İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı tam ka­pan­ma dö­ne­mi­ne iliş­kin merak edi­len yeni so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı.

Göz he­kim­le­rin­ce dü­zen­le­nen re­çe­te­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si­nin 10 gün ol­ma­sı ve tam ka­pan­ma sü­re­si içe­ri­sin­de göz­lük­le­ri zarar gö­ren­le­rin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için va­li­lik­ler/kay­ma­kam­lık­lar­ca her il­çe­de bir nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin açık ol­ma­sı sağ­la­na­cak.
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­lan ve yap­tık­la­rı işin do­ğa­sı ge­re­ğin­ce gün içe­ri­sin­de bir­den fazla yerde bu­lun­ma­la­rı ge­re­ken elekt­rik ve doğal gaz tamir/bakım ekip­le­ri ile ve­te­ri­ner gibi ki­şi­le­rin gün­lük iş plan­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak.

Çift­çi­le­rin, il/ilçe tarım ve orman mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya zi­ra­at oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz et­me­le­ri, ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de kap­sa­mın­da ol­ma­la­rı ve ta­rım­sal üre­ti­mi ger­çek­leş­tir­di­ği bölge ile ika­me­ti ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­miy­le sı­nır­lı kal­ma­la­rı kay­dıy­la, kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de başka bir belge sun­ma­la­rı ge­rek­me­yecek.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, tam ka­pan­ma dö­ne­miy­le il­gi­li “Sıkça So­ru­lan So­ru­lar” bö­lü­mü­ne yeni so­ru­lar ile ce­vap­la­rı­nı ek­le­di.
Buna göre, tam ka­pan­ma dö­ne­mi bo­yun­ca uy­gu­la­na­cak so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı sı­ra­sın­da op­tis­yen­lik (göz­lük­çü­ler) mü­es­se­se­le­ri­nin fa­ali­yet­le­ri­ne ge­çi­ci ola­rak ara ve­ri­lecek.
Göz he­kim­le­rin­ce dü­zen­le­nen re­çe­te­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si­nin 10 gün ol­ma­sı ve tam ka­pan­ma sü­re­si içe­ri­sin­de göz­lük­le­ri zarar gören va­tan­daş­la­rın mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için va­li­lik­ler/kay­ma­kam­lık­lar ta­ra­fın­dan her il­çe­de bir nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin açık ol­ma­sı sağ­la­na­cak.
Nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin ça­lı­şan­la­rı, va­li­lik/kay­ma­kam­lık nöbet lis­te­siy­le bir­lik­te “ça­lış­ma izni görev bel­ge­si” for­mu­nu ma­nu­el dü­zen­le­mek ve de­ne­tim fa­ali­yet­le­ri sı­ra­sın­da kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ibraz etmek, ika­met­le iş yeri ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­mi ile sı­nır­lı olmak kay­dıy­la so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rın­dan muaf ola­cak.
İka­met-iş yeri gü­zer­gah kı­sıt­la­ma­sı
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­lan ve yap­tık­la­rı işin do­ğa­sı ge­re­ğin­ce gün içe­ri­sin­de bir­den fazla yerde bu­lun­ma­la­rı ge­re­ken elekt­rik ve do­ğal­gaz tamir/bakım ekip­le­ri ile ve­te­ri­ner gibi ki­şi­le­rin, gün­lük iş plan­la­rı­nı gös­ter­me­le­ri ha­lin­de kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de bu du­rum­lar da göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak.
Çift­çi­le­rin e-Baş­vu­ru sis­te­mi üze­rin­den “Ça­lış­ma İzni Görev Bel­ge­si” al­ma­la­rı­na gerek yok.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ge­nel­ge­si ile tam ka­pan­ma dö­ne­min­de tarım ve orman fa­ali­yet­le­ri­nin sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la “Bit­ki­sel ve hay­van­sal ürün­le­rin üre­ti­mi, su­lan­ma­sı, iş­len­me­si, ilaç­lan­ma­sı, ha­sa­dı, pa­zar­lan­ma­sı ve nak­li­ye­sin­de ça­lı­şan­la­rın” so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tul­ma­la­rı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
Bu doğ­rul­tu­da ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­du­ğu­nu il/ilçe tarım ve orman mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya Zi­ra­at Oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz ede­rek or­ta­ya koyan çift­çi­le­rin ay­rı­ca e-Baş­vu­ru sis­te­mi üze­rin­den “Ça­lış­ma İzni Görev Bel­ge­si” al­ma­la­rı­na gerek kal­ma­ya­cak.
Çift­çi­le­rin, il/ilçe Tarım ve Orman Mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya zi­ra­at oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz et­me­le­ri, ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de kap­sa­mın­da ol­ma­la­rı ve ta­rım­sal üre­ti­mi ger­çek­leş­tir­di­ği bölge ile ika­me­ti ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­miy­le sı­nır­lı kal­ma­la­rı kay­dıy­la, kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de başka bir belge sun­ma­la­rı is­ten­me­yecek.


Haber Merkezi