Tam ka­pan­ma ka­ra­rı son­ra­sı geç­ti­ği­miz hafta Tür­ki­ye’nin bir­çok böl­ge­sin­de ol­du­ğu gibi Rize’de de Zi­ra­at Oda­la­rı ön­le­rin­de Çift­çi Kayıt Sis­te­mi’ne (ÇKS) kayıt olmak is­te­yen­ler yo­ğun­luk oluş­tu­rur­ken, bazı va­tan­daş­la­rın hakkı ol­ma­yan bel­ge­yi almak is­te­me­le­ri hüs­ran­la so­nuç­lan­dı.

Yak­la­şan çay se­zo­nu ön­ce­sin­de mes­lek­le­ri ne­de­niy­le Rize mer­kez­de ika­met eden fakat çay tarım ara­zi­le­ri köy­le­rin­de veya nü­fu­sa ka­yıt­lı ol­du­ğu il­çe­ler­de olan çay üre­ti­ci­le­ri, çay tarım ara­zi­le­ri­ne gi­de­bil­mek için ÇKS bel­ge­si almak zo­run­day­dı. Bu ne­den­le ka­pan­ma ön­ce­sin­de Ri­ze­li çay üre­ti­ci­le­ri Zi­ra­at Oda­la­rı’nın ön­le­rin­de yo­ğun­luk oluş­tur­muş ve bu durum uzun kuy­ruk­la­ra neden ol­muş­tu. Şim­di­ler­de ise Zi­ra­at Odası yet­ki­le­ri il dı­şın­dan gel­mek is­te­yen üre­ti­ci­ler için mail üze­rin­den ÇKS bel­ge­si gön­der­me hiz­me­ti­ne baş­la­dı.

ÇKS’nin üre­ti­ci­le­re ge­tir­di­ği ay­rı­ca­lı­ğa sahip olmak is­te­yen fakat üre­ti­ci ol­ma­yan va­tan­daş­lar da bu du­rum­dan fay­da­lan­mak için ha­re­ke­te ge­çe­rek oda­la­ra belge baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du. Fakat Zi­ra­at Oda­la­rı kendi sis­tem­le­rin­de üre­ti­ci kaydı ol­ma­yan hiç kim­se­ye belge ve­re­me­di­ğin­den kur­naz­lık ya­pa­rak du­ru­mu kendi leh­le­ri­ne çe­vir­me­ye ça­lı­şan va­tan­daş­lar hüs­ra­na uğ­ra­dı.
Çift­çi bel­ge­si­ne çok yoğun bir talep ol­du­ğu­nu be­lir­ten Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nev­zat Paliç, “Çift­çi bel­ge­si­ne talep çok fazla. Rize mer­kez­de bizim 40 bin üye­miz var. Ta­lep­ler de devam edi­yor. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­dur ol­ma­ma­sı için, çift­çi­le­ri­mi­zin üre­ti­me devam ede­bil­me­si için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Tabi köyde ol­du­ğu zaman, ça­yı­nı top­la­dı­ğı zaman gü­ven­lik güç­le­ri­miz­den hiç kim­se­nin tar­la­sın­da çay top­lar­ken bir şey di­yecek hali yok. So­nuç­ta tarım dur­maz, bu ya­pı­la­cak. Her şeyi er­te­le­ye­bi­lir­sin ama ta­rı­mı er­te­le­ye­mez­sin. ‘Çayı 15 gün daha er­te­le­ye­lim’ deme şan­sı­mız yok­tur. Çay geçer ve yok olur” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Oda­mı­za ‘Ben belge ala­bi­lir miyim?’ diye çok tek­lif­ler var”
Çift­çi ol­ma­yıp da Çift­çi Kayıt Sis­te­mi’nden kendi adına çı­kar­tı­la­cak belge ile so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf ol­ma­yı dü­şü­nen­le­rin de Zi­ra­at Odası’nı ara­ya­rak “Ben belge ala­bi­lir miyim?” diye sor­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­nin ise sis­tem­le­rin­de ka­yıt­lı ol­ma­yan hiç kim­se­ye belge ve­re­me­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Paliç “Oda­mız da resmi kaydı ol­ma­yan ki­şi­ye belge verme şan­sı­mız yok ama ‘Ben belge ala­bi­lir miyim?’ diye çok tek­lif­ler var. On­la­ra belge verme şan­sı­mız yok.
Rize’de 11 tane Zi­ra­at Odası var. Biz Rize’deyiz ve bu­ra­da üye­le­ri­miz var. Biz bu üye­le­ri­mi­ze belge ve­re­bi­li­riz. İlçe­den bu­ra­ya mü­ra­ca­at et­se­ler bile bizim belge verme yet­ki­miz yok. O kişi bizim ka­yıt­la­rı­mız­da yok. Kuy­ru­ğa girip ‘Sen Ça­ye­li’nden ala­cak­sın, sen De­re­pa­za­rı’ndan ala­cak­sın’ di­ye­rek ge­ri­ye gön­der­di­ği­miz va­tan­daş­la­rı­mız bile var” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Zi­ra­at Oda­la­rı’ndan Çift­çi Kayıt Sis­te­mi (ÇKS) üze­rin­den alı­nan bel­ge­ler ile sa­de­ce belge üze­rin­de ibraz edi­len gü­zer­gah üze­rin­de muaf olun­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Paliç, “Şuan da ya­sak­lar­dan do­la­yı va­tan­daş­la­rı­mı­zın gel­me­le­ri güç­le­şi­yor. Ge­le­bil­me­le­ri için, çay tar­la­la­rı­na ula­şa­bil­me­le­ri için mec­bu­ren oda­mız­dan alı­na­cak çift­çi bel­ge­si­ne ih­ti­yaç­la­rı var. Çünkü onun­la be­ra­ber Rize’ye gel­me­le­ri için izin ala­cak­lar. Çitçi bel­ge­si­ni alan­lar, bu bel­ge­yi ika­met et­ti­ği yer ile kendi çay bah­çe­si ara­sın­da­ki is­ti­ka­met­te kul­la­na­bi­lecek. Bunun dı­şın­da çift­çi bel­ge­sin­den ya­rar­la­na­maz­lar. Yani çift­çi bel­ge­si­ni alan bir kişi köyü ne­re­dey­se, çay tarım ara­zi­si hangi köy­dey­se o gü­zer­ga­hı kul­la­na­bi­lir. Başka bir gü­zer­gah üze­rin­de bu bel­ge­yi gös­ter­di­ğin­de bel­ge­si­ni kabul et­mez­ler hem ceza ya­zar­lar. Çünkü sen bu bel­ge­yi bah­çe­ne git­mek için, ça­yı­nı top­la­mak için alı­yor­sun. Bel­ge­ler­de onlar ya­zı­lı­dır, ne­re­de nasıl kul­la­na­ca­ğı bel­li­dir” dedi.


Haber Merkezi