ZÜMRÜT RİZE GAZETESİ 72 YAŞINDA

Çay ve yağ­mu­run baş­ken­ti Rize’nin ilk ofset ve va­sıf­lı ga­ze­te­si Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 ya­şı­na girdi.

5.5.1950 ‘de Rize Be­le­di­ye­si­nin mer­hum Baş­ka­nı Mus­ta­fa ARDAL ta­ra­fın­dan İstan­bul’da ku­ru­lan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 71 yıl­dır ara­lık­sız ya­yın­lan­mak­ta.
‘Rize ve Ri­ze­li­nin’ gözü, ku­la­ğı, sesi slo­ga­nıy­la 71 yıl­dır yayın ha­ya­tı­nı bütün olum­suz ko­şul­la­ra karşı ödün ver­me­den sür­dü­ren Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si­nin 5.5.2021 Çar­şam­ba günü Ata­türk Cad­de­sin­de­ki mer­kez bü­ro­sun­da ya­pı­lan yıl­dö­nü­mü et­kin­li­ği Pan­de­mi sal­gı­nı do­la­yı­sıy­la yoğun sağ­lık ön­lem­le­ri al­tın­da ya­pıl­dı.
Başta dost ve okur­lar Züm­rüt Rize’nin bu yılki et­kin­li­ğin­de de Mer­kez İdare bü­ro­su­nu çiçek bah­çe­si­ne dö­nüş­tür­dü­ler.
Rize dı­şın­da­ki okur ve dost­lar gön­der­dik­le­ri faks, mail ve telg­raf ve me­saj­la­rıy­la hem des­tek hem moral ver­di­ler.
TGF Üyesi de olan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si Pazar hariç her gün ya­yın­lan­mak­ta ve 1.000 adet ba­sı­la­rak okur ve dost­la­rıy­la bu­lu­şu­yor.
72 ya­şı­na giren Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si­nin İmti­yaz sa­hip­li­ği­ni Ali Gökay Ba­koğ­lu, Genel Yayın Yö­net­men­li­ği­ni Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik Ba­koğ­lu, Yazı İşleri Mü­dür­lü­ğü­nü Duygu Ba­koğ­lu, Baş­ya­zar­lı­ğı­nı İsmet Kö­soğ­lu, Spor Mü­dür­lü­ğü­nü Ömer Yıl­maz, Mu­ha­bir­li­ği­ni Melek Ba­koğ­lu ya­pı­yor. Ay­rı­ca 53‘e yakın Yazar Rize ve dı­şın­dan Züm­rüt Ga­ze­te­si­ne Köşe Ya­zı­sı ya­zı­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU