MHP’den is­ti­fa eden ve is­ti­fa­sı­na iliş­kin uzun süren sus­kun­lu­ğu­nu bozan Selim Metin, yerel bir te­le­viz­yon­da is­ti­fa ne­de­ni­ni şok bir iddia ile açık­la­dı.

31 Mart 2019 Yerel Se­çim­le­rin­de MHP’den Rize’nin De­re­pa­za­rı il­çe­sin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­len Selim Metin, 13 Nisan ta­ri­hin­de par­ti­sin­den is­ti­fa etti.
Be­le­di­ye baş­kan­lık gö­re­vi­ni ba­ğım­sız ola­rak sür­dü­ren Metin, par­ti­sin­den is­ti­fa ge­rek­çe­si­ne iliş­kin ilk kez ko­nuş­tu.
Yerel bir te­le­viz­yon ka­na­lı­na ko­nu­şan Metin, ölüm­le teh­dit edil­di­ği­ni ileri sürdü.
MHP’li De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin, par­ti­sin­den is­ti­fa­sıy­la il­gi­li ilk kez Çay TV’de Togay Mu­ra­toğ­lu’na ko­nuş­tu.
MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan’dan teh­dit­ler al­dı­ğı­nı öne süren Baş­kan Metin, “Baya olay­lar oldu.Beni ve oğ­lu­mu ölüm­le teh­dit et­ti­ler. İl baş­ka­nı­na git­tik söy­le­me­ye.Bak­tık il baş­ka­nı da beni teh­dit etti” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Seçim ça­lış­ma­la­rı­nı bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü bazı ki­şi­le­rin ken­di­si­ne iha­le­ler­de tor­pil ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni de söy­le­yen Baş­kan Metin, “Seçim sü­re­cin­de her­han­gi bir sı­kın­tı­mız ol­ma­dı.
O sü­reç­ten sonra bazı ar­ka­daş­la­rı­mı­zın özel is­tek­le­ri oldu. Bazı is­tek­le­ri ye­ri­ne ge­tir­dik, ba­zı­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­me­dik.
Bazı söz­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­me­dik ama bir in­sa­nı bir yere kadar gö­tü­rür­sü­nüz.Bir yere gel­di­ği zaman insan pat­lı­yor” diye ko­nuş­tu.Baş­kan Metin, is­ti­fa­sı­nın ge­rek­çe­si­nin de ölüm teh­dit­le­ri ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
“BENİ VE OĞ­LU­MU ÖLÜM­LE TEHDİT ETTİLER”
Partisinden, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle istifa ettiğini açıklayan Metin’in konuşmasından satır başları şöyle:

  • Seçim sürecinden sonra bazı arkadaşlarımızın özel istekleri oldu. Bazı istekleri yerine getirdik, bazılarını yerine getiremedik. Bazı sözleri yerine getiremedik ama bir insanı bir yere kadar götürürsünüz. Bir yere geldiği zaman insan patlıyor. Bazı problemler yaşadık. Bu da en son istifaya kadar götürdü.
    Biz genel merkeze gidipde şikâyet etmedik. Baya olaylar oldu. Beni ve oğlumu ölümle tehdit ettiler. O aşamayı aştık, tekrar gündeme geldi.Osırada malum şahıs tekrar belediyeye geldi. Belediyede bizim başkan vekili ve başkan yardımcısıyla aynı şekilde konuştu.
    Fakat bizim olmadığımız süreçte gelmiş. İstekler gayri hukukiydi. Derepazarı’nın menfaatleri yoktu işin içinde. Kendi menfaatleri vardı. Bizim aleyhimize dönecek çok şey vardı. Bizi sıkıntıya sokacaktı. İl başkanına gittik söylemeye. İl başkanı da beni tehdit etti. ‘Sen sokakta dolaşamazsın’ dedi. Bunu söylersen ilçe başkanı ve il başkan yardımcısı vardı.
    Onlar da şahitti. Sonra bana ‘yanlış anladın abi’dedi.

  • Haber Merkezi