len ça­ba­la­rın mey­ve­si­ni bugün top­lu­yo­ruz. 2006 yı­lın­da ya­pı­lan ilk pro­mos­yon an­laş­ma­sın­da Milli Eği­tim mü­dür­lü­ğü pro­mos­yon pa­ra­sı almış re­po­ya ya­tı­rıl­mış­tı. İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ida­re­ci­le­ri ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler­de bu pro­mos­yo­nun İl Milli Eği­ti­min hakkı ol­du­ğu­nu iddia edi­li­yor­lar­dı. Fakat gay­ret­le­ri­miz so­nu­cun­da o za­ma­nın yet­ki­li sen­di­ka­sı önce bir ayak­ka­bı pa­ra­sı (30 TL) is­te­miş, daha sonra bu ra­ka­mı art­tı­ra­rak ar­ka­daş­lar çok kız­gın kişi başı 50 lira da­ğı­tıl­ma­sı­nı is­te­miş­ti. Eği­tim Bir-Sen’in mü­da­ha­le­siy­le maaş pro­mos­yo­nun mer­kez­de tüm ça­lı­şan­la­rı­mı­za 24 Kasım Öğ­ret­men­ler günü müj­de­si, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de 541 lira da­ğıt­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­dık. 3 yıl sonra ki pro­mos­yon­da ise Tür­ki­ye’de henüz pro­mos­yo­nun yüzde yet­mi­şi ça­lı­şan­la­ra da­ğı­tı­lır­ken biz Rize de İl Milli Eği­tim­le Mü­dür­lü­ğü ile yap­tı­ğı­mız çetin bir mü­ca­de­le so­nu­cu yüzde yü­zü­nü ça­lı­şan­la­rı­mı­za da­ğıt­tır­dık. Bir son­ra­ki mü­ca­de­le­miz de pro­mos­yon an­laş­ma­sı yap­tık­tan sonra gelen ar­ka­daş­la­rı­mı­za pro­mos­yon öden­mi­yor­du. Bunun da mü­ca­de­le­si­ni ver­dik ve gelen ar­ka­daş­la­ra da kal­dı­ğı kıs­mın­dan iti­ba­ren pro­mos­yon­la­rın öden­me­si­ni iha­le­yi alan ban­ka­la­ra kabul et­tir­dik. Ay­rı­ca Rize Mer­kez’de okul­lar ken­di­le­ri 4-5 ayrı grup­lar ha­lin­de ihale çı­kı­yor­du. Bu durum bank­la­rın düşük tek­lif ver­me­si­ne sebep olu­yor­du. Bir ön­ce­ki dö­nem­de bu bö­lün­müş­lü­ğe de son ver­mek için tüm okul­la­rı bir araya ge­ti­re­rek il mer­ke­zi­ne bağlı ça­lı­şan tüm per­so­nel için tek bir iha­le­ye çı­kıl­ma­sı­nı sağ­la­dık. Ya­şa­nan tüm bu sü­reç­ler ve ya­pı­lan tüm bu mü­ca­de­le­ler so­nu­cu ile artık banka pro­mos­yon­la­rın­da bir­çok şey ça­lı­şan­lar le­hi­ne so­nuç­lan­ma­ya baş­la­mış­tır. Bu aşa­ma­dan sonra biz­ler hep bir­lik­te iha­le­ye ge­lecek ban­ka­lar­dan en yük­sek pro­mos­yon ala­bil­me ça­ba­sı için­de ol­ma­lı­yız. Rize Eği­tim Bir-Sen 1 No’lu Şu­be­si ola­rak bugün ki ka­za­nı­mın elde edil­me­sin­de, emeği geçen Rize İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve per­so­ne­li­ne, iha­le­ye ka­tı­lan okul mü­dür­le­ri­ne, sen­di­ka­mız baş­kan ve yö­ne­ti­mi­ne, iha­le­ye tek­lif ve­re­rek ka­tı­lan banka yö­ne­ti­ci ve tem­sil­ci­le­ri­ne, Ay­rı­ca iha­le­yi en yük­sek tek­lif­le ka­za­nan ve böy­le­ce eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­za ver­di­ği de­ğe­ri bir kez daha or­ta­ya koyan Yapı Kredi Ban­ka­sı’nın Rize Mer­kez Şu­be­si yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­şek­kür ede­riz. Rize Eği­tim Bir-Sen 1 No’lu Şube ola­rak her zaman eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zu ifade edi­yor, ya­pı­lan bu an­laş­ma­nın tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­za ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.


Haber: Mustafa SAKLI