Rize Va­li­li­ği, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğe, Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü­müz­ce İli­mi­ze uyuş­tu­ru­cu/uya­rı­cı madde nak­le­de­rek pa­zar­la­yan, kul­la­nan şahıs ve grup­la­rın de­şif­re­si mak­sa­dı ile ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da;

03.05.2021 günü saat 22.30 sı­ra­la­rın­da il mer­ke­zi­miz­de 2 fark­lı ad­re­se ya­pı­lan ope­ras­yon ne­ti­ce­sin­de; 17 parça sa­tı­şa hazır va­zi­yet­te 242,29 gr. Sen­te­tik Can­no­bi­no­id (Bon­zai) Mad­de­si, 2 parça sa­tı­şa hazır va­zi­yet­te 1,44 gr. Me­tam­fe­ta­min Mad­de­si, 2 adet Has­sas Te­ra­zi, 3 Adet uyuş­tu­ru­cu madde kul­lan­ma apa­ra­tı, 2 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca ve ta­ban­ca­la­ra ait 24 adet fişek ele ge­çi­ril­miş­tir. Konu ile il­gi­li ola­rak 4 şüp­he­li şahıs Uyuş­tu­ru­cu veya Uya­rı­cı Madde İma­la­tı ve Ti­ca­re­ti (TCK-188) su­çun­dan ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­mış­tır. Mah­ke­me­ye sevk edi­len şa­hıs­lar­dan 3’ü tu­tuk­lan­mış, 1’i adli kont­rol şar­tıy­la ser­best bı­ra­kıl­mış­tır.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı