Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­miz­de, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun’daki 830 bin dekar alan­da 1 mil­yon üre­ti­ci aile ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yaş çay kam­pan­ya­sı ta­rı­mı bi­rin­ci sür­gü­nü­nün baş­la­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler kaldı.
Ma­lu­mu­nuz bütün dün­ya­da ol­du­ğu gibi, ül­ke­miz ge­ne­lin­de de, Rize ili­miz­de de geç­miş mev­sim­le­re göre ik­lim­ler­de pan­de­mi or­ta­mın­da önem­li de­ği­şik­lik­ler ve kay­ma­lar ya­şa­mak­ta­yız. Bu yılda geçen yıl ol­du­ğu gibi Rize ili­miz­de hava du­ru­mu gün­düz­le­ri serin ve ge­ce­le­ri ise halen soğuk ola­rak geç­mek­te­dir.
O ne­den­le bu yılda, geçen yıl ol­du­ğu gibi çay ha­sa­dı­nın Mayıs ayı or­ta­la­rın­da baş­la­ya­bi­le­ce­ği göz­len­mek­te­dir. Çay ta­rı­mın­da geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda kışın ba­tı­da ki büyük kent­ler­den ya­şa­yan bin­ler­ce hem­şe­ri­miz tam ka­pan­ma uy­gu­la­ma ön­ce­si mem­le­ket­le­ri­ne gel­di­ler.
Pan­de­mi sal­gı­nı­nın devam et­me­si ne­de­niy­le uy­gu­la­nan tam ka­pan­ma ön­ce­si kı­sıt­la­ma­dan muaf olmak is­te­yen bin­ler­ce çay üre­ti­ci­le­ri, Zi­ra­at Oda­la­rın­dan, Çift­çi Kayıt Sis­te­mi bel­ge­si­ni almış ol­du­lar.
Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun’da 830 bin dekar alan­da ya­pı­lan yaş çay üre­ti­mi geçen yıl ko­ro­na­vi­rüs ku­ral­la­rı ve uy­gu­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da so­run­suz ta­mam­lan­mış oldu. Yaş çay üre­ti­ci­le­ri­nin çay­la­rı­nın %50’nın üze­rin­de satın alan, Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü geçen yıl aylar ön­ce­sin­den üre­tim ya­pı­lan fab­ri­ka­lar­da er­ken­den ha­ya­ta ge­çir­miş ol­du­ğu ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı, plan­lı, prog­ram­lı uy­gu­la­ma­lar ne­ti­ce­sin­de, 2020 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı ol­duk­ça hu­zur­lu ve so­run­suz bir sü­reç­te ta­mam­lan­dı.
Büyük çoğu, İstan­bul, An­ka­ra, İzmir, Bursa Sam­sun il­le­rin­de ya­şa­yan üre­ti­ci­ler, bu yıl ra­ma­zan ayını da mem­le­ket­le­ri­ne tut­mak üzere er­ken­den yola çık­tı­lar. O ne­den­le Ka­ra­yol­la­rın­da ve şe­hir­le­rin gi­ri­şin­de bir yı­ğıl­ma ve virüs bulaş so­ru­nu ya­şan­ma­dı. Git­tik­le­ri şe­hir­le­rin­de izo­le­ye çe­kil­di­ler. Bu yıl er­ken­den mem­le­ket­le­ri­ne gelip, çay bah­çe­le­rin­de ha­zır­lık ve ba­kım­la­rı­nı yap­tı­lar. Böl­ge­ye gelen ki­şi­le­re, virüs ta­şı­ya­bi­le­cek­le­ri en­di­şe­si­ne karşı il­gi­li bi­rim­ler ta­ra­fın­dan önce izole ol­ma­la­rı uya­rı­sın­da bu­lu­nul­du.
Bilim Ku­ru­lu Üye­le­ri; Bir böl­ge­den, başka bir böl­ge­ye ve şehre giden ki­şi­ler­de bir­çok mu­tant vi­rü­sün ve bu­la­şı­cı­lı­ğı yük­sek vi­rüs­le­rin giriş ih­ti­ma­li­nin ar­ta­bi­le­ce­ği uya­rı­sı­nı yap­tı­lar. Bu ne­den­le özel­lik­le dı­şa­rı­dan ge­lecek ki­şi­le­rin bu­ra­da­ki aile­le­ri ile bir­lik­te karar verip ka­pa­lı or­tam­lar­da bir­lik­te bu­lun­ma­dan uzak ol­ma­la­rı lazım diye uyar­dı­lar. Çay bah­çe­le­rin­de bu­lu­nup hemen ken­di­le­ri­ni top­lum­dan izole et­me­le­ri şar­tı­na dik­kat çek­ti­ler. Bu ha­re­ket­li­li­ğin ne kadar azal­tıl­mış ol­ma­sı vi­rü­sün bu­la­şa­ca­ğı in­sa­nı o kadar azalt­mış olu­ruz diye du­yur­du­lar. Böy­le­ce de vaka sa­yı­la­rın is­ta­tis­ti­ği gün­den güne düş­tü­ğü tes­pit edil­di. Tam ka­pan­ma gibi izole ol­ma­nın öne­mi­ne vurgu yap­tı­lar.
Çay se­zo­nu ile bir­lik­te böl­ge­sel bir ha­re­ket­li­li­ğin ola­ca­ğı­nı geçen yıl ki kam­pan­ya ön­ce­si ya­şa­nan ha­re­ket­lik­ten he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Çay ta­rı­mı için başka, başka il­ler­den ge­len­le­rin mut­la­ka aşı ol­ma­la­rı, maske, me­sa­fe, hij­yen ku­ral­la­rı­na uy­ma­la­rı nok­ta­sın­da çok dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Her ne kadar yaş çay üre­ti­ci­le­ri­nin geçen yıl­dan tec­rü­be­li ol­duk­la­rı bi­li­nen bir ger­çek olsa da, bu yıl sal­gın­da geçen yıla göre yüzde oran­la­rın­da önem­li ar­tış­lar ya­şan­mak­ta­dır. Bu nok­ta­da, Çay­kur YK Baş­ka­nı ve ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü sn. Yusuf Ziya ALİM de “Geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda fark­lı şe­hir­ler­den gelen kıy­met­li üre­ti­ci hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ken­di­le­rin­de virüs olup ol­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yor­lar. Gel­dik­le­rin­de çev­re­sin­de­ki in­san­la­rı eğer ta­şı­dık­la­rı bir virüs varsa ko­ru­ya­bil­me­le­ri için ken­di­le­ri­ni en az 10 gün izole et­me­le­ri doğru ola­cak­tır. Çay ha­sa­dı ta­ma­men açık alan­da ger­çek­leş­ti­ği için aile­ler bir­bir­le­ri­ne gidip gel­me­dik­ten sonra hasat yap­ma­da bir sorun yok. Alım yer­le­rin­de de bak­kal­dan bile daha az ka­la­ba­lık var. Sos­yal me­sa­fe­yi de ko­ru­duk­tan sonra bir sı­kın­tı ola­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Her­kes sa­de­ce kendi sağ­lı­ğı­nı dü­şün­se hiç kim­se­nin baş­ka­sı­na bir şey bu­laş­tır­ma şansı olmaz. Bu yıl ki çay se­zo­nu­nun geçen se­ne­ye göre çok daha sağ­lık­lı ve ve­rim­li ge­çe­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. He­pi­mi­zin geçen se­ne­den tec­rü­be­si var” şek­lin­de açık­la­dı. Kovid 19 sal­gı­nı ne­de­niy­le, 2020 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı fi­ya­tı­nı Cum­hur­baş­ka­nı­mız sn. Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan An­ka­ra’dan açık­lan­mış­tı. 2020 için yaş çay alım fi­ya­tı 3 lira 27 kuruş ola­rak açı­lan­mış­tı. Bu rakam 13 ku­ruş­luk des­tek­le­me ile ki­log­ram­da 3 lira 40 ku­ru­şa te­ka­bül et­miş­ti. 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı se­zo­nu için yaş çay alım fi­ya­tı­nın ve des­tek­le­me ra­ka­mı­nı bu yıl da Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan mı, yoksa Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan mı, Rize’de açık­la­na­ca­ğı henüz net­leş­me­di. Şu bir ger­çek­tir ki, sn. Cum­hur­baş­ka­nı­mız dö­ne­min­de D.​Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de çay ta­rı­mı ile uğ­ra­şan 1. Mil­yo­nun üze­rin­de üre­ti­ci hiç mağ­dur edil­me­miş. Sn. Er­do­ğan hü­kü­met­le­ri ön­ce­si yıl­la­ra göre daha yük­sek bir fiyat po­li­ti­ka­sı­nın ya­nın­da, daha hu­zur­lu, daha gü­ven­li ve daha sağ­lık­lı or­tam­lar­da ça­yı­nı top­la­yıp sat­ma­ya devam et­mek­te­dir­ler. 2021 Yaş çay kam­pan­ya­sı ha­yır­lı ve uğur­lu olsun. Bu ve­si­ley­le Mü­ba­rek Ra­ma­zan bay­ra­mı­nı­zı teb­rik edi­yo­rum.