RİZE LOJİSTİK NEREDE

Bu ya­zı­mı 6 yıl önce 2015 de yaz­mış­tım. tek­rar yaz­mak­ta fayda gör­düm.
‘’ İyi­de­re va­di­sin­de Lo­jis­tik Tesis ya­pı­la­cak sö­zü­nü unut­ma­dık.
7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­sin­de­ki 2 yıl­lık sü­reç­te bil­has­sa AK Parti Mil­let­ve­ki­li ve yerel yö­ne­ti­ci­le­ri her fır­sat­ta Rize’de ya­pı­la­cak İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi­nin ge­ti­ri­sin­den bah­set­ti.
Ya­tı­rım yap­mak çok güzel.
Yal­nız böl­ge­mi­ze değil Tür­ki­ye’de ya­pı­lan her ya­tı­rı­mın ya­nın­da­yız. Des­tek olmak ne demek, mem­le­ke­te iş­gü­cü is­tih­da­mı sağ­la­ya­cak eko­no­mik gelir ge­ti­recek her ya­tı­rı­mı kim ya­par­sa yap­sın sa­hip­le­ni­riz al­kış­la­rız, des­tek­le­riz.
Lo­jis­tik mer­kez­le­rin ya­pı­mı için bazı şart­la­rın et­ki­li ol­du­ğu ve özel­lik­le ula­şım im­kân­la­rı­nın mu­hak­kak böl­ge­de bu­lun­ma­sı­nın ilk şart­lar­dan ol­du­ğu söy­le­nir.
Böl­ge­miz­de Trab­zon’du Sür­me­ney­di der­ken İkiz­de­re de­re­si­nin Ka­ra­de­niz’e ulaş­tı­ğı İyi­de­re Va­di­sin­de böyle bir tesis ya­pı­la­ca­ğı müj­de­si ik­ti­dar yö­ne­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan seçim za­ma­nı da ol­du­ğu için hiç dil­ler­den dü­şü­rül­me­di.
Seçim mey­dan­la­rın­da Rize deki büyük pro­je­ler­den bah­se­di­lir­ken baş­la­tı­lan Ovit Tü­ne­lin­den sonra Lo­jis­tik Mer­kez ve Ha­va­li­ma­nı kesin ya­pı­la­cak söz­le­riy­le çok mu­ha­tap olduk.
Rize büyük ya­tı­rım­lar için %80 lere varan OY da verdi.
7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­si 26-27 Mayıs 2015 ta­rih­le­rin­de An­ka­ra’da iha­le­nin ya­pı­la­ca­ğı müj­de­siy­le seç­men­den OY is­ten­miş­ti. Seçim bitti Lo­jis­ti­ğin ihale ve ta­ri­hi unu­tul­du gitti. Aynen İkiz­de­re Or­ga­nik çay Fab­ri­ka­sı gibi.
AK Parti yet­ki­li­le­rin­den çıt çık­mı­yor.
Geçen hafta Dünya Ga­ze­te­sin­de İbra­him Ekin­ci im­za­sıy­la Tür­ki­ye’de ya­pı­la­cak Lo­jis­tik Mer­kez­ler hak­kın­da de­tay­lı­ca bir ha­ber-ya­zı vardı.
Ha­be­re göre 10 yıl önce baş­la­yan pro­je­de ilk etap­ta 17 yer be­lir­len­miş­ti. Yakın za­man­da Habur, Tat­van ve İzmir-Ke­mal­pa­şa pro­je­ye dâhil edi­le­rek top­lam 20 Mer­kez ya­pı­la­ca­ğı­nı öğ­re­ni­yo­ruz.
20 Lo­jis­tik ara­sın­da çok bah­se­di­len Rize-İyi­de­re ma­ale­sef yok. Oysa 7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­sin­de 26-27 Mayıs’ta ihale ya­pı­la­cak ha­be­ri ya­yıl­mış­tı. Üst­ge­çit­ler, mey­dan­lar Lo­jis­tik pan­kart­la­rıy­la süs­le­ne­rek gün­dem­de önem­li yer al­mış­tı.
Pro­je­nin TCDD ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü­nü gör­dük­ten son­ra­da Rize de De­mir­yo­lu yani Tren ula­şı­mı ol­ma­dı­ğı için bu pro­je­nin hayal ol­du­ğu in­sa­nın ak­lı­na ge­li­yor.’’