Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 64 Baro İkiz­de­re in­sa­nı­nın ya­nın­da­yız ve Rize Ba­ro­su­nu da Bu­ra­da Gör­mek İsti­yo­ruz is­miy­le bil­di­ri ya­yın­la­dı.

Bil­dir­di de şun­lar ya­zıl­dı’ ’Gün­ler­dir, Rize İkiz­de­re in­sa­nı, ada­let taş oca­ğı­nın al­tın­da kal­ma­sın diye, on­la­ra reva gö­rü­len ba­ri­ka­tın al­tın­da­lar. Bir uçu­ru­mun ke­na­rın­dan ba­kı­yor­lar he­pi­mi­ze, el­le­ri­ni uzat­mış­lar ve bizi kur­tar­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Gün­ler­dir kuş­lar­la, çi­çek­ler­le, arı­lar­la, uçan kuşla bize ya­şa­mı ha­tır­la­tı­yor­lar. Biz bu­ra­da, bu or­man­da ya­şa­mak is­ti­yo­ruz di­yor­lar. Ya­şa­mı ken­din­den bilip çığ­lık atı­yor­lar. On­la­rın se­si­ni önce avu­kat­la­rı, ga­ze­te­ci­ler, sonra çevre ör­güt­le­ri duydu.
Sonra bin­ler, on bin­ler.
Sonra on­la­rın se­si­ni 64 Ba­ro­yu tem­si­len Baro Baş­kan­la­rı duydu. Fakat bu vic­dan­la­rı dağ­la­yan uçu­ru­mun se­si­ni Rize Ba­ro­su duy­ma­dı, du­ya­ma­dı. Bizi uçu­ru­mun ke­na­rın­dan uya­ran bu sese kulak ke­sil­me­ye davet edi­yo­ruz. Aşa­ğı­da im­za­sı bu­lu­nan avu­kat­lar ola­rak Rize Ba­ro­su’na ses­le­ni­yo­ruz: Bu uçu­ru­mun kı­yı­sın­da Rize İkiz­de­re hal­kı­nın se­si­ni duyun. On­la­rın, hak, hukuk ve ada­let mü­ca­de­le­si­ne kulak ke­si­lin. Bu hak­sız­lı­ğın, eko kı­rı­mın, gas­pın ve yağ­ma­nın kar­şı­sın­da, ya­şa­mın ya­nın­da yer al­ma­ya davet edi­yo­ruz.
Tür­ki­ye Ba­ro­la­rı Kent ve Çevre Avu­kat­la­rın­dan;
Av. Şeh­ra­zat Mer­can, İzmir
Av. Ali Ara­ba­cı, Bursa
Av. Tun­cay Koç, An­tal­ya
Av. Cem Al­tı­par­mak, İzmir
Av. Ziy­net Öz­çe­lik, An­ka­ra
Av. Bed­ret­tin Kalın, Art­vin
Av. Fevzi Öz­lü­er, An­ka­ra
Av. Eralp Ata­bek, Bursa
Av. Bü­lent Kaçar, Edir­ne
Av. Adlan Ya­pı­cı, Urfa
Av. Elif Yar, Sa­kar­ya
Av. Alp Tekin Ocak, İstan­bul
Av. Özgür Cey­lan Aytaç, İstan­bul
Av. Hasan Ozan Orpak, De­niz­li
Av. Onat Ötnü, De­niz­li
Av. Günçe Çetin, An­ka­ra
Av. Nur Hilal Gün­düz, Ordu
Av. Ay­şe­gül Senol Can, Düzce
Av. Füsun Küllü,Is­par­ta
Av. Uğur­can Saraç, Sa­kar­ya
Av. Bora Sa­rı­ca, Muğla
Av. Bü­lent To­ku­çoğ­lu, Aydın
Av. Sevim Küçük, Mer­sin
Av. Barış Yıl­dı­rım, Tun­ce­li
Av. Sevda Se­vil­miş, Adana
Av. Ali Fur­kan Oğuz, Ça­nak­ka­le
Av. Özgen Hin­dis­tan, An­ka­ra
Av. Hasan Murat Umut, Urfa
Av. Me­li­ke Özman, Sam­sun
Av. Seda Zehra Günal, Zon­gul­dak
Av. Bir­kan Son­ka­ya, İzmir
Av. Ahu Tah­mil­ci, İzmir
Av. Mert Kuş­de­mir, Adana
Av. Senih Özay, İzmir
Av. Karya Mer­can, İzmir
Av. Nazlı Oral Erkan, Bur­dur
Av. Yaşar Güzin Al­tı­niş Kurt, Muğla
Av. Feyha Kars­lı, Muğla
Av. Hilmi Öz­de­mir, Art­vin
Av. İbra­him De­mir­ci, İstan­bul
Av. Deniz Gedik, İstan­bul
Av. Yakup Şekip Oku­mu­şoğ­lu, Zon­gul­dak
Av. Erol Çiçek, Bursa
Av. Sa­fi­ye Yük­sel, Ya­lo­va
Av. Emre Ba­tu­ray Al­tı­nok, An­ka­ra
Av. Ömer Tur­gut Erlat, İzmir
Av. Ozan Topuz, Kırk­la­re­li
Av. Coş­kun Molla, Edir­ne
Av. İzzet Avni Ka­ya­han­lı, Muğla
Av. Pembe Saçar, Muğla
Av. Serap Ergün Bit­gin, Uşak
Av. Can Ata­lay, İstan­bul
Av. Arif Ali Cangı, İzmir
Av. Mus­ta­fa Şahin, An­tal­ya
Av. Akın Yakan, Aydın
Av. Mus­ta­fa Kur­tul Ka­ra­bu­lut­lar, Te­kir­dağ
Av. Hü­se­yin Yıl­dız, İzmir
Av. Seçil Ege De­ğer­li, Ma­ni­sa
Av. Gün­den Yur­du­gül, İzmir
Av. Berna Ba­ba­oğ­lu Ulu­taş, İzmir
Av. Veli Taş, An­ka­ra
Av. İsmail Hakkı Atal, Adana
Av. Hü­se­yin Eliş, Van
Av. Ümit Sey­fet­ti­noğ­lu, Hatay
Av. Ülkü Şahin, İstan­bul
Av. İsmail Türk­bay, Aydın
Av. Salim Aykut, An­tal­ya
Av. Gözde Gedik, İstan­bul


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU