Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 90, üst yapı ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 27 ora­nın­da ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Vali Çeber, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı Genel Mü­dü­rü Yal­çın Eyi­gün, Pazar Kay­ma­ka­mı Ayhan Terzi ve il­gi­li­ler­le Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du, ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi aldı.
Şan­ti­ye sa­ha­sı­nı ge­ze­rek ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de kont­rol eden Çeber, ha­va­li­ma­nı in­şa­atın­da son sü­re­ce ge­lin­di­ği­ni söy­le­di.
İnşaat ça­lış­ma­la­rı­nın hızla devam et­ti­ği­ni an­la­tan Çeber, “Yıl so­nun­da hiz­me­te açıp uçak­la­rı­mı­zı in­dir­miş ola­ca­ğız. Bugün iti­ba­rıy­la alt­ya­pı­nın yüzde 90’ından faz­la­sı­nı bi­tir­dik. Yani 100 mil­yon ton dol­gu­nun 91 mil­yon tonu bitti. Üst ya­pı­da yüzde 27’lere gel­dik. Artık bi­na­la­rın si­lu­et­le­ri gö­rü­nü­yor. Tek­nik de­tay­la­rı in­ce­le­di­ği­niz­de ne kadar büyük bir mü­hen­dis­lik ha­ri­ka­sı ile karşı kar­şı­ya ol­du­ğu­mu­zu gö­rü­yo­ruz.” dedi.
Tür­ki­ye ve bölge için çok önem­li bir ya­tı­rı­mın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ak­ta­ran Çeber, ha­va­li­ma­nı­nın kent­te ti­ca­re­tin, tu­riz­min, eko­no­mi­nin ve sos­yal ha­ya­tın ge­liş­me­si­ne büyük katkı su­na­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ha­va­li­ma­nı­na en­teg­re yap­tık­la­rı ya­tı­rım­lar­la 2023-2071 he­def­le­ri­ne en fazla katkı veren il­ler­den biri ol­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni kay­de­den Çeber, şöyle devam etti:
“Yılda 3 mil­yon yolcu ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı plan­la­nan ha­va­li­ma­nı ta­mam­lan­dı­ğın­da 31 bin 350 met­re­ka­re­lik alan­da ter­mi­nal bi­na­sı, 448 araç ka­pa­si­te­li açık oto­park, 3 bin metre uzun­lu­ğun­da 45 metre ge­niş­li­ğin­de pist, 300 metre uzun­luk­ta 120 metre ge­niş­lik­te apron ve top­lam 45 bin 200 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak. Ter­mi­nal bi­na­sı dı­şa­rı­dan ba­kıl­dı­ğın­da Ka­ra­de­niz ve Rize mi­ma­ri­si­ni en güzel şe­kil­de yan­sı­tan ahşap ve taş ka­rı­şı­mı bir ya­pı­ya sahip ola­cak. Ay­rı­ca Ha­va­li­ma­nı ku­le­si çay bar­da­ğı şek­lin­de olan ha­va­li­ma­nın­da bir de müze yer ala­cak.”


Haber Merkezi