Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, haf­ta­lık il­le­re göre her 100 bin ki­şi­de gö­rü­len Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı. Buna göre vaka sa­yı­sı her 100 bin ki­şi­de Rize’de 353,70, Trab­zon’da 237,71, Art­vin’de 194,10 oldu.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, haf­ta­lık il­le­re göre her 100 bin ki­şi­de gö­rü­len Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı.
Buna göre vaka sa­yı­sı her 100 bin ki­şi­de Rize’de 353,70, Trab­zon’da 237,71, Art­vin’de 194,10 oldu. Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, sos­yal pay­la­şım si­te­si Twit­ter he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da, “İlle­ri­miz­de bir haf­ta­da 100 bin nü­fu­sa kar­şı­lık gelen vaka sa­yı­sı­nı gös­te­ren in­si­dans ha­ri­ta­sı­nın gün­cel ha­li­ni ekte bu­la­bi­lir­si­niz. Ted­bir ve kı­sıt­la­ma­lar bu ha­ri­ta­yı her gecen gün daha iyi bir tab­lo­ya çe­vi­recek” dedi. Bakan Koca’nın pay­laş­tı­ğı ha­ri­ta­da 24-30 Nisan 2021 ta­rih­li vaka sa­yı­sı tab­lo­su şu şe­kil­de oluş­tu: Adana:106,70 Adı­ya­man: 117,32 Afyon: 289,45 Ağrı: 285,00 Ak­sa­ray: 266,90 Amas­ya: 291,51 An­ka­ra: 361,52 An­tal­ya: 200,37 Ar­da­han: 251,66 Art­vin: 194,10 Aydın: 162,45 Ba­lı­ke­sir: 318,88 Bar­tın: 321,14 Bat­man: 120,91 Bay­burt: 352,83 Bi­le­cik: 310,45 Bin­göl: 154,38 Bit­lis: 152,14 Bolu: 365,31 Bur­dur: 216,78 Bursa: 327,35 Ça­nak­ka­le: 439,11 Çan­kı­rı: 267,63 Çorum: 315,02 De­niz­li: 182,44 Di­yar­ba­kır: 100,09 Düzce: 400,07 Edir­ne: 340,88 Ela­zığ: 197,29 Er­zin­can: 428,70 Er­zu­rum: 395,24 Es­ki­şe­hir: 348,10 Ga­zi­an­tep: 167,91 Gi­re­sun: 388,44 Gü­müş­ha­ne: 248,41 Hak­ka­ri: 122,28 Hatay:130,84 Iğdır: 159,45 Is­par­ta: 243,92 İstan­bul: 532,02 İzmir: 223,34 Kah­ra­man­ma­raş: 137,57 Ka­ra­bük: 274,20 Ka­ra­man: 256,55 Kars: 293,41 Kas­ta­mo­nu: 437,59 Kay­se­ri: 339,44 Kı­rık­ka­le: 345,89 Kırk­la­re­li: 498,70 Kır­şe­hir: 256,75 Kilis: 244,41 Ko­ca­eli: 437,65 Konya: 347,11 Kü­tah­ya: 330,51 Ma­lat­ya: 320,04 Ma­ni­sa: 223,63 Mar­din: 76,40 Mer­sin: 143,25 Muğla: 183,46 Muş: 113,11 Nev­şe­hir: 327,58 Niğde:292,21 Ordu: 316,52 Os­ma­ni­ye: 139,64 Rize: 353,70 Sa­kar­ya: 300,77 Sam­sun: 267,54 Siirt: 79,14 Sinop: 213,43 Sivas: 285,58 Şan­lı­ur­fa: 70,25 Şır­nak: 46,12 Te­kir­dağ: 489,89 Tokat:313,45 Trab­zon: 237,71 Tun­ce­li: 207,33 Uşak: 163,49 Van: 90,75 Ya­lo­va: 345,95 Yoz­gat: 280,37 Zon­gul­dak: 332,37


Haber Merkezi