Ha­fı­za­yı yok­la­yın­ca bu gün­ler­de çok ko­nu­şu­lan İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nın bir­kaç yıl ön­ce­si hak­kın­da yaz­mak is­te­dim.
Ha­ya­ti Ya­zı­cı’nın Ti­ca­ret Ba­ka­nı ol­du­ğu yıl­lar o dö­nem­de­ki se­çim­ler­de AK Parti’li par­ti­li­le­rin çok büyük ya­tı­rım, proje diye dil­ler­den dü­şür­me­dik­le­ri Lo­jis­tik İyi­de­re dere boyu olan Va­di­de içe­ri­ye doğru ya­pı­la­cak­tı.
Ka­mu­oyun­da ve ba­sın­da de­fa­lar­ca bu ha­ber­ler pay­la­şıl­dı ya­yın­lan­dı.
Avu­kat Ateş Ha­ti­noğ­lu dos­tu­muz yazdı. Önem­li ol­du­ğu için ha­tır­la­ya­lım diye sü­tu­nu­ma al­dı­ğım pa­rag­raf aynen şöyle’’ Lo­jis­tik Mer­kez Lo­jis­tik Mer­ke­zin ilk pro­je­sin­de Ka­la­pa­to­moz De­re­si bo­yun­ca içe­ri­ye doğru inşaa edi­le­ce­ği­ni bi­li­yor­duk.
An­la­tı­lan ve gös­te­ri­len pro­je­de; Lo­jis­tik mer­ke­zin dere ya­ta­ğı bo­yun­ca içe­ri­ye doğru Deniz gören, Yay­la­cı­lar ve Ka­le­cik köy­le­ri­ni içer­di­ği ve bu alan­da; Yö­ne­tim Mer­ke­zi, Ti­ca­ri Alan­lar, Ti­ca­ri De­po­la­ma, Ant­re­po, Güm­rük­le­me alan­la­rı, Sa­na­yi Alan­la­rı, Fuar Alanı, Park­lar, Dini Tesis Alan­la­rı, Spor Alan­la­rı ile Bakım ve de Akar­ya­kıt is­tas­yon­la­rı yer al­dı­ğı söy­len­miş­ti.
Şimdi bun­dan vaz ge­çe­rek bütün bu alanı de­ni­ze dolgu ya­pa­rak oluş­tur­ma­ya neden karar ve­ril­di? Bu hu­sus­ta ka­mu­oyu­nun bi­lim­sel ve tek­nik ge­rek­çe­ler­le ay­dın­la­tıl­ma­sı ge­rek­mez mi?’’
Proje hak­kın­da çok ko­nu­şul­du
20.4.2014 Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal’ ’İyi­de­re hav­za­sın­da ya­pı­mı plan­la­nan lo­jis­tik üs için Orman Ba­kan­lı­ğı­nın bu havza gi­ri­şin­de bu­lu­nan te­sis­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. Orman Ba­kan­lı­ğı­nın bu havza gi­ri­şin­de bu­lu­nan Of Fi­dan­lı­ğı­nı kal­dır­mak için ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. Orman Ba­kan­lı­ğı­na eş de­ğer­de 3 ayrı yerde arazı bu­lun­du ancak Orman Ba­kan­lı­ğı bu ara­zi­le­ri kabul et­me­di. Bunun üze­ri­ne Orman Ba­kan­lı­ğı 140 mil­yon arazı be­de­li ola­rak para is­te­di ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­dan bu pa­ra­nın çık­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Yakın bir ta­rih­te ÇET ra­po­ru iha­le­si ya­pı­la­cak” dedi.
Dö­ne­min AK Parti Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal 29 Ha­zi­ran 2016 da yap­tı­ğı bir başka açık­la­ma­da “İyi­de­re lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zin proje iha­le­si so­nuç­lan­dı ve iha­le­yi alan fir­ma­da belli oldu. Proje ça­lış­ma­la­rı fi­ilen baş­la­ya­cak. Lo­jis­tik mer­kez pro­je­si Rize’nin değil Tür­ki­ye’nin en büyük pro­je­le­rin­den bir ta­ne­si­dir. Mayıs ayın­da iha­le­si ger­çek­leş­ti­ri­len İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zin proje iş­le­ri iha­le­si­nin so­nuç­lan­dı­ğı­nı ve iha­le­yi Denar Deniz Araş­tır­ma­la­rı Ano­nim Şir­ke­ti­nin al­dı­ğı­nı ve ihale be­de­li­nin 257.500.00 TL ol­du­ğu­nu, İş sü­re­si­nin ise 310 gün ol­du­ğu­nu ‘’söy­le­miş­ti.
CHP Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu’da araş­tır­mış
Vadi bo­yun­ca ya­pı­la­ca­ğı açık­lan­dı­ğın­da dö­ne­min Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Ahmet Ars­lan ta­ra­fın­dan ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı için CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ri­ze­li Meh­met Be­ka­roğ­lu ta­ra­fın­dan 17.4.2018 ta­rih­li ya­zı­lı bir soru öner­ge­si ve­ril­miş ama cevap alı­na­ma­mış­tı.
Be­ka­roğ­lu öner­ge­sin­de şun­la­rı so­rul­muş­tu,
2013 yı­lın­dan iti­ba­ren AK Parti Hü­kü­me­ti ba­kan­la­rı ve mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan dile ge­ti­ri­len Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Üst Mer­ke­zi Pro­je­si, ilk gün­den bu yana çok tar­tı­şıl­mış, yeri ve ra­kam­sal bü­yük­lü­ğü ko­nu­sun­da uz­laş­ma sağ­la­na­ma­mış­tır. Tür­ki­ye’nin en büyük lo­jis­tik mer­ke­zi ola­rak ifade edi­len proje, 2014 yı­lın­da Doğu Ka­ra­de­niz En­düst­ri­yel Mer­ke­zi ola­rak ad­lan­dı­rıl­mış­tır. Dö­ne­min AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal ta­ra­fın­dan söz ko­nu­su proje için Ba­kan­lar Ku­ru­lu onayı bu­lun­du­ğu ve bu kap­sam­da İyi­de­re va­di­si­nin lo­jis­tik alan ola­rak ilan edil­di­ği, lo­jis­tik alan önün­de ti­ca­ri bir li­ma­nın da gün­dem­de ol­du­ğu ifade edil­miş­tir. Aynı yıl ka­bi­ne­de de­ği­şik­lik ya­pıl­mış, İyi­de­re Köprü’den İyi­de­re mer­ke­ze kadar uza­nan liman ve bunun ya­nın­da Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­si­nin, yeni Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ma­li­yet­li bu­lu­na­rak kü­çül­tül­dü­ğü iddia edil­miş­tir.
Pro­jey­le il­gi­li ola­rak 2015 yı­lın­da ya­pı­lan başka bir açık­la­ma­da, pro­je­nin Doğu Ka­ra­de­niz En­düst­ri­yel Mer­ke­zi ola­rak ad­lan­dı­rıl­dı­ğı, proje için de­ni­zin dol­du­ru­la­ca­ğı ve ka­mu­laş­tı­rıl­ma­la­rın bir an önce ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği kayda ge­çi­ril­miş­tir.
Nisan 2018 ta­ri­hin­de dö­ne­min AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal ta­ra­fın­dan daha önce iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı be­lir­ti­len proje için daha önce pro­je­yi al­dı­ğı iddia edi­len Denar adlı şir­ke­tin 2017 yı­lın­da pro­je­yi tes­lim et­me­di­ği, bu ne­den­le Ekim ve Kasım ay­la­rın­da ye­ni­den ihale ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­miş­tir. İha­le­nin ar­dın­dan ça­lış­ma­la­ra baş­la­nı­la­ca­ğı­nın be­lir­til­di­ği açık­la­ma­da, pro­je­nin ilk ihale be­de­li de 450 tril­yon ola­rak ifade edil­miş­tir.
Rize Va­li­li­ği 2018 ya­tı­rım prog­ra­mın­da ve Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı ya­tı­rım­la­rın­da hiç­bir şe­kil­de be­lir­til­me­yen söz ko­nu­su proje için AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal dı­şın­da Ba­kan­lar ve Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan her­han­gi bir açık­la­ma da ya­pıl­ma­mış­tır. Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı­nın ya­tı­rım­la­rı ara­sın­da Rize İyi­de­re için sa­yı­lan tek ya­tı­rım Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı Etüt-Pro­je iş­le­ri ola­rak gö­rün­mek­te­dir.