Monthly Archives: Mayıs 2021

YETİM VAKFI’NDAN 21 BİN YETİME BAYRAMLIK

Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı. Başta Türkiye, Suriye ve Yemen olmak üzere pek çok bölgede 21 bin 500 yetim çocuğa bayramlık hediye etti, binlerce aileye kumanya, iftariyelik ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi. 

İSTANBUL

Yetim Vakfı kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve dünyanın pek çok bölgesinde yetimlere yönelik eğitim ve psikososyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Ramazan kampanyasını “Ramazan Bereket, Yetim Emanet” sloganıyla sürdüren Yetim Vakfı, başta Türkiye, Suriye ve Yemen olmak üzere pek çok bölgede ihtiyaç sahibi binlerce yetime ulaştı.

BİNLERCE YETİMİN YÜZÜ GÜLDÜ

On bir ayın sultanı Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam eden Yetim Vakfı aracılığıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki binlerce insanın yüzü güldü. Kumanya ve gıda dağıtımları yapan Yetim Vakfı, zekat, sadaka, fitre ve bağışları, savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

5 BİN AİLEYE KUMANYA VE İFTARİYELİK YARDIMI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl da iftar sofraları kurulamadı ancak ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık ve kumanyalar dağıtıldı. Bu kapsamda 5 binin üzerinde kumanya ve iftariyelik dağıtımı gerçekleştirildi.

21 BİN YETİME BAYRAMLIK KIYAFET Dünyanın dört bir yanında yaşayan ihtiyaç sahibi 21 bin 500 yetim çocuğa bayramlık giysiler hediye edildi. Hayırseverlerin bağışladığı zekatlar ile 8 binden fazla kişinin yüzü güldü. İçerisinde eğiti ve öğretici setler ile oyuncakların da bulunduğu Bir Kutu Gülücük paketleri, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan 500’den fazla çocuğa ulaştırıldı.

“BİN YETİM ÇOCUK SPONSORLUK SİSTEMİNE ALINDI”

Ramazan çalışmaları hakkında açıklama yapan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bağışçıların destekleriyle yetimlerin kalplerine dokumak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi. Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca yetimlerle iftar ve sahur sofralarında buluşmak için harekete geçtik. Yetim ailelerimize kumanya, zekât ve fitre desteği sağladık. Yetim sponsorluk projelerimiz kapsamında da bağışçılarımızın destekleriyle yetimlerimizin eğitim, sağlık, barınma gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu kapsamda Ramazan ayında tam 1000 yetim çocuğumuzu yetim sponsorluk programımıza dahil ettik. Allah vesile olan tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Hayırlı bayramlar dileriz” diye konuştu.

MHP’den istifa eden Selim Metin’den şok açıklama

MHP’den is­ti­fa eden ve is­ti­fa­sı­na iliş­kin uzun süren sus­kun­lu­ğu­nu bozan Selim Metin, yerel bir te­le­viz­yon­da is­ti­fa ne­de­ni­ni şok bir iddia ile açık­la­dı.

31 Mart 2019 Yerel Se­çim­le­rin­de MHP’den Rize’nin De­re­pa­za­rı il­çe­sin­de Be­le­di­ye Baş­ka­nı se­çi­len Selim Metin, 13 Nisan ta­ri­hin­de par­ti­sin­den is­ti­fa etti.
Be­le­di­ye baş­kan­lık gö­re­vi­ni ba­ğım­sız ola­rak sür­dü­ren Metin, par­ti­sin­den is­ti­fa ge­rek­çe­si­ne iliş­kin ilk kez ko­nuş­tu.
Yerel bir te­le­viz­yon ka­na­lı­na ko­nu­şan Metin, ölüm­le teh­dit edil­di­ği­ni ileri sürdü.
MHP’li De­re­pa­za­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Selim Metin, par­ti­sin­den is­ti­fa­sıy­la il­gi­li ilk kez Çay TV’de Togay Mu­ra­toğ­lu’na ko­nuş­tu.
MHP İl Baş­ka­nı İhsan Alkan’dan teh­dit­ler al­dı­ğı­nı öne süren Baş­kan Metin, “Baya olay­lar oldu.Beni ve oğ­lu­mu ölüm­le teh­dit et­ti­ler. İl baş­ka­nı­na git­tik söy­le­me­ye.Bak­tık il baş­ka­nı da beni teh­dit etti” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Seçim ça­lış­ma­la­rı­nı bir­lik­te yü­rüt­tü­ğü bazı ki­şi­le­rin ken­di­si­ne iha­le­ler­de tor­pil ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni de söy­le­yen Baş­kan Metin, “Seçim sü­re­cin­de her­han­gi bir sı­kın­tı­mız ol­ma­dı.
O sü­reç­ten sonra bazı ar­ka­daş­la­rı­mı­zın özel is­tek­le­ri oldu. Bazı is­tek­le­ri ye­ri­ne ge­tir­dik, ba­zı­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­re­me­dik.
Bazı söz­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­me­dik ama bir in­sa­nı bir yere kadar gö­tü­rür­sü­nüz.Bir yere gel­di­ği zaman insan pat­lı­yor” diye ko­nuş­tu.Baş­kan Metin, is­ti­fa­sı­nın ge­rek­çe­si­nin de ölüm teh­dit­le­ri ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
“BENİ VE OĞ­LU­MU ÖLÜM­LE TEHDİT ETTİLER”
Partisinden, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle istifa ettiğini açıklayan Metin’in konuşmasından satır başları şöyle:

  • Seçim sürecinden sonra bazı arkadaşlarımızın özel istekleri oldu. Bazı istekleri yerine getirdik, bazılarını yerine getiremedik. Bazı sözleri yerine getiremedik ama bir insanı bir yere kadar götürürsünüz. Bir yere geldiği zaman insan patlıyor. Bazı problemler yaşadık. Bu da en son istifaya kadar götürdü.
    Biz genel merkeze gidipde şikâyet etmedik. Baya olaylar oldu. Beni ve oğlumu ölümle tehdit ettiler. O aşamayı aştık, tekrar gündeme geldi.Osırada malum şahıs tekrar belediyeye geldi. Belediyede bizim başkan vekili ve başkan yardımcısıyla aynı şekilde konuştu.
    Fakat bizim olmadığımız süreçte gelmiş. İstekler gayri hukukiydi. Derepazarı’nın menfaatleri yoktu işin içinde. Kendi menfaatleri vardı. Bizim aleyhimize dönecek çok şey vardı. Bizi sıkıntıya sokacaktı. İl başkanına gittik söylemeye. İl başkanı da beni tehdit etti. ‘Sen sokakta dolaşamazsın’ dedi. Bunu söylersen ilçe başkanı ve il başkan yardımcısı vardı.
    Onlar da şahitti. Sonra bana ‘yanlış anladın abi’dedi.

  • Haber Merkezi

Rize’de Asırlık Konak Yanarak Kül Oldu

Rize’nin Pazar il­çe­si­ni­nim Yu­ka­rı So­ğuk­su Ma­hal­le­sin­de çıkan yan­gın­da asır­lık konak ya­na­rak kül oldu.

Öğle sa­at­le­rin­de Pazar il­çe­si­nin Yu­ka­rı So­ğuk­su Ma­hal­le­si He­ki­moğ­lu mev­ki­in­de uzun za­man­dır kim­se­nin ya­şa­ma­dı­ğı asır­lık ahşap bi­na­nın et­ra­fın­da çevre te­miz­li­ği yapan iş­çi­le­rin yak­tı­ğı ateş ahşap bi­na­ya sıç­ra­dı.
Kı­vıl­cım­la baş­la­yan yan­gın bir anda evi sardı. İtfa­iye ekip­le­ri­nin yol ol­ma­dı­ğı için mü­da­ha­le­de ye­ter­siz kal­dı­ğı yan­gın­da ta­ri­hi ev ya­na­ra küle döndü.
Ma­hal­le Muh­ta­rı Ser­dar Uygur, ta­ri­hi evin ta­di­la­tı için çevre dü­zen­le­me­si ya­par­ken yan­gı­nın baş­la­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek “Ta­ri­hi evi­miz vardı bu­ra­da. Mal sa­hip­le­ri An­ka­ra’da. Ta­di­la­ta baş­la­ya­cak­tık.
Çevre te­miz­li­ği ya­par­ken kı­vıl­cım at­la­ma­sıy­la bir­den bire tu­tuş­tu. Ula­şım sı­kın­tı­sı ne­de­niy­le tam mü­da­ha­le­de bu­lu­na­ma­dı it­fa­iye. Allah’a şükür ki et­ra­fı te­miz­len­miş­ti. Yan­gın ya­yıl­ma­dan kont­rol al­tı­na alın­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Çiftçi Olmadıkları Halde Kurnazlık Yaparak Durumu Kendi Lehlerine Çevirmeye Çalışanlar Hüsrana Uğradı

Tam ka­pan­ma ka­ra­rı son­ra­sı geç­ti­ği­miz hafta Tür­ki­ye’nin bir­çok böl­ge­sin­de ol­du­ğu gibi Rize’de de Zi­ra­at Oda­la­rı ön­le­rin­de Çift­çi Kayıt Sis­te­mi’ne (ÇKS) kayıt olmak is­te­yen­ler yo­ğun­luk oluş­tu­rur­ken, bazı va­tan­daş­la­rın hakkı ol­ma­yan bel­ge­yi almak is­te­me­le­ri hüs­ran­la so­nuç­lan­dı.

Yak­la­şan çay se­zo­nu ön­ce­sin­de mes­lek­le­ri ne­de­niy­le Rize mer­kez­de ika­met eden fakat çay tarım ara­zi­le­ri köy­le­rin­de veya nü­fu­sa ka­yıt­lı ol­du­ğu il­çe­ler­de olan çay üre­ti­ci­le­ri, çay tarım ara­zi­le­ri­ne gi­de­bil­mek için ÇKS bel­ge­si almak zo­run­day­dı. Bu ne­den­le ka­pan­ma ön­ce­sin­de Ri­ze­li çay üre­ti­ci­le­ri Zi­ra­at Oda­la­rı’nın ön­le­rin­de yo­ğun­luk oluş­tur­muş ve bu durum uzun kuy­ruk­la­ra neden ol­muş­tu. Şim­di­ler­de ise Zi­ra­at Odası yet­ki­le­ri il dı­şın­dan gel­mek is­te­yen üre­ti­ci­ler için mail üze­rin­den ÇKS bel­ge­si gön­der­me hiz­me­ti­ne baş­la­dı.

ÇKS’nin üre­ti­ci­le­re ge­tir­di­ği ay­rı­ca­lı­ğa sahip olmak is­te­yen fakat üre­ti­ci ol­ma­yan va­tan­daş­lar da bu du­rum­dan fay­da­lan­mak için ha­re­ke­te ge­çe­rek oda­la­ra belge baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du. Fakat Zi­ra­at Oda­la­rı kendi sis­tem­le­rin­de üre­ti­ci kaydı ol­ma­yan hiç kim­se­ye belge ve­re­me­di­ğin­den kur­naz­lık ya­pa­rak du­ru­mu kendi leh­le­ri­ne çe­vir­me­ye ça­lı­şan va­tan­daş­lar hüs­ra­na uğ­ra­dı.
Çift­çi bel­ge­si­ne çok yoğun bir talep ol­du­ğu­nu be­lir­ten Rize Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nev­zat Paliç, “Çift­çi bel­ge­si­ne talep çok fazla. Rize mer­kez­de bizim 40 bin üye­miz var. Ta­lep­ler de devam edi­yor. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın mağ­dur ol­ma­ma­sı için, çift­çi­le­ri­mi­zin üre­ti­me devam ede­bil­me­si için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. Tabi köyde ol­du­ğu zaman, ça­yı­nı top­la­dı­ğı zaman gü­ven­lik güç­le­ri­miz­den hiç kim­se­nin tar­la­sın­da çay top­lar­ken bir şey di­yecek hali yok. So­nuç­ta tarım dur­maz, bu ya­pı­la­cak. Her şeyi er­te­le­ye­bi­lir­sin ama ta­rı­mı er­te­le­ye­mez­sin. ‘Çayı 15 gün daha er­te­le­ye­lim’ deme şan­sı­mız yok­tur. Çay geçer ve yok olur” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“Oda­mı­za ‘Ben belge ala­bi­lir miyim?’ diye çok tek­lif­ler var”
Çift­çi ol­ma­yıp da Çift­çi Kayıt Sis­te­mi’nden kendi adına çı­kar­tı­la­cak belge ile so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf ol­ma­yı dü­şü­nen­le­rin de Zi­ra­at Odası’nı ara­ya­rak “Ben belge ala­bi­lir miyim?” diye sor­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­nin ise sis­tem­le­rin­de ka­yıt­lı ol­ma­yan hiç kim­se­ye belge ve­re­me­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Paliç “Oda­mız da resmi kaydı ol­ma­yan ki­şi­ye belge verme şan­sı­mız yok ama ‘Ben belge ala­bi­lir miyim?’ diye çok tek­lif­ler var. On­la­ra belge verme şan­sı­mız yok.
Rize’de 11 tane Zi­ra­at Odası var. Biz Rize’deyiz ve bu­ra­da üye­le­ri­miz var. Biz bu üye­le­ri­mi­ze belge ve­re­bi­li­riz. İlçe­den bu­ra­ya mü­ra­ca­at et­se­ler bile bizim belge verme yet­ki­miz yok. O kişi bizim ka­yıt­la­rı­mız­da yok. Kuy­ru­ğa girip ‘Sen Ça­ye­li’nden ala­cak­sın, sen De­re­pa­za­rı’ndan ala­cak­sın’ di­ye­rek ge­ri­ye gön­der­di­ği­miz va­tan­daş­la­rı­mız bile var” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Zi­ra­at Oda­la­rı’ndan Çift­çi Kayıt Sis­te­mi (ÇKS) üze­rin­den alı­nan bel­ge­ler ile sa­de­ce belge üze­rin­de ibraz edi­len gü­zer­gah üze­rin­de muaf olun­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Paliç, “Şuan da ya­sak­lar­dan do­la­yı va­tan­daş­la­rı­mı­zın gel­me­le­ri güç­le­şi­yor. Ge­le­bil­me­le­ri için, çay tar­la­la­rı­na ula­şa­bil­me­le­ri için mec­bu­ren oda­mız­dan alı­na­cak çift­çi bel­ge­si­ne ih­ti­yaç­la­rı var. Çünkü onun­la be­ra­ber Rize’ye gel­me­le­ri için izin ala­cak­lar. Çitçi bel­ge­si­ni alan­lar, bu bel­ge­yi ika­met et­ti­ği yer ile kendi çay bah­çe­si ara­sın­da­ki is­ti­ka­met­te kul­la­na­bi­lecek. Bunun dı­şın­da çift­çi bel­ge­sin­den ya­rar­la­na­maz­lar. Yani çift­çi bel­ge­si­ni alan bir kişi köyü ne­re­dey­se, çay tarım ara­zi­si hangi köy­dey­se o gü­zer­ga­hı kul­la­na­bi­lir. Başka bir gü­zer­gah üze­rin­de bu bel­ge­yi gös­ter­di­ğin­de bel­ge­si­ni kabul et­mez­ler hem ceza ya­zar­lar. Çünkü sen bu bel­ge­yi bah­çe­ne git­mek için, ça­yı­nı top­la­mak için alı­yor­sun. Bel­ge­ler­de onlar ya­zı­lı­dır, ne­re­de nasıl kul­la­na­ca­ğı bel­li­dir” dedi.


Haber Merkezi