Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Des­tek Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı (BİDEB) ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı 2020/2. Dönem bi­lim­sel de­ğer­len­dir­me so­nuç­la­rı­nı açık­lan­dı.

TÜBİTAK ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı­nın amacı üni­ver­si­te­ler­de öğ­re­nim gör­mek­te olan li­sans öğ­ren­ci­le­ri­ni, pro­je­ler yo­luy­la araş­tır­ma yap­ma­ya teş­vik et­mek­tir. 2020/2. Dö­ne­min­de ül­ke­miz­de­ki Dev­let ve Vakıf dâhil tüm üni­ver­si­te­ler ara­sın­da 156 Üni­ver­si­te’nin öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan su­nul­muş olan pro­je­ler des­tek­len­me­ye değer bu­lu­na­rak des­tek­len­miş­tir. Öğ­ren­ci­ler bir da­nış­man öğ­re­tim ele­ma­nı reh­ber­li­ğin­de bu pro­je­le­ri ha­zır­la­mak­ta ve TÜBİTAK’a mü­ra­ca­at et­mek­te­dir­ler. 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı 2020/2 çağrı so­nuç­la­rı­na göre Üni­ver­si­te­mi­zin de­ği­şik fa­kül­te­le­rin­de oku­mak­ta olan öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­mış olan 35 proje TÜBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­ye değer bu­lu­na­rak des­tek­len­di. Bu so­nuç­lar­la Üni­ver­si­te­miz, söz ko­nu­su çağrı dö­ne­min­de ken­di­sin­den çok önce ku­rul­muş olan bir­çok eski ve köklü Üni­ver­si­te­yi ge­ri­de bı­ra­ka­rak TÜBİTAK ta­ra­fın­dan pro­je­si des­tek­le­nen 156 Üni­ver­si­te ara­sın­da en çok pro­je­si des­tek­le­nen 12. Üni­ver­si­te oldu. Üni­ver­si­te­mi­zin bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ma­sın­da kat­kı­sı olan başta öğ­ren­ci­le­ri­miz olmak üzere on­la­rı bu sü­reç­te des­tek­le­yen ve pro­je­le­rin­de da­nış­man­lık yapan öğ­re­tim üye­le­ri­miz ile il­gi­li bi­rim­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­ni teb­rik eder, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­riz.
Not: Aday­lar baş­vu­ru du­ru­mu ile il­gi­li so­nuç­la­rı, BİDEB Baş­vu­ru ve İzleme Sis­te­mi (e-bi­deb.​tu­bi­tak.​gov.​tr) üze­rin­den kul­la­nı­cı gi­ri­şi ya­pa­rak “Baş­vu­ru Du­ru­mu” ala­nın­dan gö­re­bi­lir­ler.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI