Ri­zes­por’dan Pa­zars­por’a ki­ra­la­nan orta saha fut­bol­cu­su Eren Ka­ra­dağ, at­tı­ğı fri­kik gol­le­riy­le dik­kat çe­ker­ken ba­şa­rı­sı­nı Ümit Milli Takım kad­ro­su­na dahil ola­rak taç­lan­dır­dı.

Pa­zars­por’un ba­şa­rı­lı orta saha oyun­cu­su 21 ya­şın­da­ki Eren Ka­ra­dağ, Ümit Milli Takım kam­pı­na davet edil­me­siy­le il­gi­li Pa­za­r­53 ka­me­ra­sı­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Her gen­cin ha­ya­li­dir milli takım. Ümit Milli Takım. Sı­ray­la ba­sa­mak­la­rı çık­mak çok güzel benim için.
Beni ara­dık­la­rın­da çok mutlu oldum. Bu mut­lu­lu­ğu tarif ede­mem. O şanlı for­ma­yı giy­mek her gen­cin ha­ya­li­dir. Ben de Ümit Milli Ta­kı­ma se­çil­di­ğim için çok mut­lu­yum. İnşal­lah orada da gö­re­vi­mi la­yı­kıy­la ya­pa­rak daha yu­ka­rı­la­ra çık­mak is­ti­yo­rum. He­de­fim tabi şu an Pa­zars­por’un ba­şa­rı­sı. Son ma­çı­mı­zı oy­na­yıp onu da in­şal­lah ga­li­bi­yet­le ka­pa­tıp se­zo­nu bi­ti­re­ce­ğiz. Zaten Ri­zes­por’dan ki­ra­lık gel­dim Pa­zars­por’a. Her Ri­ze­li gibi ben de mem­le­ke­ti­min o şanlı for­ma­sı­nı giy­mek is­ti­yo­rum. So­nuç­ta Ri­zes­por’a dö­ne­ce­ğim. İlk he­de­fim Çay­kur Ri­zes­por’da de­ği­şil­mez bir oyun­cu olmak. Sonra da in­şal­lah A Milli for­ma­yı giy­mek. Bu yıl 16 gol 10 asis­tim var. 7 fri­kik golü attım.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Cen­giz YIL­DI­RIM