Monthly Archives: Mayıs 2021

Nedir orman’ın çektiği…

Bir tekerlemedir söyleniyor.” Ormanı sevgi korur.” Acaba doğrumudur.

                        Alın size bir soru. Ormanı ne korur?

                        Bilim.

                        Orman denildiğinde akla ilk gelen şey ağaçlar topluluğudur.Bu tanım ormanı yalın halde ifade etmez. Orman denildiğinde içinde yaşayan canlıları düşünmezsek hata olur.

                        Bir sey oldu mu akla ilk gelen orman olmaktadır. Yıllardır bu böyle sürüp gitmektedir.

                        Son günlerde yaşananlar neyi ifade etmektedir. Anlamak olası değil. 1983 yılından günümüze değin ormanlardan yararlanma adına yıllardır mermer ocakları şimdilerde taş ocakları açılmak istenmektedir. Bu yanlışlardan ne zaman el-ayak çekilecek bilen var mı ki…

                        Bilinmez.

                        Ülkemizde 81 İl var. Rize diğer illerden orman yönünden biraz daha ayrıcalıklıdır. Rize’de iki milli park var. Çamlıhemşin-Kaçkar ve İkizdere’dir. İkizdere endemik yapısı nedeni ile dünya mirası kapsamındadır. Ayrıca orman Amenajman planlarında bu nedenle koruma alanlarıdır. Rize’de her iki milli park  doğaya karbon salınımını realize etmesi yönünden de ayrı önem taşımaktadır.

                        İkizdere’de yurttaşlara ne  denilmekte.. “Siz liman yapımına karşı mısınız? ” denilmekte. O halde bir soru daha soralım.

                        “Doğa’ya verilecek zararı Anayasa’yı değiştirseniz eski hale getirebilmek olası mı?”

                        Elbette ki değil.

                        Çevre değerlendirme ( ÇED) raporuna gerek yok denilmiş. Yurttaşların tepkisi yükselince ilgili genel müdürün olay yerine gelmiş olması ilgi çekmedi mi sanılmakta. Bu durum yapılanların hatalı olduğunu göstermektedir.

                        İkizdere de yaşananlar zaman içinde ibretlik hale gelmektedir. İzin verilirken gerekli incelemenin yapılmadığını göstermektedir. Yurttaşın tepkisini göstermesi buna işaret etmektedir. Konuyu yalnızca taş ocağı olarak niteleyip geçiştirilmekse , ileride hata ortaya çıkınca hiç kimse hatayı kabul etmez.

                        Kamu oyuna gerçeğin anlatıldığı söylenemez.

                        Zaman geçirmeden konunun sağlıklı şekilde sona erdirilmesidir.

                        Ben yaptım oldu yurttaşların tepkisini aldı. Yanlış hesap artık mahkemede…

                        Sonucu göreceğiz.

                                                                                              Ali Faik Şerifoğlu

                                                                                              5.Mayıs.2021

Cengiz İnşaat’tan Rize-İkizdere Taş Ocağı Hakkında Açıklama

Cen­giz İnşaat Sa­na­yi ve Ti­ca­ret AŞ’den Rize İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı’na iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Taş oca­ğın­da maden ara­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­na, oca­ğın daha sonra fark­lı amaç­lar­la kul­la­nı­la­ca­ğı­na dair id­di­alar asıl­sız olup Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si ile sı­nır­lı ham madde te­mi­ni ta­mam­lan­dık­tan sonra top­rak üze­rin­de bitki ve ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak mev­cut doğal ya­şa­mın geri ka­za­nıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.” ifa­de­si kul­la­nıl­dı.

Cen­giz İnşaat’tan Rize İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı hak­kın­da ya­zı­lı ve gör­sel ba­sın­da yer alan ha­ber­le­re iliş­kin açık­la­ma ya­pıl­dı.
Açık­la­ma­da, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı­na ait Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si­nin, bu işe ait iha­le­yi ka­za­nan Cen­giz İnşaat Sa­na­yi ve Ti­ca­ret AŞ ile Yapı ve Yapı İnşaat Ta­ah­hüt Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti iş or­tak­lı­ğı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.
Proje sa­ha­sı­nın fi­zi­ki ko­şul­la­rı ve li­ma­nın inşa edi­le­ce­ği yer se­be­biy­le liman sa­ha­sın­da dolgu ya­pıl­ma­sı ve kul­la­nı­la­cak bu dolgu mal­ze­me­si­nin deniz su­yu­na da­ya­nık­lı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da, “Bu amaç­la pro­je­nin sa­hi­bi olan il­gi­li Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me ve araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da uygun taş ocak­la­rı be­lir­len­miş, re­zerv mik­ta­rı ve da­ya­nık­lı­lık de­ğer­le­ri dik­ka­te alı­na­rak ko­şul­la­rı sağ­la­yan İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı için Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı, Maden ve Pet­rol İşleri Genel Mü­dür­lü­ğün­den il­gi­li mev­zu­at kap­sa­mın­da ham madde üre­tim izni alın­mış­tır.” de­nil­di.
Tüm yasal izin­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si­nin in­şa­at fa­ali­yet­le­ri­ne baş­lan­dı­ğı be­lir­ti­len açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
“Bu sü­reç­te yasal ola­rak ham mad­de­nin temin edi­le­ce­ği taş oca­ğı­nın se­çil­me­si ko­nu­sun­da, şir­ke­ti­mi­zin her­han­gi bir tes­pit yet­ki­si veya ta­sar­ru­fu­nun bu­lun­ma­dı­ğı­nı önem­le be­lirt­mek is­te­riz.
Ham mad­de­nin temin edil­me­si plan­la­nan İkiz­de­re Ce­viz­lik Taş Ocağı, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan se­çil­miş­tir.
Çev­re­sel et­ki­le­ri dik­ka­te alı­na­rak sü­re­cin en ba­şın­dan iti­ba­ren ham mad­de­nin temin edi­le­bi­le­ce­ği tüm al­ter­na­tif taş ocak­la­rı Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan araş­tı­rıl­mış­tır.
Şir­ke­ti­mi­zin o böl­ge­de ya­şa­yan her­ke­sin gö­rüş­le­ri­ni has­sa­si­yet­le ve cid­di­yet­le de­ğer­len­dir­di­ği­ni bil­me­ni­zi is­te­riz.
İma­lat­la­rın ta­mam­lan­ma­sı ve liman için ge­rek­li ham mad­de­nin te­mi­ni son­ra­sın­da taş oca­ğı­nın re­ha­bi­li­tas­yo­nu şir­ke­ti­miz ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Taş oca­ğın­da maden ara­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­na, oca­ğın daha sonra fark­lı amaç­lar­la kul­la­nı­la­ca­ğı­na dair id­di­alar asıl­sız olup Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı pro­je­si ile sı­nır­lı ham madde te­mi­ni ta­mam­lan­dık­tan sonra top­rak üze­rin­de bitki ve ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak mev­cut doğal ya­şa­mın geri ka­za­nıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.”


Haber Merkezi

Rize’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Rize’de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 1 kilo 50 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu ele ge­çi­ril­di, 2 şüp­he­li ya­ka­lan­dı.

İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, uyuş­tu­ru­cu madde imal ve ti­ca­re­ti yap­tı­ğı yö­nün­de bil­gi­ler edi­ni­len M.K. ve K.P’nin ev ve ek­len­ti­le­rin­de arama ger­çek­leş­ti­ril­di.
Ara­ma­da, 1 kilo 50 gram sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu, 13 uyuş­tu­ru­cu hap ve uyuş­tu­ru­cu uya­rı­cı mad­de­le­rin kul­la­nı­mı için çe­şit­li mal­ze­me­ler ele ge­çi­ril­di.
Gö­zal­tı­na alı­nan M.K. ve K.P’nin jan­dar­ma­da­ki iş­lem­le­ri devam edi­yor.
Öte yan­dan M.K’nin iki ayrı suç­tan daha arama kay­dı­nın ol­du­ğu öğ­re­nil­di.


Haber Merkezi