Rizesporlu Samudio: Burası Benim İkinci Evim

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un Pa­ra­gu­ay­lı for­ve­ti Brain Sa­mu­dio, Rize’nin ikin­ci evi ol­du­ğu­nu ifade etti.

Sa­mu­dio, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re, zor ve dal­ga­lı bir sezon ge­çir­dik­le­ri­ni, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun’un gel­me­siy­le her­ke­sin iyi bir mü­ca­de­le or­ta­ya ko­ya­rak ta­kı­mı gü­ven­li böl­ge­ye ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di.
Sezon so­nun­da söz­leş­me­si­nin bit­me­siy­le il­gi­li soru üze­ri­ne Sa­mu­dio, “Sezon sonu için bir pla­nım yok. Önü­müz­de üç maç var. Bu üç maçı ga­li­bi­yet ile bi­tir­mek is­ti­yo­rum. Rize beni se­vi­yor, ben Rize’yi se­vi­yo­rum. Bir ko­nuş­ma me­se­le­si. Ko­nuş­tu­ğu­muz zaman bütün me­se­le­yi çö­ze­bi­le­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum. Ön­ce­lik­le önü­müz­de­ki üç maçı ka­za­nıp ben de iyi bir per­for­mans or­ta­ya koy­mak is­ti­yo­rum.” diye ko­nuş­tu.
Sa­mu­dio, Rize ca­mi­ası­nın ve Tür­ki­ye’nin çok de­ğer­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Bu­ra­sı benim ikin­ci evim. Tür­ki­ye’de fut­bo­lu­mu gös­ter­me­mi sağ­la­yan kulüp. Bu kadar sev­di­ğim yerle il­gi­li sa­de­ce bir soh­bet ede­ce­ğiz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi