Ana­do­lu Kül­tür Eği­tim Spor Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği daha önce bas­kı­sı­nı yap­tır­dı­ğı ve içe­ri­sin­de pa­di­şah­lar­dan bir­çok dev­let bü­yü­ğü­nün yer al­dı­ğı bo­ya­ma ki­ta­bın­da­ki ka­rak­ter­le­ri en iyi renk­len­di­ren ço­cuk­la­ra çey­rek altın he­di­ye edecek.

AKES­DER Genel Baş­ka­nı Hasan Kan­sı­zoğ­lu Ta­ri­he Yön Veren İnsan­lar Bo­ya­ma Ki­ta­bı­nı ken­di­le­ri­ne ula­şan­la­ra üc­ret­siz ola­rak gön­de­re­cek­le­ri­ni ve en güzel bo­ya­ma­yı yapan ço­cuk­lar ara­sın­da ya­pa­cak­la­rı ya­rış­ma so­nu­cun­da her bir resim için bi­rin­ci olan ço­cu­ğu­mu­za çey­rek altın he­di­ye ede­ce­ğiz dedi.
Baş­kan Kan­sı­zoğ­lu: “Biz­ler­den bo­ya­ma Ki­ta­bı­nı ta­lep­te bu­lu­nan aile­ler bun­lar il dı­şın­dan da ola­bi­lir ta­lep­le­ri 18 Mayıs’ta kadar bize ile­te­bi­lir­ler.
Öğ­ren­ci­le­ri­miz bo­ya­ma yap­tık­la­rı ki­tap­çı­ğın ar­ka­sın­da­ki adres bil­gi­le­ri­ni yazıp bo­ya­ma ya­par­ken çe­kil­miş fo­toğ­raf­la­rıy­la bir­lik­te 18 Mayıs’a kadar ta­ra­fı­mı­za gön­de­ril­me­si lazım. Rize Kal­kan­de­re PTT’sine AKES-DER ola­rak gön­de­re­bi­lir­ler. 16 re­sim­den olu­şan ‘’Ta­ri­he yön veren in­san­lar bo­ya­ma ki­ta­bı’’ her resim için öğ­ret­men­le­ri­miz eş­li­ğin­de de­ğer­len­di­ri­lip en güzel bo­ya­ma­yı yapan öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze çey­rek altın he­di­ye ede­ce­ğiz. Ki­ta­bı­mı­zı sos­yal say­fa­la­rı­mız­dan biz­le­re ula­şıp ta­lep­te bu­lu­na­bi­lir­ler.” Bo­ya­ma ki­ta­bın­da pa­di­şah­la­rın ve dev­let yö­ne­ti­ci­li­ği yap­mış bir­çok ismin yer al­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Kan­sı­zoğ­lu: “Ki­ta­bı­mız­da Türk Ta­ri­hi’nde teş­ki­lat­lı dev­let ya­pı­sı­nı ilk kez te­şek­kül et­ti­ren Me­te­han’dan Ana­do­lu’yu Türk yurdu yapan Al­pars­lan’a, Fatih’ten II. Ab­dül­ha­mit’e ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­nin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal’e kadar geniş bir yel­pa­ze­de Türk bü­yük­le­ri­ni ha­tır­lat­ma­yı amaç­la­dık. Ay­rı­ca 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­mi­ni bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de büyük ve onur­lu bir mil­let ol­du­ğu­mu­zun gös­ter­ge­si ola­rak at­lat­ma­mı­za 15 Tem­muz’daki di­re­ni­şin sem­bo­lü ha­li­ne gelen Kah­ra­man Şe­hi­di­miz Ömer Halis Demir’in si­lu­et­le­ri de bu ki­tap­ta yer ala­cak­tır.27 Mayıs’ta En güzel Resim Bo­ya­ma­sı­nı Yapan Be­lir­len­miş ola­cak­tır” dedi.


Haber Merkezi