Rize’nin Pazar il­çe­si­ni­nim Yu­ka­rı So­ğuk­su Ma­hal­le­sin­de çıkan yan­gın­da asır­lık konak ya­na­rak kül oldu.

Öğle sa­at­le­rin­de Pazar il­çe­si­nin Yu­ka­rı So­ğuk­su Ma­hal­le­si He­ki­moğ­lu mev­ki­in­de uzun za­man­dır kim­se­nin ya­şa­ma­dı­ğı asır­lık ahşap bi­na­nın et­ra­fın­da çevre te­miz­li­ği yapan iş­çi­le­rin yak­tı­ğı ateş ahşap bi­na­ya sıç­ra­dı.
Kı­vıl­cım­la baş­la­yan yan­gın bir anda evi sardı. İtfa­iye ekip­le­ri­nin yol ol­ma­dı­ğı için mü­da­ha­le­de ye­ter­siz kal­dı­ğı yan­gın­da ta­ri­hi ev ya­na­ra küle döndü.
Ma­hal­le Muh­ta­rı Ser­dar Uygur, ta­ri­hi evin ta­di­la­tı için çevre dü­zen­le­me­si ya­par­ken yan­gı­nın baş­la­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek “Ta­ri­hi evi­miz vardı bu­ra­da. Mal sa­hip­le­ri An­ka­ra’da. Ta­di­la­ta baş­la­ya­cak­tık.
Çevre te­miz­li­ği ya­par­ken kı­vıl­cım at­la­ma­sıy­la bir­den bire tu­tuş­tu. Ula­şım sı­kın­tı­sı ne­de­niy­le tam mü­da­ha­le­de bu­lu­na­ma­dı it­fa­iye. Allah’a şükür ki et­ra­fı te­miz­len­miş­ti. Yan­gın ya­yıl­ma­dan kont­rol al­tı­na alın­dı.


Haber Merkezi