GENEL MÜDÜR ALİM;

“2021 YILI YAŞ ÇAY KAMPANYASINA HAZIRIZ”

Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, Geçen yıl ki çay se­zo­nu­nun hemen ar­dın­dan hiç ara ve­re­me­den tüm fab­ri­ka­la­rı­mız­da baş­lat­tı­ğı­mız 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı ha­zır­lık­la­rı­mı­zı ön­ce­lik­le­ri­ne göre, bakım, ona­rım, de­mon­taj, ye­ni­le­me, te­miz­lik gibi temel alan­lar­da ka­de­me­li ola­rak ça­lı­şan­la­rı­mı­zı ta­mam­la­mış bu­lun­mak­ta­yız.

Bu yıl ki kam­pan­ya ha­zır­lık­la­rı­mı­zı geçen yıl ol­du­ğu gibi dünya ge­ne­lin­de ve ül­ke­miz­de de et­ki­si­ni sür­dür­me­ye devam eden ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı, kural, kaide ve önem­le­ri­ni ta­viz­siz uy­gu­la­ya­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rüt­tük ve bu kap­sam­da yü­rüt­me­ye devam edi­yo­ruz.
Kurum ola­rak, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan açık­la­nan ve 29 04.2021 ta­ri­hin­de baş­la­yan ülke ge­ne­lin­de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı kap­sa­mın­da ya­yım­la­nan ge­nel­ge­ye is­ti­na­den, “Kamu Per­so­ne­li Görev Bil­di­rim Bel­ge­si” kap­sa­mın­da tam ka­pan­ma dö­ne­mi­ni ya­şa­dı­ğı­mız bu süreç içe­ri­sin­de temel ön­ce­lik olan yakın ta­rih­te fab­ri­ka­la­rı­mız­da baş­la­ya­cak olan, üre­tim, ima­lat, te­da­rik ve lo­jis­tik gibi ça­lış­ma­la­rı­mı­zı gö­rev­li ve il­gi­li per­so­ne­li­miz­le bir­lik­te mev­cut tüm ku­ru­luş­la­rı­mız­da sür­dür­me­ye devam edi­yo­ruz. Eki­bi­miz­le bir­lik­te, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­rin­de bu­lu­nan fab­ri­ka­la­rı­mız­da­ki ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­me ça­lış­ma­la­rı­mı­za ara ver­me­den devam edi­yo­ruz. ” dedi.
Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, “ Çay fi­liz­le­ri­nin genel ge­li­şi­mi ve mev­sim şart­la­rı­nın halen biraz soğuk, serin ve bazen hafif ya­ğış­lı geç­me­si, özel­lik­le orta ve yük­sek ke­sim­ler için çayın erken hasat ol­gun­lu­ğu­na gel­me­ye­ce­ği­ni işa­ret et­mek­te­dir. Fakat ra­ma­zan ayını bi­ti­miy­le bir­lik­te böl­ge­miz­de­ki hava sı­cak­la­rı­nın gün­den güne art­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı göz­len­mek­te­dir. Bu da geçen yıl ol­du­ğu gibi, bu se­zon­da üre­ti­ci­le­ri­mi­ze; iz­di­ham riski oluş­ma­dan, ka­de­me­li bir çay ha­sa­dı, do­la­yı­sıy­la daha rahat çay top­la­ma ve satma im­kâ­nı sağ­la­ya­cak­tır. Son yıl­la­rın en düşük çay sto­kuy­la gi­re­ce­ği­miz yeni çay se­zo­nu­nun; üre­ti­ci­le­ri­miz için rahat, hu­zur­lu ve be­re­ket­li geç­me­si bek­len­ti­si ve inan­cıy­la; bütün üre­ti­ci­le­ri­mi­zin, tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin ve ça­lı­şan­la­rı­mı­zın mü­ba­rek Ra­ma­zan bay­ram­la­rı­nı teb­rik edi­yo­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI