Monthly Archives: Mayıs 2021

RİZE GAZETECİLER DERNEĞİNİN 3 AKTİF ÜYESİ 2020 YILINDA VEFAT ETTİ

İki yıl­dır dün­ya­yı ve Yur­du­mu­zu saran Co­vid-19 sal­gı­nın­da Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği (Rİ-GA-DER) Üç aktif üyesi ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız 2020 yı­lın­da vefat ede­rek ara­mız­dan ay­rıl­dı.

Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi ve TGF De­le­ge­si Abdul Talip Saklı, Rİ-GA-DER Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ve Ar­de­şen’in Sesi ga­ze­te­si İmti­yaz sa­hi­bi Ahmet Özcan ve Der­nek üyesi Ga­ze­te­ci, Şair ve Söz Ya­za­rı Mus­ta­fa Ho­loğ­lu bu malum sal­gı­na yenik dü­şe­rek ara­mız­dan ay­rıl­dı­lar.

60 Ya­şın­da­ki Abdul Talip Saklı te­da­vi gör­dü­ğü Rize Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­sin­de 24 Tem­muz 2020 ta­ri­hin­de vefat etti. 25 Tem­muz 2020 ta­ri­hin­de Ça­ye­li il­çe­sin­de top­ra­ğa ve­ril­di.

53 ya­şın­da vefat eden 2 çocuk ba­ba­sı Ahmet Özcan’da te­da­vi gör­dü­ğü Rize Dev­let Has­ta­ne­sin­de 13 Ara­lık 2020 ta­ri­hin­de vefat ede­rek 14 Ara­lık­ta Ar­de­şen’de top­ra­ğa ve­ril­miş­ti.
65 ya­şın­da vefat eden 2 çocuk ba­ba­sı ve Rİ-GA-DER in en kı­dem­li üyesi Mus­ta­fa Ho­loğ­lu’da te­da­vi gör­dü­ğü İstan­bul’da 18.5.2020 günü vefat etti.19 Mayıs 2020 ta­ri­hin­de İstan­bul-Eyüp’te top­ra­ğa ve­ril­di. Ara­mız­dan ebe­di­yen ay­rı­lan Üç Ga­ze­te­ci ar­ka­da­şı­mı­za Allah’tan Rah­met di­li­yo­ruz.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İKİZDERE’NİN SESİNİ 64 BARO DUYDU RİZE BAROSU DUYMADI

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 64 Baro İkiz­de­re in­sa­nı­nın ya­nın­da­yız ve Rize Ba­ro­su­nu da Bu­ra­da Gör­mek İsti­yo­ruz is­miy­le bil­di­ri ya­yın­la­dı.

Bil­dir­di de şun­lar ya­zıl­dı’ ’Gün­ler­dir, Rize İkiz­de­re in­sa­nı, ada­let taş oca­ğı­nın al­tın­da kal­ma­sın diye, on­la­ra reva gö­rü­len ba­ri­ka­tın al­tın­da­lar. Bir uçu­ru­mun ke­na­rın­dan ba­kı­yor­lar he­pi­mi­ze, el­le­ri­ni uzat­mış­lar ve bizi kur­tar­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Gün­ler­dir kuş­lar­la, çi­çek­ler­le, arı­lar­la, uçan kuşla bize ya­şa­mı ha­tır­la­tı­yor­lar. Biz bu­ra­da, bu or­man­da ya­şa­mak is­ti­yo­ruz di­yor­lar. Ya­şa­mı ken­din­den bilip çığ­lık atı­yor­lar. On­la­rın se­si­ni önce avu­kat­la­rı, ga­ze­te­ci­ler, sonra çevre ör­güt­le­ri duydu.
Sonra bin­ler, on bin­ler.
Sonra on­la­rın se­si­ni 64 Ba­ro­yu tem­si­len Baro Baş­kan­la­rı duydu. Fakat bu vic­dan­la­rı dağ­la­yan uçu­ru­mun se­si­ni Rize Ba­ro­su duy­ma­dı, du­ya­ma­dı. Bizi uçu­ru­mun ke­na­rın­dan uya­ran bu sese kulak ke­sil­me­ye davet edi­yo­ruz. Aşa­ğı­da im­za­sı bu­lu­nan avu­kat­lar ola­rak Rize Ba­ro­su’na ses­le­ni­yo­ruz: Bu uçu­ru­mun kı­yı­sın­da Rize İkiz­de­re hal­kı­nın se­si­ni duyun. On­la­rın, hak, hukuk ve ada­let mü­ca­de­le­si­ne kulak ke­si­lin. Bu hak­sız­lı­ğın, eko kı­rı­mın, gas­pın ve yağ­ma­nın kar­şı­sın­da, ya­şa­mın ya­nın­da yer al­ma­ya davet edi­yo­ruz.
Tür­ki­ye Ba­ro­la­rı Kent ve Çevre Avu­kat­la­rın­dan;
Av. Şeh­ra­zat Mer­can, İzmir
Av. Ali Ara­ba­cı, Bursa
Av. Tun­cay Koç, An­tal­ya
Av. Cem Al­tı­par­mak, İzmir
Av. Ziy­net Öz­çe­lik, An­ka­ra
Av. Bed­ret­tin Kalın, Art­vin
Av. Fevzi Öz­lü­er, An­ka­ra
Av. Eralp Ata­bek, Bursa
Av. Bü­lent Kaçar, Edir­ne
Av. Adlan Ya­pı­cı, Urfa
Av. Elif Yar, Sa­kar­ya
Av. Alp Tekin Ocak, İstan­bul
Av. Özgür Cey­lan Aytaç, İstan­bul
Av. Hasan Ozan Orpak, De­niz­li
Av. Onat Ötnü, De­niz­li
Av. Günçe Çetin, An­ka­ra
Av. Nur Hilal Gün­düz, Ordu
Av. Ay­şe­gül Senol Can, Düzce
Av. Füsun Küllü,Is­par­ta
Av. Uğur­can Saraç, Sa­kar­ya
Av. Bora Sa­rı­ca, Muğla
Av. Bü­lent To­ku­çoğ­lu, Aydın
Av. Sevim Küçük, Mer­sin
Av. Barış Yıl­dı­rım, Tun­ce­li
Av. Sevda Se­vil­miş, Adana
Av. Ali Fur­kan Oğuz, Ça­nak­ka­le
Av. Özgen Hin­dis­tan, An­ka­ra
Av. Hasan Murat Umut, Urfa
Av. Me­li­ke Özman, Sam­sun
Av. Seda Zehra Günal, Zon­gul­dak
Av. Bir­kan Son­ka­ya, İzmir
Av. Ahu Tah­mil­ci, İzmir
Av. Mert Kuş­de­mir, Adana
Av. Senih Özay, İzmir
Av. Karya Mer­can, İzmir
Av. Nazlı Oral Erkan, Bur­dur
Av. Yaşar Güzin Al­tı­niş Kurt, Muğla
Av. Feyha Kars­lı, Muğla
Av. Hilmi Öz­de­mir, Art­vin
Av. İbra­him De­mir­ci, İstan­bul
Av. Deniz Gedik, İstan­bul
Av. Yakup Şekip Oku­mu­şoğ­lu, Zon­gul­dak
Av. Erol Çiçek, Bursa
Av. Sa­fi­ye Yük­sel, Ya­lo­va
Av. Emre Ba­tu­ray Al­tı­nok, An­ka­ra
Av. Ömer Tur­gut Erlat, İzmir
Av. Ozan Topuz, Kırk­la­re­li
Av. Coş­kun Molla, Edir­ne
Av. İzzet Avni Ka­ya­han­lı, Muğla
Av. Pembe Saçar, Muğla
Av. Serap Ergün Bit­gin, Uşak
Av. Can Ata­lay, İstan­bul
Av. Arif Ali Cangı, İzmir
Av. Mus­ta­fa Şahin, An­tal­ya
Av. Akın Yakan, Aydın
Av. Mus­ta­fa Kur­tul Ka­ra­bu­lut­lar, Te­kir­dağ
Av. Hü­se­yin Yıl­dız, İzmir
Av. Seçil Ege De­ğer­li, Ma­ni­sa
Av. Gün­den Yur­du­gül, İzmir
Av. Berna Ba­ba­oğ­lu Ulu­taş, İzmir
Av. Veli Taş, An­ka­ra
Av. İsmail Hakkı Atal, Adana
Av. Hü­se­yin Eliş, Van
Av. Ümit Sey­fet­ti­noğ­lu, Hatay
Av. Ülkü Şahin, İstan­bul
Av. İsmail Türk­bay, Aydın
Av. Salim Aykut, An­tal­ya
Av. Gözde Gedik, İstan­bul


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Mayıs Ayında Kar Yağışı Rize’de De Etkili Oldu

Rize’de mayıs ayın­da yağan kar her­ke­si şa­şırt­tı.

Doğu Ka­ra­de­niz’in yük­sek ke­sim­le­rin­de baş­la­yan kar ya­ğı­şı Rize’de de et­ki­li oldu. Gi­re­sun ve Trab­zon’un ar­dın­dan Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı 1900 ra­kım­lı Rüz­gar­lı ve Nanle yay­la­rın­da kar ka­lın­lı­ğı 3 san­ti­met­re­ye ulaş­tı. Mayıs ayın­da gelen kar ya­ğı­şı­nı va­tan­daş­lar şaş­kın­lık­la kar­şı­la­dı.

Haber Merkezi

DİYANETTEN BAYRAM NAMAZINA İZİN ÇIKTI

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, bu yıl Ko­vid-19 ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da maske, me­sa­fe ve hij­yen ko­şul­la­rı sağ­la­na­rak ca­mi­ler­de bay­ram na­ma­zı kı­lı­na­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Bu kap­sam­da İlçemizde Bay­ram Na­ma­zı saat 05.35’da kı­lı­na­cak.

Bay­ram na­ma­zı Rize merkezde 05.36’da, Art­vin’de 05.30’da, Trab­zon’da 05.39’da, An­ka­ra’da 06.08, İstan­bul’da 06.22, İzmir’de 06.34’te kı­lı­na­cak. Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­nın ra­ma­za­na özel si­te­sin­de yer alan du­yu­ru­ya göre, il­ler­de­ki bay­ram na­ma­zı sa­at­le­ri şöyle: “Adana: 06.04, Adı­ya­man: 05.51, Af­yon­ka­ra­hi­sar: 06.20, Ağrı: 05.28, Ak­sa­ray: 06.07, Amas­ya: 05.55, An­ka­ra: 06.08, An­tal­ya: 06.23, Ar­da­han: 05.27, Art­vin: 05.30, Aydın: 06.32, Ba­lı­ke­sir: 06.29, Bar­tın: 06.07, Bat­man: 05.39, Bay­burt: 05.38, Bi­le­cik: 06.20, Bin­göl: 05.40, Bit­lis: 05.34, Bolu: 06.12, Bur­dur: 06.23, Bursa: 06.23, Ça­nak­ka­le: 06.34, Çan­kı­rı: 06.04, Çorum: 05.59, De­niz­li: 06.28, Di­yar­ba­kır: 05.43, Düzce: 06.14, Edir­ne: 06.30, Ela­zığ: 05.45, Er­zin­can: 05.42, Er­zu­rum: 05.35, Es­ki­şe­hir: 06.18, Ga­zi­an­tep: 05.56, Gi­re­sun: 05.44, Gü­müş­ha­ne: 05.41, Hak­ka­ri: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Is­par­ta: 06.22, İstan­bul: 06.22, İzmir: 06.34, Kah­ra­man­ma­raş: 05.56, Ka­ra­bük: 06.07, Ka­ra­man: 06.12, Kars: 05.26, Kas­ta­mo­nu: 06.02, Kay­se­ri: 06.00, Kı­rık­ka­le: 06.06, Kırk­la­re­li: 06.28, Kır­şe­hir: 06.05, Kilis: 05.57, Ko­ca­eli: 06.19, Konya: 06.14, Kü­tah­ya: 06.21, Ma­lat­ya: 05.50, Ma­ni­sa: 06.33, Mar­din: 05.42, Mer­sin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nev­şe­hir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Os­ma­ni­ye: 06.00, Rize: 05.36, Sa­kar­ya: 06.17, Sam­sun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şan­lı­ur­fa: 05.50, Şır­nak: 05.35, Te­kir­dağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trab­zon: 05.39, Tun­ce­li: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Ya­lo­va: 06.21, Yoz­gat: 06.01, Zon­gul­dak: 06.10.”
Bay­ram na­ma­zı, KKTC’nin baş­ken­ti Lef­ko­şa’da saat 06.14, Al­man­ya’nın baş­ken­ti Ber­lin’de 05.57, İngil­te­re’nin baş­ken­ti Lond­ra’da 05.54 ve Bosna Her­sek’in baş­ken­ti Sa­ray­bos­na’da 05.58’de eda edi­lecek.


Haber Merkezi

Çayelili Şair 30 Yıllık Memuriyet Hayatını Bitirdi

21.07.1986 yı­lın­da baş­la­mış ol­du­ğum me­mu­ri­yet ha­ya­tı­mı 18.05.2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le İkizdere İlçe Nüfus Mü­dü­rü ola­rak sona er­dir­miş bu­lun­mak­ta­yım dedi.

SEVGİLİ GÖNÜL DOST­LA­RIM!
21.07.1986 yı­lın­da baş­la­mış ol­du­ğum me­mu­ri­yet ha­ya­tı­mı 18.05.2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le İkizdere İlçe Nüfus Mü­dü­rü ola­rak sona er­dir­miş bu­lun­mak­ta­yım.
Bu ne­den­le Me­mu­ri­yet ha­ya­tım bo­yun­ca bana yar­dım­cı olan her­ke­se çok te­şek­kür edi­yo­rum.
Ha­ya­tım­da 30 Yıla:
4 Üni­ver­si­te
1 Yük­sek Li­sans
9 Kitap
5 Tak
4 Ba­şa­rı Bel­ge­si
665 Şiir
8 Meş­hur Des­tan
165 Güfte
22 Pla­ket
3 BİRİNCİLİK Ödülü
1 Onur Ödülü
4 Rize Gün­le­ri­ne Davet
5 Söy­le­şi
8 İmza Günü
5 Kon­fe­rans
5 Sınav Ka­zan­ma
1 Mü­dür­lük sığ­dır­dım.
Bek­le­yen Ha­yal­le­rim:
1- Hacca Git­mek
2- Aile­me Zaman Ayır­mak
3- Köyde Ya­şa­mak
4- Yeni Ki­tap­lar Yaz­mak
5- Sos­yal Fa­ali­yet­le­re Ka­tıl­mak
6- Kül­tü­rel Fa­ali­yet­le­re Ka­tıl­mak
7- Tek­lif­le­ri De­ğer­len­dir­mek
8- Söy­le­şi ve Kon­fe­rans­lar
9- Yeni Pro­je­le­re İmza Atmak
10- Araş­tır­ma ve Der­le­me Yap­mak
11- Prog­ram­la­ra İşti­rak Etmek
12- Şiir ve Ma­ka­le Yaz­mak
Öm­rü­mün geri ka­la­nı­nı ailem­le bir­lik­te, bek­le­yen ha­yal­le­ri­me ve ma­ne­vi ik­lim­de­ki mev­sim­le­ri ya­şa­ma­ya ayır­ma­ya karar ver­dim. Gö­re­vi­miz icabı üze­rim­de hakkı bu­lu­nan­lar­dan he­lal­lik is­ti­yo­rum. Ben­den yana helal olsun.
Yüce Allah sağ­lık, huzur ve mu­hab­be­ti­mi­zi ömür boyu daim ey­le­sin.
Bu ve­si­le ile her­ke­se en kalbi selam, sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.


Haber Merkezi

RİZE LOJİSTİK NEREDE

Bu ya­zı­mı 6 yıl önce 2015 de yaz­mış­tım. tek­rar yaz­mak­ta fayda gör­düm.
‘’ İyi­de­re va­di­sin­de Lo­jis­tik Tesis ya­pı­la­cak sö­zü­nü unut­ma­dık.
7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­sin­de­ki 2 yıl­lık sü­reç­te bil­has­sa AK Parti Mil­let­ve­ki­li ve yerel yö­ne­ti­ci­le­ri her fır­sat­ta Rize’de ya­pı­la­cak İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zi­nin ge­ti­ri­sin­den bah­set­ti.
Ya­tı­rım yap­mak çok güzel.
Yal­nız böl­ge­mi­ze değil Tür­ki­ye’de ya­pı­lan her ya­tı­rı­mın ya­nın­da­yız. Des­tek olmak ne demek, mem­le­ke­te iş­gü­cü is­tih­da­mı sağ­la­ya­cak eko­no­mik gelir ge­ti­recek her ya­tı­rı­mı kim ya­par­sa yap­sın sa­hip­le­ni­riz al­kış­la­rız, des­tek­le­riz.
Lo­jis­tik mer­kez­le­rin ya­pı­mı için bazı şart­la­rın et­ki­li ol­du­ğu ve özel­lik­le ula­şım im­kân­la­rı­nın mu­hak­kak böl­ge­de bu­lun­ma­sı­nın ilk şart­lar­dan ol­du­ğu söy­le­nir.
Böl­ge­miz­de Trab­zon’du Sür­me­ney­di der­ken İkiz­de­re de­re­si­nin Ka­ra­de­niz’e ulaş­tı­ğı İyi­de­re Va­di­sin­de böyle bir tesis ya­pı­la­ca­ğı müj­de­si ik­ti­dar yö­ne­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan seçim za­ma­nı da ol­du­ğu için hiç dil­ler­den dü­şü­rül­me­di.
Seçim mey­dan­la­rın­da Rize deki büyük pro­je­ler­den bah­se­di­lir­ken baş­la­tı­lan Ovit Tü­ne­lin­den sonra Lo­jis­tik Mer­kez ve Ha­va­li­ma­nı kesin ya­pı­la­cak söz­le­riy­le çok mu­ha­tap olduk.
Rize büyük ya­tı­rım­lar için %80 lere varan OY da verdi.
7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­si 26-27 Mayıs 2015 ta­rih­le­rin­de An­ka­ra’da iha­le­nin ya­pı­la­ca­ğı müj­de­siy­le seç­men­den OY is­ten­miş­ti. Seçim bitti Lo­jis­ti­ğin ihale ve ta­ri­hi unu­tul­du gitti. Aynen İkiz­de­re Or­ga­nik çay Fab­ri­ka­sı gibi.
AK Parti yet­ki­li­le­rin­den çıt çık­mı­yor.
Geçen hafta Dünya Ga­ze­te­sin­de İbra­him Ekin­ci im­za­sıy­la Tür­ki­ye’de ya­pı­la­cak Lo­jis­tik Mer­kez­ler hak­kın­da de­tay­lı­ca bir ha­ber-ya­zı vardı.
Ha­be­re göre 10 yıl önce baş­la­yan pro­je­de ilk etap­ta 17 yer be­lir­len­miş­ti. Yakın za­man­da Habur, Tat­van ve İzmir-Ke­mal­pa­şa pro­je­ye dâhil edi­le­rek top­lam 20 Mer­kez ya­pı­la­ca­ğı­nı öğ­re­ni­yo­ruz.
20 Lo­jis­tik ara­sın­da çok bah­se­di­len Rize-İyi­de­re ma­ale­sef yok. Oysa 7 Ha­zi­ran se­çi­mi ön­ce­sin­de 26-27 Mayıs’ta ihale ya­pı­la­cak ha­be­ri ya­yıl­mış­tı. Üst­ge­çit­ler, mey­dan­lar Lo­jis­tik pan­kart­la­rıy­la süs­le­ne­rek gün­dem­de önem­li yer al­mış­tı.
Pro­je­nin TCDD ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü­nü gör­dük­ten son­ra­da Rize de De­mir­yo­lu yani Tren ula­şı­mı ol­ma­dı­ğı için bu pro­je­nin hayal ol­du­ğu in­sa­nın ak­lı­na ge­li­yor.’’

RİZE’de EĞİTİM ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRECEK PROMOSYON ANLAŞMASI

Rize Mer­kez il­çe­de­ki Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı adına ya­pı­lan maaş pro­mos­yon iha­le­si­ne yet­ki­li sen­di­ka tem­sil­ci­si ola­rak ka­tı­lan Eği­tim Bir-Sen 1 No’lu Rize Şu­be­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met KA­RA­SU yap­tı­ğı açık­la­ma­da; maaş pro­mos­yon an­laş­ma­sı için ban­ka­lar­la ya­pı­lan ihale so­nu­cu 3 yıl için 4.270,00 TL peşin öde­necek şe­kil­de an­laş­ma sağ­lan­mış­tır. Sen­di­ka ola­rak her zaman ki gibi eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın men­fa­at­le­ri­ni ko­ru­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı ifade eden KA­RA­SU, açık­la­ma­la­rı­na şöyle devam etti.

Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şan­la­rı için ban­ka­lar­la 3 yıl­lık maaş pro­mos­yon iha­le­si ya­pıl­dı. Ya­pı­lan ihale ile kişi ba­şı­na top­lam 4.270,00 TL peşin öde­necek şe­kil­de Yapı Kredi Ban­ka­sıy­la an­laş­ma sağ­lan­mış olup öde­me­ler Tem­muz maaşı son­ra­sı ki­şi­sel he­sap­la­ra ge­çecek ve öde­me­ler ta­mam­la­na­cak­tır. Ya­pı­lan bu an­laş­ma­nın eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mız için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.
Rize Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len iha­le­ye Şube Mü­dü­rü Evren GÖR­MÜŞ’ün baş­kan­lı­ğın­da Okul Mü­dür­le­ri Vedat MAZ­GAL, Reşat OKU­TAN, Metin SAN­DIK­ÇI, Milli Eği­tim Mu­ha­se­be Şefi İdris YA­ZI­CI ve yet­ki­li sen­di­ka adına Eği­tim Bir Sen Rize 1 No’lu Şube Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met KA­RA­SU ka­tıl­mış­tır. Top­lam 3156 ça­lı­şan maaşı ve 2671 ki­şi­ye ya­pı­la­cak pro­mos­yon öde­me­si için çı­kı­lan iha­le­ye Rize’de geniş ban­ka­cı­lık ağına sahip olan 9 banka tek­lif ver­miş­tir. İhale günü olan 07 05/2021 ta­ri­hin­de saat 13.00’da ka­pa­lı zarf usulü gelen tek­lif­ler açıl­mış ve en yük­sek tek­lif üze­rin­den açık ar­tır­ma­ya ge­çil­miş­tir. Tek­lif zarf­la­rı açıl­dık­tan sonra 4 banka iha­le­den çe­kil­miş, açık ar­tır­ma­ya 5 banka ile devam edil­miş­tir. 4. turda en yük­sek tek­li­fi veren iki banka olan Ak Bank ve Yapı Kredi ban­ka­sı ile iha­le­ye devam edil­miş, iha­le­yi 4.270,00 TL ile en yük­sek üc­re­ti veren Yapı Kredi Ban­ka­sı ka­zan­mış­tır.


İhale so­nun­da ya­pı­lan an­laş­ma­ya göre; banka her eği­tim ça­lı­şa­nı­na 3 yıl­lık (36 ay) maaş kar­şı­lı­ğı için top­lam net 4.270,00 TL pro­mos­yon öde­me­si Tem­muz 2021 maaşı son­ra­sın­da tek se­fer­de peşin ola­rak ya­pı­la­cak­tır. Nakil ola­rak giden eği­tim ça­lı­şa­nın­dan pro­mos­yon geri alın­ma­ya­cak, gelen per­so­ne­le kalan kısmı kadar ödeme ya­pı­la­cak­tır. Ban­ka­cı­lık iş­lem­le­rin­de (EFT, ha­va­le vs.) hiç­bir iş ve iş­lem­den ücret alın­ma­ya­cak. İyi bir ha­zır­lık sü­re­ci, ciddi, şef­faf bir ihale so­nu­cun­da elde edi­len bu ka­za­nım, bütün eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­za ha­yır­lı olsun. Bu sonuç eği­tim ça­lı­şan­la­rı­nın şim­di­ye kadar al­dı­ğı en yük­sek an­laş­ma­lar­dan biri ol­muş­tur. Eği­tim-Bir-Sen 1 No’lu Rize Şu­be­si ola­rak bu­gü­ne kadar ça­lı­şan­la­rı­mız için gös­te­ri­len ça­ba­la­rın mey­ve­si­ni bugün top­lu­yo­ruz. 2006 yı­lın­da ya­pı­lan ilk pro­mos­yon an­laş­ma­sın­da Milli Eği­tim mü­dür­lü­ğü pro­mos­yon pa­ra­sı almış re­po­ya ya­tı­rıl­mış­tı. İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ida­re­ci­le­ri ile yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler­de bu pro­mos­yo­nun İl Milli Eği­ti­min hakkı ol­du­ğu­nu iddia edi­li­yor­lar­dı. Fakat gay­ret­le­ri­miz so­nu­cun­da o za­ma­nın yet­ki­li sen­di­ka­sı önce bir ayak­ka­bı pa­ra­sı (30 TL) is­te­miş, daha sonra bu ra­ka­mı art­tı­ra­rak ar­ka­daş­lar çok kız­gın kişi başı 50 lira da­ğı­tıl­ma­sı­nı is­te­miş­ti. Eği­tim Bir-Sen’in mü­da­ha­le­siy­le maaş pro­mos­yo­nun mer­kez­de tüm ça­lı­şan­la­rı­mı­za 24 Kasım Öğ­ret­men­ler günü müj­de­si, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­sin­de 541 lira da­ğıt­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­dık. 3 yıl sonra ki pro­mos­yon­da ise Tür­ki­ye’de henüz pro­mos­yo­nun yüzde yet­mi­şi ça­lı­şan­la­ra da­ğı­tı­lır­ken biz Rize de İl Milli Eği­tim­le Mü­dür­lü­ğü ile yap­tı­ğı­mız çetin bir mü­ca­de­le so­nu­cu yüzde yü­zü­nü ça­lı­şan­la­rı­mı­za da­ğıt­tır­dık. Bir son­ra­ki mü­ca­de­le­miz de pro­mos­yon an­laş­ma­sı yap­tık­tan sonra gelen ar­ka­daş­la­rı­mı­za pro­mos­yon öden­mi­yor­du. Bunun da mü­ca­de­le­si­ni ver­dik ve gelen ar­ka­daş­la­ra da kal­dı­ğı kıs­mın­dan iti­ba­ren pro­mos­yon­la­rın öden­me­si­ni iha­le­yi alan ban­ka­la­ra kabul et­tir­dik. Ay­rı­ca Rize Mer­kez’de okul­lar ken­di­le­ri 4-5 ayrı grup­lar ha­lin­de ihale çı­kı­yor­du. Bu durum bank­la­rın düşük tek­lif ver­me­si­ne sebep olu­yor­du. Bir ön­ce­ki dö­nem­de bu bö­lün­müş­lü­ğe de son ver­mek için tüm okul­la­rı bir araya ge­ti­re­rek il mer­ke­zi­ne bağlı ça­lı­şan tüm per­so­nel için tek bir iha­le­ye çı­kıl­ma­sı­nı sağ­la­dık. Ya­şa­nan tüm bu sü­reç­ler ve ya­pı­lan tüm bu mü­ca­de­le­ler so­nu­cu ile artık banka pro­mos­yon­la­rın­da bir­çok şey ça­lı­şan­lar le­hi­ne so­nuç­lan­ma­ya baş­la­mış­tır. Bu aşa­ma­dan sonra biz­ler hep bir­lik­te iha­le­ye ge­lecek ban­ka­lar­dan en yük­sek pro­mos­yon ala­bil­me ça­ba­sı için­de ol­ma­lı­yız. Rize Eği­tim Bir-Sen 1 No’lu Şu­be­si ola­rak bugün ki ka­za­nı­mın elde edil­me­sin­de, emeği geçen Rize İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve per­so­ne­li­ne, iha­le­ye ka­tı­lan okul mü­dür­le­ri­ne, sen­di­ka­mız baş­kan ve yö­ne­ti­mi­ne, iha­le­ye tek­lif ve­re­rek ka­tı­lan banka yö­ne­ti­ci ve tem­sil­ci­le­ri­ne, Ay­rı­ca iha­le­yi en yük­sek tek­lif­le ka­za­nan ve böy­le­ce eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­za ver­di­ği de­ğe­ri bir kez daha or­ta­ya koyan Yapı Kredi Ban­ka­sı’nın Rize Mer­kez Şu­be­si yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­şek­kür ede­riz. Rize Eği­tim Bir-Sen 1 No’lu Şube ola­rak her zaman eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­du­ğu­mu­zu ifade edi­yor, ya­pı­lan bu an­laş­ma­nın tüm eği­tim ça­lı­şan­la­rı­mı­za ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­ruz.


Haber: Mustafa SAKLI

İkizdere’de Anayasa çiğneniyor

İkiz­de­re’deki doğa kat­li­amı­na karşı yaşam alan­la­rı­nı sa­vu­nan köy­lü­le­re des­tek olan ve tah­ri­ba­tı her gün git­ti­ği Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­de tes­pit edip suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nan CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’ndan, Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­de Ana­ya­sa suçu iş­le­ne­rek te­la­fi­si im­kan­sız za­rar­la­ra yol açan taş ocağı pro­je­si­nin dur­du­rul­ma­sı­nı is­te­di. Be­ka­roğ­lu, yak­la­şık 10 gün­dür kont­rol­süz, de­ne­tim­siz şe­kil­de baş­la­tı­lan yol açma ça­lış­ma­la­rı­nın çev­re­ye ver­di­ği tah­ri­ba­tı ye­rin­de tes­pit edip so­rum­lu­lar hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş­tu. Ana­ya­sa’nın ve ya­sa­la­rın ihlal edil­di­ği­ni be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’ndan so­rum­lu­lar hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­ma­sı­nı is­te­di.

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’nun ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de Rize İkiz­de­re Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­de Acele Ka­mu­laş­tır­ma yo­luy­la el ko­nu­lan ta­şın­maz­lar üze­rin­de baş­la­yan, do­ğa­yı acı­ma­sız­ca tah­rip eden yol açma ça­lış­ma­la­rı kar­şı­sın­da Gür­de­re ve Ce­viz­lik Köy­le­ri­nin sa­kin­le­ri­nin or­ma­nı, de­re­yi, doğal yaşam or­ta­mı­nı sa­vun­mak adına ağır iş ma­ki­ne­le­ri­nin ça­lış­ma­sı­na engel olmak ama­cıy­la baş­lat­tık­la­rı mü­ca­de­le­nin devam et­ti­ği­ni be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Buna karşı kol­luk kuv­vet­le­ri­nin oran­tı­sız güç kul­lan­dık­la­rı­nı, ba­rış­çıl yön­tem­ler­le yaşam alan­la­rı­nı ko­ru­mak is­te­yen köy­lü­le­re biber gazı ve güç kul­lan­ma yolu ile sert bir şe­kil­de mü­da­ha­le et­tik­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz. Öyle ki zaman zaman gaz­dan et­ki­le­nen, yer­ler­de sü­rük­len­dik­le­ri için de­ği­şik yer­le­rin­den ya­ra­la­nan in­san­lar ol­mak­ta­dır.” dedi.

ANA­YA­SA ÇİĞNENİYOR, ÇOK ÇEŞİTLİ SUÇ­LAR İŞLENİYOR
Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rıy­la acele ka­mu­laş­tı­rı­lan ve taş ocağı ya­pıl­ma­ya ça­lı­şı­lan va­di­nin, ge­le­ce­ği tu­rizm­de ol­du­ğu il­gi­li tüm kurum ve ku­ru­luş­la­rın ra­por­la­rın­da yer alan Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin na­di­de köy ve yay­la­la­rı­nı, va­di­le­ri­ni ih­ti­va eden bir coğ­raf­ya­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “İkiz­de­re Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­den akan dere, aynı za­man­da çevre köy­le­rin içme suyu ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­dı­ğı de­re­dir.” dedi. Doğal sit alanı olan İkiz­de­re Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­de ağır iş ma­ki­ne­le­ri ile ya­pı­lan taş ocağı böl­ge­si­ne yol açma ça­lış­ma­la­rı­nı gün be gün ye­rin­de iz­le­yip tes­pit­ler­de bu­lu­nan Be­ka­roğ­lu, “Söz ko­nu­su ma­hal­de hiç­bir kamu ku­ru­mu­nun gö­rev­li­si, de­net­çi­si ol­mak­sı­zın, ta­ma­men iş ma­ki­ne­si ope­ra­tö­rü­nün in­sa­fı­na bı­ra­kıl­mış halde yol açıl­mak­ta­dır. Ka­zı­dan çıkan taş, top­rak ve ka­ya­lar, kö­kün­den ko­pa­rı­lan ağaç­lar de­re­ye yu­var­lan­mak­ta­dır. De­re­ye dö­kü­len ağaç kı­rık­la­rı, top­rak, taş ve ka­ya­lar­la de­re­nin üzeri ta­ma­men ka­pa­tıl­mış du­rum­da­dır. Bu­ra­da kont­rol­süz, de­ne­tim­siz ola­rak büyük bir çevre kat­li­amı ya­şan­mak­ta­dır. Ana­ya­sa ve ya­sa­lar çiğ­nen­mek­te, çok çe­şit­li suç­lar iş­len­mek­te­dir.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ağaç ke­si­mi iş­lem­le­rin­de 6831 sa­yı­lı Orman Ka­nu­nun­da be­lir­le­nen pro­se­dür­le­re uyul­ma­dı­ğı­nı, hiç­bir kural ve kaide ta­nın­ma­dan ağaç­la­rın kö­kün­den sö­kü­lüp, ya­maç­lar­dan aşağı atıl­dı­ğı­nı, iş ma­ki­ne­le­ri ile ya­pı­lan ka­zı­dan çıkan haf­ri­ya­tın şev­den aşa­ğı­ya ge­li­şi­gü­zel bı­ra­kıl­dı­ğı­nı, çevre köy­le­rin içme suyu ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­dı­ğı Es­ken­ce De­re­si­nin üze­ri­nin ta­ma­men ka­pa­tıl­mak­ta ol­du­ğu­nu, suyun kir­le­til­me­si­ne ve yok ol­ma­sı­na se­be­bi­yet ve­ril­di­ği­ni vur­gu­la­yan Be­ka­roğ­lu, Ana­ya­sa’nın 34. mad­de­sin­de açık­la­nan top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü hak­kı­nın kol­luk kuv­vet­le­ri ma­ri­fe­tiy­le en­gel­len­di­ği­ne, yine Ana­ya­sa’nın va­tan­daş­la­ra ta­nı­dı­ğı hak arama hür­ri­ye­ti­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı­na ve Ana­ya­sa­nın kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ihlal edil­me­si­ne dik­kat çekti. Ağaç­la­rın ke­sil­me­sin­de be­lir­le­nen pro­se­dür­le­re uyul­ma­ma­sı, de­re­ye haf­ri­yat dö­kül­me­si, içme su­la­rı­nın kir­le­til­me­si, gös­te­ri yapma ve hak arama hür­ri­ye­ti­nin en­gel­len­me­si­nin her bi­ri­nin ayrı ayrı suç ol­du­ğu­nu ifade eden Be­ka­roğ­lu, “Aynı za­man­da ÇED kap­sa­mın­da ve­ri­len ta­ah­hüt­le­re uyum­suz ça­lış­ma­nın de­net­len­me­me­si, kamu gö­rev­li­le­ri­nin gö­rev­le­ri­ni ihmal su­çu­nu oluş­tur­mak­ta­dır. Alan­da sa­de­ce iki iş ma­ki­ne­si ope­ra­tö­rü var­dır. Bu ki­şi­ler keyfi bir şe­kil­de göz­le­ri­ne kes­tir­dik­le­ri yer­den yol ya­pı­mı adı al­tın­da bu ça­lış­ma­la­rı sür­dür­mek­te­dir. Bu ça­lı­şan­la­ra ne­za­ret eden her­han­gi bir Orman Mu­ha­fa­za Gö­rev­li­si, Çevre Ba­kan­lı­ğı Tem­sil­ci­si, İl Özel İda­re­si Ruh­sat Da­ire­si Yet­ki­li­si, oca­ğın sa­hi­bi gö­zü­ken Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı Yet­ki­li­si yok­tur. Bu şe­kil­de keyfi bir ça­lış­ma­nın sür­dü­rül­me­si­ne neden olan­lar suç iş­le­mek­te­dir, gö­rev­le­ri­ni kö­tü­ye kul­lan­mak­ta­dır.” dedi. Ana­ya­sa’nın 56. Mad­de­si; “Her­kes, sağ­lık­lı ve den­ge­li bir çev­re­de ya­şa­ma hak­kı­na sa­hip­tir. Çev­re­yi ge­liş­tir­mek, çevre sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak ve çevre kir­len­me­si­ni ön­le­mek Dev­le­tin ve va­tan­daş­la­rın öde­vi­dir.” Ana­ya­sa’nın, çev­re­nin ko­run­ma­sı­nın dev­le­tin gö­re­vi ol­du­ğu­nu hüküm al­tı­na al­mak­la be­ra­ber, tüm yurt­taş­la­ra da bunu ödev ola­rak yük­le­di­ği­ni ha­tır­la­tan Be­ka­roğ­lu, Türk Ceza Ka­nu­nu­nun 256. mad­de­si­ne göre; zor kul­lan­ma yet­ki­si­ne sahip kamu gö­rev­li­si­nin, gö­re­vi­ni yap­tı­ğı sı­ra­da, ki­şi­le­re karşı gö­re­vi­nin ge­rek­tir­di­ği öl­çü­nün dı­şın­da kuv­vet kul­lan­ma­sı­nın suç teş­kil et­ti­ği­ni, çev­re­nin ko­run­ma­sı ama­cıy­la alana gelen yurt­taş­la­rı bu­ra­dan uzak­laş­tır­mak için zor kul­lan­ma, gaz sıkma em­ri­ni kol­luk kuv­vet­le­ri­ne veren amir­le­rin de suç iş­le­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı.

İKİ FARK­LI RUH­SAT ALANI!
Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı­nın Gür­de­re ve Ce­viz­lik isim­li bir­bi­rin­den ayrı iki ocak pro­je­si var­mış gibi bir algı ya­rat­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı, oysa iki­si­nin aynı proje ol­du­ğu­nu, iki pro­je­nin de aynı fir­ma­ya ait olup, İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı İnşa­atı Pro­je­si kap­sa­mın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­la­cak mal­ze­me­yi üret­me ama­cın­da ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Be­ka­roğ­lu, top­lam alanı iti­ba­riy­le 25 Hek­tar­dan büyük olan proje için Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’na ÇED ra­po­ru ha­zır­la­mak için baş­vu­ru ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ancak mev­cut ka­pa­si­te ar­tı­şı baş­vu­ru­su mev­zu­ata ay­kı­rı­lık ne­de­niy­le red­de­dil­di­ği için, ÇED ge­rek­li de­ğil­dir ka­ra­rı almak üzere Rize Va­li­li­ği­ne baş­vu­rul­muş ol­du­ğu­nun ifade edil­di­ği­ni söy­le­di.

DEREYİ YOK ETTİKTEN SONRA KO­RU­MA PRO­JESİ!

03.05.2021 Salı günü İkiz­de­re’de Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı Ya­tı­rım Genel Mü­dü­rü Yal­çın Eyi­gün’ün ka­tı­lı­mıy­la çok ge­cik­miş ola­rak ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da Genel Müdür Eyi­gün’ün, “de­re­nin nasıl ko­ru­na­ca­ğı ile il­gi­li top­lan­tı ya­pıl­dı­ğı­nı ve proje ha­zır­lan­dı­ğı­nı” ifade et­ti­ği­ni be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Böyle bir şey olur mu; bir ta­raf­tan de­re­nin yok edil­me­si için iş ma­ki­ne­le­ri gece gün­düz ça­lı­şı­yor, öbür yan­dan aynı de­re­nin kur­ta­rıl­ma­sı için proje ha­zır­la­nı­yor. Bu ko­ru­ma pro­je­si ta­mam­la­nıp dev­re­ye alı­na­ca­ğı ta­ri­he kadar su­la­rın kir­len­me­si­ne, de­re­nin yok ol­ma­sı­na neden olan bu kont­rol­süz yol açma ça­lış­ma­sı­nın dur­du­rul­ma­sı ge­re­kir. Aksi halde, te­la­fi­si im­kân­sız za­rar­lar or­ta­ya çık­mak­ta­dır.” di­ye­rek Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’ndan şu so­ru­la­rı­na yanıt is­te­di:
1. Es­ken­ce­de­re Va­di­sin­de dü­şü­nü­len bu taş ocağı pro­je­si için neden iki ayrı ruh­sat alanı be­lir­len­miş­tir? Niçin ÇED sü­re­ci iş­le­til­me­miş­tir? Dev­let niçin bu şe­kil­de hile yo­lu­na sap­mak­ta, ka­nun­la­rı ar­ka­dan do­lan­mak­ta­dır?
2. Alan­da­ki ça­lış­ma bu şe­kil­de devam et­ti­ği tak­tir­de geri dö­nü­şü müm­kün ol­ma­yan çevre tah­ri­ba­tı mey­da­na gel­mek­te­dir. Bu tah­ri­bat­la­ra neden ol­ma­mak için tüm ça­lış­ma­yı dur­du­rup ÇED sü­re­ci­ni iş­let­me­yi dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
3. Alt­ya­pı Ya­tı­rım Genel Mü­dü­rü Yal­çın Eyi­gün’ün ka­tıl­dı­ğı bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da sözü edi­len de­re­nin ko­run­ma­sı­na iliş­kin proje ta­mam­la­nıp ha­ya­ta ge­çi­ri­lin­ce­ye kadar alan­da­ki ça­lış­ma­la­rı dur­dur­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
4. Ça­lış­ma­yı de­net­le­me­si ge­re­ken fakat ça­lış­ma ala­nı­na gel­me­yip tüm iş­lem­le­ri ope­ra­tö­rün key­fi­ne bı­ra­ka­rak gö­rev­le­ri­ni ihmal eden kamu gö­rev­li­le­ri hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­nız mı? Baş­lat­ma­dıy­sa­nız bu son tes­pit­le­re göre so­ruş­tur­ma baş­lat­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
5. Yaşam alan­la­rı­nı ko­ru­ma­ya ça­lı­şan köy­lü­le­re kol­luk kuv­vet­le­rin­ce uy­gu­la­nan oran­tı­sız güç ve biber gazlı sal­dı­rı­nın em­ri­ni veren amir­ler hak­kın­da adli ve idari so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı için ge­rek­li gi­ri­şim­ler­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?
6. Bölge hal­kı­nın haklı tep­ki­le­ri ve daha taş ocağı ala­nı­na yol açar­ken or­ta­ya çıkan doğa tah­ri­ba­tı­nın ağır bo­yut­la­rı­nı göz önüne ala­rak ça­lış­ma­la­rı der­hal dur­dur­mak ve bu taş ocağı/ocak­la­rı pro­je­si­nin iptal edil­me­si için ge­re­ken­le­ri yap­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Yumurtalık (over) kanseri dünya çapında kadınlar arasında en sık görülen 10 kanser türünden biri

Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği yu­mur­ta­lık (over) kan­se­ri ile mü­ca­de­le eden has­ta­la­ra yar­dım­cı olmak ama­cıy­la “Yu­mur­ta­lık Kan­se­ri ile Ya­şa­mak” reh­be­ri­ni ya­yın­la­dı. Ast­ra­Ze­ne­ca Tür­ki­ye’nin ko­şul­suz des­te­ğiy­le ha­zır­la­nan bil­gi­len­dir­me do­kü­ma­nı, dünya ça­pın­da ka­dın­lar ara­sın­da en sık gö­rü­len 10 kan­ser tü­rün­den biri olan yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne iliş­kin temel bil­gi­le­ri bir araya ge­ti­ri­yor.

Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği, 8 Mayıs Dünya Yu­mur­ta­lık (Over) Kan­se­ri Günü’nde yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne iliş­kin far­kın­da­lı­ğı ar­tır­ma ve yu­mur­ta­lık kan­se­ri teş­hi­si ko­nu­lan ka­dın­la­ra has­ta­lık yol­cu­lu­ğu­na iliş­kin bilgi verme ama­cıy­la “Yu­mur­ta­lık Kan­se­ri ile Ya­şa­mak” baş­lık­lı bir reh­ber ya­yın­la­dı. Reh­ber, yu­mur­ta­lık kan­se­ri­nin gö­rül­me sık­lı­ğı, gö­rül­dü­ğü yaş grubu, risk fak­tör­le­ri, ge­ne­tik tanı ve te­da­vi gibi bil­gi­le­ri içer­me­siy­le bu alan­da top­lu­ma yö­ne­lik ha­zır­la­nan ilk kap­sam­lı ça­lış­ma ola­rak öne çı­kı­yor.
Ka­dın­la­rın üreme (yu­mur­ta üret­me) or­ga­nı ola­rak görev yapan yu­mur­ta­lık­lar­da ya da fal­lop tüp­le­rin­de anor­mal bir şe­kil­de bü­yü­yen hüc­re­ler­den kay­nak­la­nan yu­mur­ta­lık kan­se­ri, dünya ça­pın­da ka­dın­lar ara­sın­da en sık gö­rü­len se­ki­zin­ci kan­ser türü olma özel­li­ği­ni ta­şı­yor ve ağır­lık­lı ola­rak 50 yaşın üze­rin­de­ki, me­no­poz son­ra­sı dö­ne­mi ya­şa­yan ka­dın­lar­da gö­rü­lü­yor. Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü 2020 ve­ri­le­ri­ne göre dün­ya­da her yıl yak­la­şık 314 bin, Tür­ki­ye’de ise yak­la­şık 4 bin ka­dı­na yu­mur­ta­lık kan­se­ri teş­hi­si ko­nu­lu­yor.
Yu­mur­ta­lık kan­se­ri­nin kesin ne­de­ni­nin bi­lin­me­di­ği­ni ve ilk ev­re­le­rin­de ge­çi­ci şi­ka­yet­ler oluş­tur­ma­sı ne­de­niy­le ge­nel­lik­le has­ta­lar ta­ra­fın­dan fark edil­me­di­ği­ni ha­tır­la­tan Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği, “Yu­mur­ta­lık Kan­se­ri ile Ya­şa­mak” reh­be­ri­nin has­ta­lı­ğın hem fi­zik­sel hem de psi­ko­lo­jik yön­le­ri­ne dair bil­gi­le­ri tek çatı al­tın­da top­la­dık­la­rı­nın al­tı­nı çiz­di­ler.
Yu­mur­ta­lık kan­se­ri teş­hi­si ko­nul­du­ğu andan iti­ba­ren has­ta­lar için be­lir­siz­lik­le­rin gi­de­ril­me­si­nin önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten uz­man­lar, “Bu has­ta­lık­la ya­şa­yan ka­dın­la­rın, aynı ta­nı­yı alan bin­ler­ce başka kadın ol­du­ğu­nu bil­me­si ve ge­rek­li bil­gi­le­re ula­şa­bil­me­si­nin te­da­vi yol­cu­lu­ğu­nu olum­lu yönde et­ki­le­di­ği­ni ifade et­ti­ler. Ha­zır­la­dık­la­rı reh­ber­le yu­mur­ta­lık kan­se­ri ile mü­ca­de­le eden has­ta­la­rın akıl­la­rı­na ge­le­bi­lecek en temel so­ru­la­ra yanıt ver­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı be­lirt­ti­ler.
Yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne iliş­kin risk fak­tör­le­ri­nin yer al­dı­ğı reh­ber­de hiç doğum yap­ma­mış olmak, erken menst­ru­as­yon ve geç me­no­poz, obe­zi­te, aile öy­kü­sü ve BR­CA1-2 mu­tas­yo­nu gibi fak­tör­le­rin yu­mur­ta­lık kan­se­ri ris­ki­ni ar­tır­dı­ğı vur­gu­la­nır­ken, doğum kont­rol hapı kul­la­nı­mı, em­zir­me ve fal­lop tüp­le­ri­nin çı­ka­rıl­ma­sı gibi ön­lem­le­rin riski azal­tan fak­tör­ler ara­sın­da ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Yu­mur­ta­lık kan­se­ri­nin tüm ev­re­le­rin­de gö­rü­len be­lir­ti­ler, ka­rın­da şiş­lik, kalça veya karın böl­ge­sin­de ağrı, ka­bız­lık, ishal, sık id­ra­ra çıkma ih­ti­ya­cı, va­ji­nal ka­na­ma ve yor­gun­luk hissi ola­rak sı­ra­la­nır­ken, daha ileri saf­ha­lar­da iştah kaybı, ha­zım­sız­lık, nefes dar­lı­ğı ve şiş­kin­lik hissi gibi be­lir­ti­le­rin or­ta­ya çı­ka­bi­le­ce­ği ifade edi­li­yor. Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği gö­rü­şü­nü şöyle bil­di­ri­yor:
“Bu şi­ka­yet­le­ri ya­şı­yor­sa­nız bir dok­to­ra da­nış­ma­lı­sı­nız. Ancak, bu be­lir­ti­le­rin diğer bir­çok has­ta­lık­ta da gö­rü­le­bi­le­ce­ği ve yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne özgü ol­ma­dı­ğı unu­tul­ma­ma­lı­dır.”
Yu­mur­ta­lık kan­se­ri olu­şu­mun­da aile öy­kü­sü­nün ro­lü­ne de dik­kat çeken uz­man­lar, bir ka­dı­nın yu­mur­ta­lık kan­se­ri ge­liş­ti­rip ge­liş­tir­me­ye­ce­ği ko­nu­sun­da aile öy­kü­sü­nün çok önem­li bir rol oy­na­dı­ğı­nı vur­gu­lu­yor­lar. Bi­rin­ci de­re­ce ak­ra­ba­sın­da yu­mur­ta­lık kan­se­ri olan bir ka­dı­nın, böyle bir aile öy­kü­sü ol­ma­yan bir ka­dı­na kı­yas­la yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne ya­ka­lan­ma ris­ki­nin iki kat­tan daha fazla ol­du­ğu ifade edi­li­yor. Ka­lıt­sal yu­mur­ta­lık kan­se­ri­ne sahip ka­dın­lar, has­ta­lı­ğa, ka­lıt­sal ol­ma­yan ka­dın­la­ra göre yak­la­şık 10 yıl daha erken ya­ka­lan­ma eği­li­min­de­dir­ler.
Yu­mur­ta­lık kan­se­ri yö­ne­ti­mi ve te­da­vi­si­nin bir­bi­rin­den fark­lı pek çok tıbbi bran­şın ortak ça­lış­ma­sı ile ya­pıl­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen der­nek üye­le­ri, yu­mur­ta­lık kan­se­ri­nin te­da­vi­si­ne iliş­kin şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı­lar: “Has­ta­lı­ğın te­da­vi ve yö­ne­tim ekibi içe­ri­sin­de ji­ne­ko-on­ko­log, me­di­kal on­ko­log, rad­yas­yon on­ko­lo­ğu, pa­to­log, tıbbi ge­ne­tik uz­ma­nı, rad­yo­log, nük­le­er tıp uz­ma­nı, psi­ko­log, kan­ser te­da­vi­si ko­nu­sun­da tec­rü­be­li ve eği­tim­li hem­şi­re, sos­yal hiz­met uz­ma­nı, fiz­yo­te­ra­pi uz­ma­nı ve di­ye­tis­yen yer alır. Yu­mur­ta­lık kan­se­ri ta­nı­lı has­ta­lar­da bi­rin­cil te­da­vi cer­ra­hi­dir. Cer­ra­hi­yi ta­ki­ben ge­nel­lik­le ke­mo­te­ra­pi uy­gu­la­nır. Uygun has­ta­lar­da tü­mö­rün bes­len­me­si ve bü­yü­me­si­ni en­gel­le­mek için fark­lı te­da­vi se­çe­nek­le­ri uy­gu­la­na­bi­lir”.
Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği:
Ji­ne­ko­lo­jik kan­ser­ler ile il­gi­li so­run­la­rı dünya stan­dart ve öl­çek­le­rin­de çö­züm­le­me ama­cıy­la 1989 yı­lın­da ku­ru­lan Türk Ji­ne­ko­lo­jik On­ko­lo­ji Der­ne­ği, üye­le­ri­nin bilgi, de­ne­yim ve uy­gu­la­ma­la­rı­nı ge­liş­tir­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­yı ve uy­gu­la­na­cak te­da­vi yön­tem­le­ri­ni en üst dü­zey­de stan­dar­di­ze ede­bil­me­yi he­def­li­yor. Ji­ne­ko­lo­jik on­ko­lo­ji ile il­gi­le­nen he­kim­le­rin bilgi ve pay­la­şım ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­na des­tek olan der­nek, böl­ge­sel, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­lar ara­cı­lı­ğıy­la gün­cel bilgi pay­la­şı­mı im­kân­la­rı ya­ra­tı­yor.


Haber: Mustafa SAKLI

2021 YAŞ ÇAY KAMPANYASI HAYIRLI OLSUN

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­miz­de, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun’daki 830 bin dekar alan­da 1 mil­yon üre­ti­ci aile ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yaş çay kam­pan­ya­sı ta­rı­mı bi­rin­ci sür­gü­nü­nün baş­la­ma­sı­na sa­yı­lı gün­ler kaldı.
Ma­lu­mu­nuz bütün dün­ya­da ol­du­ğu gibi, ül­ke­miz ge­ne­lin­de de, Rize ili­miz­de de geç­miş mev­sim­le­re göre ik­lim­ler­de pan­de­mi or­ta­mın­da önem­li de­ği­şik­lik­ler ve kay­ma­lar ya­şa­mak­ta­yız. Bu yılda geçen yıl ol­du­ğu gibi Rize ili­miz­de hava du­ru­mu gün­düz­le­ri serin ve ge­ce­le­ri ise halen soğuk ola­rak geç­mek­te­dir.
O ne­den­le bu yılda, geçen yıl ol­du­ğu gibi çay ha­sa­dı­nın Mayıs ayı or­ta­la­rın­da baş­la­ya­bi­le­ce­ği göz­len­mek­te­dir. Çay ta­rı­mın­da geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda kışın ba­tı­da ki büyük kent­ler­den ya­şa­yan bin­ler­ce hem­şe­ri­miz tam ka­pan­ma uy­gu­la­ma ön­ce­si mem­le­ket­le­ri­ne gel­di­ler.
Pan­de­mi sal­gı­nı­nın devam et­me­si ne­de­niy­le uy­gu­la­nan tam ka­pan­ma ön­ce­si kı­sıt­la­ma­dan muaf olmak is­te­yen bin­ler­ce çay üre­ti­ci­le­ri, Zi­ra­at Oda­la­rın­dan, Çift­çi Kayıt Sis­te­mi bel­ge­si­ni almış ol­du­lar.
Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun’da 830 bin dekar alan­da ya­pı­lan yaş çay üre­ti­mi geçen yıl ko­ro­na­vi­rüs ku­ral­la­rı ve uy­gu­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da so­run­suz ta­mam­lan­mış oldu. Yaş çay üre­ti­ci­le­ri­nin çay­la­rı­nın %50’nın üze­rin­de satın alan, Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü geçen yıl aylar ön­ce­sin­den üre­tim ya­pı­lan fab­ri­ka­lar­da er­ken­den ha­ya­ta ge­çir­miş ol­du­ğu ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı, plan­lı, prog­ram­lı uy­gu­la­ma­lar ne­ti­ce­sin­de, 2020 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı ol­duk­ça hu­zur­lu ve so­run­suz bir sü­reç­te ta­mam­lan­dı.
Büyük çoğu, İstan­bul, An­ka­ra, İzmir, Bursa Sam­sun il­le­rin­de ya­şa­yan üre­ti­ci­ler, bu yıl ra­ma­zan ayını da mem­le­ket­le­ri­ne tut­mak üzere er­ken­den yola çık­tı­lar. O ne­den­le Ka­ra­yol­la­rın­da ve şe­hir­le­rin gi­ri­şin­de bir yı­ğıl­ma ve virüs bulaş so­ru­nu ya­şan­ma­dı. Git­tik­le­ri şe­hir­le­rin­de izo­le­ye çe­kil­di­ler. Bu yıl er­ken­den mem­le­ket­le­ri­ne gelip, çay bah­çe­le­rin­de ha­zır­lık ve ba­kım­la­rı­nı yap­tı­lar. Böl­ge­ye gelen ki­şi­le­re, virüs ta­şı­ya­bi­le­cek­le­ri en­di­şe­si­ne karşı il­gi­li bi­rim­ler ta­ra­fın­dan önce izole ol­ma­la­rı uya­rı­sın­da bu­lu­nul­du.
Bilim Ku­ru­lu Üye­le­ri; Bir böl­ge­den, başka bir böl­ge­ye ve şehre giden ki­şi­ler­de bir­çok mu­tant vi­rü­sün ve bu­la­şı­cı­lı­ğı yük­sek vi­rüs­le­rin giriş ih­ti­ma­li­nin ar­ta­bi­le­ce­ği uya­rı­sı­nı yap­tı­lar. Bu ne­den­le özel­lik­le dı­şa­rı­dan ge­lecek ki­şi­le­rin bu­ra­da­ki aile­le­ri ile bir­lik­te karar verip ka­pa­lı or­tam­lar­da bir­lik­te bu­lun­ma­dan uzak ol­ma­la­rı lazım diye uyar­dı­lar. Çay bah­çe­le­rin­de bu­lu­nup hemen ken­di­le­ri­ni top­lum­dan izole et­me­le­ri şar­tı­na dik­kat çek­ti­ler. Bu ha­re­ket­li­li­ğin ne kadar azal­tıl­mış ol­ma­sı vi­rü­sün bu­la­şa­ca­ğı in­sa­nı o kadar azalt­mış olu­ruz diye du­yur­du­lar. Böy­le­ce de vaka sa­yı­la­rın is­ta­tis­ti­ği gün­den güne düş­tü­ğü tes­pit edil­di. Tam ka­pan­ma gibi izole ol­ma­nın öne­mi­ne vurgu yap­tı­lar.
Çay se­zo­nu ile bir­lik­te böl­ge­sel bir ha­re­ket­li­li­ğin ola­ca­ğı­nı geçen yıl ki kam­pan­ya ön­ce­si ya­şa­nan ha­re­ket­lik­ten he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Çay ta­rı­mı için başka, başka il­ler­den ge­len­le­rin mut­la­ka aşı ol­ma­la­rı, maske, me­sa­fe, hij­yen ku­ral­la­rı­na uy­ma­la­rı nok­ta­sın­da çok dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Her ne kadar yaş çay üre­ti­ci­le­ri­nin geçen yıl­dan tec­rü­be­li ol­duk­la­rı bi­li­nen bir ger­çek olsa da, bu yıl sal­gın­da geçen yıla göre yüzde oran­la­rın­da önem­li ar­tış­lar ya­şan­mak­ta­dır. Bu nok­ta­da, Çay­kur YK Baş­ka­nı ve ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü sn. Yusuf Ziya ALİM de “Geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda fark­lı şe­hir­ler­den gelen kıy­met­li üre­ti­ci hem­şe­ri­le­ri­mi­zin ken­di­le­rin­de virüs olup ol­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yor­lar. Gel­dik­le­rin­de çev­re­sin­de­ki in­san­la­rı eğer ta­şı­dık­la­rı bir virüs varsa ko­ru­ya­bil­me­le­ri için ken­di­le­ri­ni en az 10 gün izole et­me­le­ri doğru ola­cak­tır. Çay ha­sa­dı ta­ma­men açık alan­da ger­çek­leş­ti­ği için aile­ler bir­bir­le­ri­ne gidip gel­me­dik­ten sonra hasat yap­ma­da bir sorun yok. Alım yer­le­rin­de de bak­kal­dan bile daha az ka­la­ba­lık var. Sos­yal me­sa­fe­yi de ko­ru­duk­tan sonra bir sı­kın­tı ola­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Her­kes sa­de­ce kendi sağ­lı­ğı­nı dü­şün­se hiç kim­se­nin baş­ka­sı­na bir şey bu­laş­tır­ma şansı olmaz. Bu yıl ki çay se­zo­nu­nun geçen se­ne­ye göre çok daha sağ­lık­lı ve ve­rim­li ge­çe­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. He­pi­mi­zin geçen se­ne­den tec­rü­be­si var” şek­lin­de açık­la­dı. Kovid 19 sal­gı­nı ne­de­niy­le, 2020 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı fi­ya­tı­nı Cum­hur­baş­ka­nı­mız sn. Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan An­ka­ra’dan açık­lan­mış­tı. 2020 için yaş çay alım fi­ya­tı 3 lira 27 kuruş ola­rak açı­lan­mış­tı. Bu rakam 13 ku­ruş­luk des­tek­le­me ile ki­log­ram­da 3 lira 40 ku­ru­şa te­ka­bül et­miş­ti. 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı se­zo­nu için yaş çay alım fi­ya­tı­nın ve des­tek­le­me ra­ka­mı­nı bu yıl da Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan mı, yoksa Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan mı, Rize’de açık­la­na­ca­ğı henüz net­leş­me­di. Şu bir ger­çek­tir ki, sn. Cum­hur­baş­ka­nı­mız dö­ne­min­de D.​Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de çay ta­rı­mı ile uğ­ra­şan 1. Mil­yo­nun üze­rin­de üre­ti­ci hiç mağ­dur edil­me­miş. Sn. Er­do­ğan hü­kü­met­le­ri ön­ce­si yıl­la­ra göre daha yük­sek bir fiyat po­li­ti­ka­sı­nın ya­nın­da, daha hu­zur­lu, daha gü­ven­li ve daha sağ­lık­lı or­tam­lar­da ça­yı­nı top­la­yıp sat­ma­ya devam et­mek­te­dir­ler. 2021 Yaş çay kam­pan­ya­sı ha­yır­lı ve uğur­lu olsun. Bu ve­si­ley­le Mü­ba­rek Ra­ma­zan bay­ra­mı­nı­zı teb­rik edi­yo­rum.

RİZE EMNİYETİ SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Rize Va­li­li­ği, Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğe, Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü­müz­ce İli­mi­ze uyuş­tu­ru­cu/uya­rı­cı madde nak­le­de­rek pa­zar­la­yan, kul­la­nan şahıs ve grup­la­rın de­şif­re­si mak­sa­dı ile ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da;

03.05.2021 günü saat 22.30 sı­ra­la­rın­da il mer­ke­zi­miz­de 2 fark­lı ad­re­se ya­pı­lan ope­ras­yon ne­ti­ce­sin­de; 17 parça sa­tı­şa hazır va­zi­yet­te 242,29 gr. Sen­te­tik Can­no­bi­no­id (Bon­zai) Mad­de­si, 2 parça sa­tı­şa hazır va­zi­yet­te 1,44 gr. Me­tam­fe­ta­min Mad­de­si, 2 adet Has­sas Te­ra­zi, 3 Adet uyuş­tu­ru­cu madde kul­lan­ma apa­ra­tı, 2 adet ruh­sat­sız ta­ban­ca ve ta­ban­ca­la­ra ait 24 adet fişek ele ge­çi­ril­miş­tir. Konu ile il­gi­li ola­rak 4 şüp­he­li şahıs Uyuş­tu­ru­cu veya Uya­rı­cı Madde İma­la­tı ve Ti­ca­re­ti (TCK-188) su­çun­dan ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­mış­tır. Mah­ke­me­ye sevk edi­len şa­hıs­lar­dan 3’ü tu­tuk­lan­mış, 1’i adli kont­rol şar­tıy­la ser­best bı­ra­kıl­mış­tır.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı