Cen­giz İnşaat Sa­na­yi ve Ti­ca­ret AŞ’den Rize İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı’na iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Taş oca­ğın­da maden ara­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­na, oca­ğın daha sonra fark­lı amaç­lar­la kul­la­nı­la­ca­ğı­na dair id­di­alar asıl­sız olup Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si ile sı­nır­lı ham madde te­mi­ni ta­mam­lan­dık­tan sonra top­rak üze­rin­de bitki ve ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak mev­cut doğal ya­şa­mın geri ka­za­nıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.” ifa­de­si kul­la­nıl­dı.

Cen­giz İnşaat’tan Rize İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı hak­kın­da ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da yer alan ha­ber­le­re iliş­kin açık­la­ma ya­pıl­dı.
Açık­la­ma­da, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı­na ait Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si­nin, bu işe ait iha­le­yi ka­za­nan Cen­giz İnşaat Sa­na­yi ve Ti­ca­ret AŞ ile Yapı ve Yapı İnşaat Ta­ah­hüt Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti iş or­tak­lı­ğı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.
Proje sa­ha­sı­nın fi­zi­ki ko­şul­la­rı ve li­ma­nın inşa edi­le­ce­ği yer se­be­biy­le liman sa­ha­sın­da dolgu ya­pıl­ma­sı ve kul­la­nı­la­cak bu dolgu mal­ze­me­si­nin deniz su­yu­na da­ya­nık­lı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da, “Bu amaç­la pro­je­nin sa­hi­bi olan il­gi­li Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me ve araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da uygun taş ocak­la­rı be­lir­len­miş, re­zerv mik­ta­rı ve da­ya­nık­lı­lık de­ğer­le­ri dik­ka­te alı­na­rak ko­şul­la­rı sağ­la­yan İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı için Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı, Maden ve Pet­rol İşleri Genel Mü­dür­lü­ğün­den il­gi­li mev­zu­at kap­sa­mın­da ham madde üre­tim izni alın­mış­tır.” de­nil­di.
Tüm yasal izin­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si­nin in­şa­at fa­ali­yet­le­ri­ne baş­lan­dı­ğı be­lir­ti­len açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
“Bu sü­reç­te yasal ola­rak ham mad­de­nin temin edi­le­ce­ği taş oca­ğı­nın se­çil­me­si ko­nu­sun­da, şir­ke­ti­mi­zin her­han­gi bir tes­pit yet­ki­si veya ta­sar­ru­fu­nun bu­lun­ma­dı­ğı­nı önem­le be­lirt­mek is­te­riz.
Ham mad­de­nin temin edil­me­si plan­la­nan İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan se­çil­miş­tir.
Çev­re­sel et­ki­le­ri dik­ka­te alı­na­rak sü­re­cin en ba­şın­dan iti­ba­ren ham mad­de­nin temin edi­le­bi­le­ce­ği tüm al­ter­na­tif taş ocak­la­rı Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan araş­tı­rıl­mış­tır.
Şir­ke­ti­mi­zin o böl­ge­de ya­şa­yan her­ke­sin gö­rüş­le­ri­ni has­sa­si­yet­le ve cid­di­yet­le de­ğer­len­dir­di­ği­ni bil­me­ni­zi is­te­riz.
İma­lat­la­rın ta­mam­lan­ma­sı ve liman için ge­rek­li ham mad­de­nin te­mi­ni son­ra­sın­da taş oca­ğı­nın re­ha­bi­li­tas­yo­nu şir­ke­ti­miz ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Taş oca­ğın­da maden ara­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­na, oca­ğın daha sonra fark­lı amaç­lar­la kul­la­nı­la­ca­ğı­na dair id­di­alar asıl­sız olup Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si ile sı­nır­lı ham madde te­mi­ni ta­mam­lan­dık­tan sonra top­rak üze­rin­de bitki ve ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak mev­cut doğal ya­şa­mın geri ka­za­nıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.”


Haber Merkezi