Kış uy­ku­sun­dan uya­nan ve aç kalan Boz Ayı­lar maddi za­rar­lar ver­me­ye devam edi­yor.

Yak­la­şık 15 gün önce il­çe­ye bağlı Ci­mil-Or­ta­köy­de Cihan Sa­roğ­lu arı­cı­nın ko­van­la­rı­nı par­ça­la­yan Boz Ayı veya ayı­lar bu kez ünlü pop Şar­kı­cı­sı Tar­kan Te­ve­toğ­lu’nun yay­la­sı olan Rüz­gâr­lı köyü yay­la­sın­da 12 eve ka­pı­la­rı kı­ra­rak girdi ve maddi ha­sar­la­ra sebep oldu.

Ev­le­ri hasar gören köy­lü­ler­den Tar­kan’ın ak­ra­ba­sı Şaban Te­ve­toğ­lu, İsmail Bay­rak, Mah­mut Özgen ve Hızır Köy­men’ ayı­lar bize zarar ve­ri­yor biz bir şey ya­pa­mı­yo­ruz.

Kış için ev­le­ri terk ede­rek köy git­miş­tik. Ba­ha­rın gel­me­siy­le yay­la­ya çık­tık bu harap olmuş ev­le­ri­mi­zi gör­dük. Ev­ler­de son­ba­har­da çı­kar­ken yi­yecek bı­rak­mı­yo­ruz. Ka­pı­lar kır­dı­lar içe­ri­yi da­ğıt­tı­lar.

Ayı­la­rı ko­ru­yan za­ra­rı­mı­zı kar­şı­la­sın
Dev­let Boz ayı­la­ra zarar gel­me­sin diye ko­ru­ma­ya almış. Ayı öl­dür­me­nin ce­za­sı maddi ola­rak çok fazla. Bizim za­ra­rı­mı­zı dev­le­ti­miz kar­şı­la­sın ’de­di­ler. Rüz­gâr­lı Yay­la­sın­da top­lam 12 evde maddi zarar ol­du­ğu be­lir­ti­lir­ken yine de in­sa­nı­mı­zın zarar gör­me­di­ği­ne se­vi­ni­yo­ruz ’de­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU