Rize, Trabzon, Artvin Ve Gümüşhane’den 4 Aylık İhracat Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 11 Arttı

Doğu Ka­ra­de­niz’deki 4 ilden Ocak-Ni­san 2021’de ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat, geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne oran­la yüzde 11 arttı.

Doğu Ka­ra­de­niz İhra­cat­çı­lar Bir­li­ği (DKİB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Saf­fet Kal­yon­cu, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, so­rum­lu­luk alan­la­rın­da­ki Trab­zon, Rize, Art­vin ve Gü­müş­ha­ne’den bu yılın dört aylık dö­ne­min­de 524 mil­yon 915 bin 245 do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lirt­ti.
Böl­ge­den geçen yılın aynı dö­ne­min­de de 475 mil­yon 12 bin 234 do­lar­lık ih­ra­cat ya­pıl­dı­ğı­nı ak­ta­ran Kal­yon­cu, söz ko­nu­su ih­ra­ca­tın geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 11 art­tı­ğı­nı bil­dir­di.
Kal­yon­cu, böl­ge­den ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­cat­ta iller ba­zın­da yüzde 65’lik ar­tış­la Gü­müş­ha­ne’nin ilk sı­ra­da yer al­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, bu kenti yüzde 33’lük ar­tış­la Rize ve yüzde 7’lik ar­tış­la Trab­zon’un takip et­ti­ği­ni ak­tar­dı.
Gü­müş­ha­ne ve Rize’deki yük­sek oran­lı ar­tış­lar­da­ki en önem­li ne­de­nin, bu il­ler­den en fazla ihraç edi­len ürün­ler olan metal ma­den­ci­lik ürün­le­ri fi­yat­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da aşırı yük­sel­me­si ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Kal­yon­cu, Art­vin’in ih­ra­ca­tın­da ise Gür­cis­tan’dan talep dü­şük­lü­ğü ne­de­niy­le yüzde 6’lık düşüş ya­şan­dı­ğı­nı ak­tar­dı.
Böl­ge­den yılın dört aylık dö­ne­min­de ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın ürün sı­ra­la­ma­sı­na da de­ği­nen Kal­yon­cu, “Söz ko­nu­su dö­nem­de, yüzde 3 ora­nın­da­ki düşüş ve 294 mil­yon 658 bin 77 do­lar­lık ih­ra­cat­la fın­dık ve ma­mul­le­ri bi­rin­ci, yüzde 39 ora­nın­da­ki artış ve 71 mil­yon 202 bin 139 do­lar­lık ih­ra­cat­la yaş meyve sebze ürün­le­ri ikin­ci, yüzde 48 ora­nın­da artış ve 55 mil­yon 464 bin 264 do­lar­lık ih­ra­cat­la maden ve metal ürün­le­ri üçün­cü, yüzde 26 artış ve 39 mil­yon 940 bin 398 do­lar­lık ih­ra­cat­la su ürün­le­ri dör­dün­cü sı­ra­da yer al­mak­ta­dır.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Kal­yon­cu, böl­ge­den bu dö­nem­de 115 ül­ke­ye ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, “En fazla ih­ra­cat ya­pı­lan ilk 5 ülke ise sı­ra­sıy­la İtalya, Rusya Fe­de­ras­yo­nu, Po­lon­ya, Fran­sa ve Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti ol­muş­tur. Bu ül­ke­ler­den İtalya’ya ya­pı­lan ih­ra­cat geç­ti­ği­miz yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 35 art­mış, Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na yüzde 75 ve Po­lon­ya’ya ise yüzde 93 ora­nın­da ih­ra­cat ar­tı­şı ya­şan­mış­tır.” bil­gi­si­ni pay­laş­tı.
Yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) sal­gı­nı­nın, aşı­la­ma ça­lışma­la­rıy­la bir­çok ül­ke­de kont­rol al­tı­na alın­ma­ya baş­lan­ma­sıy­la bir­lik­te pi­ya­sa­la­rın açıl­ma­sı­nın talep ar­tış­la­rı­na yol aç­tı­ğı­nı ve bunun da bir­çok sek­tör ih­ra­ca­tı­na olum­lu yan­sı­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kal­yon­cu, şun­la­rı kay­det­ti:
“Ülke ge­ne­li 4 aylık ih­ra­ca­tı­mız­da ya­şa­nan rekor artış gibi bölge ih­ra­ca­tı­mı­zın da yılın ba­şın­dan iti­ba­ren artış tren­di­ni sür­dür­me­si biz­le­ri ümit­len­dir­mek­te­dir.
Bölge ih­ra­cat­çı­la­rı­mı­zın pan­de­mi et­ki­si­ne rağ­men fe­da­kar­lık gös­te­re­rek üre­tim ve ih­ra­ca­tı­nı ak­sat­ma­dan sür­dür­me­si tak­di­re şayan bir ba­şa­rı­dır.
Ma­li­yet bas­kı­sı ve bir­çok ül­ke­de ulaş­tır­ma sü­reç­le­rin­de so­run­lar ya­şan­ma­sı­na, ka­pı­lar­da gi­riş-çı­kış aşa­ma­la­rın­da kuy­ruk­lar­da bek­len­me­si­ne rağ­men ih­ra­cat­çı­mız, ih­ra­ca­tı­nı ar­tır­ma ba­şa­rı­sı­nı sür­dür­mek­te­dir. Özel­lik­le önü­müz­de­ki dö­nem­de ma­li­yet ar­tış­la­rı ve fi­nans­man im­kan­la­rı­na eri­şim nok­ta­la­rın­da ih­ra­cat­çı­mı­zın des­tek­len­me­si ile ih­ra­cat­çı­la­rı­mız çok daha yük­sek ih­ra­cat ar­tış­la­rı sağ­la­ya­cak­tır.
Ümi­di­miz önü­müz­de­ki ay­lar­da ül­ke­miz­de de Ko­vid-19 pan­de­mi­si­nin kont­rol al­tı­na alı­na­rak, pi­ya­sa­la­rın ra­hat­la­ma­sı, ha­ya­tın nor­mal sey­ri­ne dö­ne­rek üre­tim çark­la­rı­nın daha hızlı dön­me­si ve ih­ra­cat ar­tış­la­rı­nın daha yük­sek oran­lar­da ol­ma­sı­dır.”


Haber Merkezi