Çayelili Şair 30 Yıllık Memuriyet Hayatını Bitirdi

21.07.1986 yı­lın­da baş­la­mış ol­du­ğum me­mu­ri­yet ha­ya­tı­mı 18.05.2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le İkizdere İlçe Nüfus Mü­dü­rü ola­rak sona er­dir­miş bu­lun­mak­ta­yım dedi.

SEVGİLİ GÖNÜL DOST­LA­RIM!
21.07.1986 yı­lın­da baş­la­mış ol­du­ğum me­mu­ri­yet ha­ya­tı­mı 18.05.2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le İkizdere İlçe Nüfus Mü­dü­rü ola­rak sona er­dir­miş bu­lun­mak­ta­yım.
Bu ne­den­le Me­mu­ri­yet ha­ya­tım bo­yun­ca bana yar­dım­cı olan her­ke­se çok te­şek­kür edi­yo­rum.
Ha­ya­tım­da 30 Yıla:
4 Üni­ver­si­te
1 Yük­sek Li­sans
9 Kitap
5 Tak
4 Ba­şa­rı Bel­ge­si
665 Şiir
8 Meş­hur Des­tan
165 Güfte
22 Pla­ket
3 BİRİNCİLİK Ödülü
1 Onur Ödülü
4 Rize Gün­le­ri­ne Davet
5 Söy­le­şi
8 İmza Günü
5 Kon­fe­rans
5 Sınav Ka­zan­ma
1 Mü­dür­lük sığ­dır­dım.
Bek­le­yen Ha­yal­le­rim:
1- Hacca Git­mek
2- Aile­me Zaman Ayır­mak
3- Köyde Ya­şa­mak
4- Yeni Ki­tap­lar Yaz­mak
5- Sos­yal Fa­ali­yet­le­re Ka­tıl­mak
6- Kül­tü­rel Fa­ali­yet­le­re Ka­tıl­mak
7- Tek­lif­le­ri De­ğer­len­dir­mek
8- Söy­le­şi ve Kon­fe­rans­lar
9- Yeni Pro­je­le­re İmza Atmak
10- Araş­tır­ma ve Der­le­me Yap­mak
11- Prog­ram­la­ra İşti­rak Etmek
12- Şiir ve Ma­ka­le Yaz­mak
Öm­rü­mün geri ka­la­nı­nı ailem­le bir­lik­te, bek­le­yen ha­yal­le­ri­me ve ma­ne­vi ik­lim­de­ki mev­sim­le­ri ya­şa­ma­ya ayır­ma­ya karar ver­dim. Gö­re­vi­miz icabı üze­rim­de hakkı bu­lu­nan­lar­dan he­lal­lik is­ti­yo­rum. Ben­den yana helal olsun.
Yüce Allah sağ­lık, huzur ve mu­hab­be­ti­mi­zi ömür boyu daim ey­le­sin.
Bu ve­si­le ile her­ke­se en kalbi selam, sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.


Haber Merkezi