Rize’de, yeni çim­len­miş 624 kök Hint ke­ne­vi­ri ile 4 ruh­sat­sız tüfek ele ge­çi­ril­di.

Alı­nan bil­gi­ye göre, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, Ça­ye­li il­çe­sin­de “kul­lan­mak için uyuş­tu­ru­cu veya uya­rı­cı madde satın almak, kabul etmek veya bu­lun­dur­mak, yasa dışı ekim” ya­pıl­dı­ğı tes­pit edi­len Z.K’nin ika­me­ti­ne ope­ras­yon dü­zen­le­di. Z.K’ye ait ev ve ek­len­ti­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da 624 kök yeni çim­len­me­ye baş­la­yan Hint ke­ne­vir bit­ki­si ve 4 ruh­sat­sız av tü­fe­ği ele ge­çi­ril­di.
Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­nın devam et­ti­ği kay­de­dil­di.


Haber Merkezi