Monthly Archives: Mayıs 2021

ZÜMRÜT RİZE GAZETESİ 72 YAŞINDA

Çay ve yağ­mu­run baş­ken­ti Rize’nin ilk ofset ve va­sıf­lı ga­ze­te­si Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 72 ya­şı­na girdi.

5.5.1950 ‘de Rize Be­le­di­ye­si­nin mer­hum Baş­ka­nı Mus­ta­fa ARDAL ta­ra­fın­dan İstan­bul’da ku­ru­lan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si 71 yıl­dır ara­lık­sız ya­yın­lan­mak­ta.
‘Rize ve Ri­ze­li­nin’ gözü, ku­la­ğı, sesi slo­ga­nıy­la 71 yıl­dır yayın ha­ya­tı­nı bütün olum­suz ko­şul­la­ra karşı ödün ver­me­den sür­dü­ren Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si­nin 5.5.2021 Çar­şam­ba günü Ata­türk Cad­de­sin­de­ki mer­kez bü­ro­sun­da ya­pı­lan yıl­dö­nü­mü et­kin­li­ği Pan­de­mi sal­gı­nı do­la­yı­sıy­la yoğun sağ­lık ön­lem­le­ri al­tın­da ya­pıl­dı.
Başta dost ve okur­lar Züm­rüt Rize’nin bu yılki et­kin­li­ğin­de de Mer­kez İdare bü­ro­su­nu çiçek bah­çe­si­ne dö­nüş­tür­dü­ler.
Rize dı­şın­da­ki okur ve dost­lar gön­der­dik­le­ri faks, mail ve telg­raf ve me­saj­la­rıy­la hem des­tek hem moral ver­di­ler.
TGF Üyesi de olan Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si Pazar hariç her gün ya­yın­lan­mak­ta ve 1.000 adet ba­sı­la­rak okur ve dost­la­rıy­la bu­lu­şu­yor.
72 ya­şı­na giren Züm­rüt Rize Ga­ze­te­si­nin İmti­yaz sa­hip­li­ği­ni Ali Gökay Ba­koğ­lu, Genel Yayın Yö­net­men­li­ği­ni Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik Ba­koğ­lu, Yazı İşleri Mü­dür­lü­ğü­nü Duygu Ba­koğ­lu, Baş­ya­zar­lı­ğı­nı İsmet Kö­soğ­lu, Spor Mü­dür­lü­ğü­nü Ömer Yıl­maz, Mu­ha­bir­li­ği­ni Melek Ba­koğ­lu ya­pı­yor. Ay­rı­ca 53‘e yakın Yazar Rize ve dı­şın­dan Züm­rüt Ga­ze­te­si­ne Köşe Ya­zı­sı ya­zı­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Vali Çeber: Rize-Artvin Havalimanı’nda Altyapı Çalışmalarının Yüzde 90’ı Tamamlandı

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 90, üst yapı ça­lış­ma­la­rı­nın yüzde 27 ora­nın­da ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Vali Çeber, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı Alt­ya­pı Genel Mü­dü­rü Yal­çın Eyi­gün, Pazar Kay­ma­ka­mı Ayhan Terzi ve il­gi­li­ler­le Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du, ça­lış­ma­lar hak­kın­da bilgi aldı.
Şan­ti­ye sa­ha­sı­nı ge­ze­rek ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de kont­rol eden Çeber, ha­va­li­ma­nı in­şa­atın­da son sü­re­ce ge­lin­di­ği­ni söy­le­di.
İnşaat ça­lış­ma­la­rı­nın hızla devam et­ti­ği­ni an­la­tan Çeber, “Yıl so­nun­da hiz­me­te açıp uçak­la­rı­mı­zı in­dir­miş ola­ca­ğız. Bugün iti­ba­rıy­la alt­ya­pı­nın yüzde 90’ından faz­la­sı­nı bi­tir­dik. Yani 100 mil­yon ton dol­gu­nun 91 mil­yon tonu bitti. Üst ya­pı­da yüzde 27’lere gel­dik. Artık bi­na­la­rın si­lu­et­le­ri gö­rü­nü­yor. Tek­nik de­tay­la­rı in­ce­le­di­ği­niz­de ne kadar büyük bir mü­hen­dis­lik ha­ri­ka­sı ile karşı kar­şı­ya ol­du­ğu­mu­zu gö­rü­yo­ruz.” dedi.
Tür­ki­ye ve bölge için çok önem­li bir ya­tı­rı­mın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ak­ta­ran Çeber, ha­va­li­ma­nı­nın kent­te ti­ca­re­tin, tu­riz­min, eko­no­mi­nin ve sos­yal ha­ya­tın ge­liş­me­si­ne büyük katkı su­na­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ha­va­li­ma­nı­na en­teg­re yap­tık­la­rı ya­tı­rım­lar­la 2023-2071 he­def­le­ri­ne en fazla katkı veren il­ler­den biri ol­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni kay­de­den Çeber, şöyle devam etti:
“Yılda 3 mil­yon yolcu ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı plan­la­nan ha­va­li­ma­nı ta­mam­lan­dı­ğın­da 31 bin 350 met­re­ka­re­lik alan­da ter­mi­nal bi­na­sı, 448 araç ka­pa­si­te­li açık oto­park, 3 bin metre uzun­lu­ğun­da 45 metre ge­niş­li­ğin­de pist, 300 metre uzun­luk­ta 120 metre ge­niş­lik­te apron ve top­lam 45 bin 200 met­re­ka­re ka­pa­lı alana sahip ola­cak. Ter­mi­nal bi­na­sı dı­şa­rı­dan ba­kıl­dı­ğın­da Ka­ra­de­niz ve Rize mi­ma­ri­si­ni en güzel şe­kil­de yan­sı­tan ahşap ve taş ka­rı­şı­mı bir ya­pı­ya sahip ola­cak. Ay­rı­ca Ha­va­li­ma­nı ku­le­si çay bar­da­ğı şek­lin­de olan ha­va­li­ma­nın­da bir de müze yer ala­cak.”


Haber Merkezi

Çay Çiftçisi Tek Belgeyle Geçecek!..

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı tam ka­pan­ma dö­ne­mi­ne iliş­kin merak edi­len yeni so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı.

Göz he­kim­le­rin­ce dü­zen­le­nen re­çe­te­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si­nin 10 gün ol­ma­sı ve tam ka­pan­ma sü­re­si içe­ri­sin­de göz­lük­le­ri zarar gö­ren­le­rin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için va­li­lik­ler/kay­ma­kam­lık­lar­ca her il­çe­de bir nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin açık ol­ma­sı sağ­la­na­cak.
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­lan ve yap­tık­la­rı işin do­ğa­sı ge­re­ğin­ce gün içe­ri­sin­de bir­den fazla yerde bu­lun­ma­la­rı ge­re­ken elekt­rik ve doğal gaz tamir/bakım ekip­le­ri ile ve­te­ri­ner gibi ki­şi­le­rin gün­lük iş plan­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak.

Çift­çi­le­rin, il/ilçe tarım ve orman mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya zi­ra­at oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz et­me­le­ri, ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de kap­sa­mın­da ol­ma­la­rı ve ta­rım­sal üre­ti­mi ger­çek­leş­tir­di­ği bölge ile ika­me­ti ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­miy­le sı­nır­lı kal­ma­la­rı kay­dıy­la, kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de başka bir belge sun­ma­la­rı ge­rek­me­yecek.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, tam ka­pan­ma dö­ne­miy­le il­gi­li “Sıkça So­ru­lan So­ru­lar” bö­lü­mü­ne yeni so­ru­lar ile ce­vap­la­rı­nı ek­le­di.
Buna göre, tam ka­pan­ma dö­ne­mi bo­yun­ca uy­gu­la­na­cak so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı sı­ra­sın­da op­tis­yen­lik (göz­lük­çü­ler) mü­es­se­se­le­ri­nin fa­ali­yet­le­ri­ne ge­çi­ci ola­rak ara ve­ri­lecek.
Göz he­kim­le­rin­ce dü­zen­le­nen re­çe­te­le­rin ge­çer­li­lik sü­re­si­nin 10 gün ol­ma­sı ve tam ka­pan­ma sü­re­si içe­ri­sin­de göz­lük­le­ri zarar gören va­tan­daş­la­rın mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­sı için va­li­lik­ler/kay­ma­kam­lık­lar ta­ra­fın­dan her il­çe­de bir nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin açık ol­ma­sı sağ­la­na­cak.
Nö­bet­çi op­tis­yen­lik mü­es­se­se­si­nin ça­lı­şan­la­rı, va­li­lik/kay­ma­kam­lık nöbet lis­te­siy­le bir­lik­te “ça­lış­ma izni görev bel­ge­si” for­mu­nu ma­nu­el dü­zen­le­mek ve de­ne­tim fa­ali­yet­le­ri sı­ra­sın­da kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ibraz etmek, ika­met­le iş yeri ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­mi ile sı­nır­lı olmak kay­dıy­la so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rın­dan muaf ola­cak.
İka­met-iş yeri gü­zer­gah kı­sıt­la­ma­sı
So­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tu­lan ve yap­tık­la­rı işin do­ğa­sı ge­re­ğin­ce gün içe­ri­sin­de bir­den fazla yerde bu­lun­ma­la­rı ge­re­ken elekt­rik ve do­ğal­gaz tamir/bakım ekip­le­ri ile ve­te­ri­ner gibi ki­şi­le­rin, gün­lük iş plan­la­rı­nı gös­ter­me­le­ri ha­lin­de kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de bu du­rum­lar da göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak.
Çift­çi­le­rin e-Baş­vu­ru sis­te­mi üze­rin­den “Ça­lış­ma İzni Görev Bel­ge­si” al­ma­la­rı­na gerek yok.
İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ge­nel­ge­si ile tam ka­pan­ma dö­ne­min­de tarım ve orman fa­ali­yet­le­ri­nin sü­rek­li­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la “Bit­ki­sel ve hay­van­sal ürün­le­rin üre­ti­mi, su­lan­ma­sı, iş­len­me­si, ilaç­lan­ma­sı, ha­sa­dı, pa­zar­lan­ma­sı ve nak­li­ye­sin­de ça­lı­şan­la­rın” so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sın­dan muaf tu­tul­ma­la­rı ka­rar­laş­tı­rıl­dı.
Bu doğ­rul­tu­da ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­du­ğu­nu il/ilçe tarım ve orman mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya Zi­ra­at Oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz ede­rek or­ta­ya koyan çift­çi­le­rin ay­rı­ca e-Baş­vu­ru sis­te­mi üze­rin­den “Ça­lış­ma İzni Görev Bel­ge­si” al­ma­la­rı­na gerek kal­ma­ya­cak.
Çift­çi­le­rin, il/ilçe Tarım ve Orman Mü­dür­lük­le­rin­den alı­nan “Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Bel­ge­si” veya zi­ra­at oda­la­rın­ca ve­ri­len ve ve­ril­di­ği yılın tas­di­ki­ni ta­şı­yan “Çift­çi Bel­ge­si­ni” ibraz et­me­le­ri, ta­rım­sal üre­tim fa­ali­yet­le­rin­de kap­sa­mın­da ol­ma­la­rı ve ta­rım­sal üre­ti­mi ger­çek­leş­tir­di­ği bölge ile ika­me­ti ara­sın­da­ki gü­zer­gah ve zaman di­li­miy­le sı­nır­lı kal­ma­la­rı kay­dıy­la, kol­luk kuv­vet­le­rin­ce ya­pı­la­cak de­ne­tim­ler­de başka bir belge sun­ma­la­rı is­ten­me­yecek.


Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, haf­ta­lık il­le­re göre her 100 bin ki­şi­de gö­rü­len Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı. Buna göre vaka sa­yı­sı her 100 bin ki­şi­de Rize’de 353,70, Trab­zon’da 237,71, Art­vin’de 194,10 oldu.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, haf­ta­lık il­le­re göre her 100 bin ki­şi­de gö­rü­len Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı.
Buna göre vaka sa­yı­sı her 100 bin ki­şi­de Rize’de 353,70, Trab­zon’da 237,71, Art­vin’de 194,10 oldu. Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, sos­yal pay­la­şım si­te­si Twit­ter he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da, “İlle­ri­miz­de bir haf­ta­da 100 bin nü­fu­sa kar­şı­lık gelen vaka sa­yı­sı­nı gös­te­ren in­si­dans ha­ri­ta­sı­nın gün­cel ha­li­ni ekte bu­la­bi­lir­si­niz. Ted­bir ve kı­sıt­la­ma­lar bu ha­ri­ta­yı her gecen gün daha iyi bir tab­lo­ya çe­vi­recek” dedi. Bakan Koca’nın pay­laş­tı­ğı ha­ri­ta­da 24-30 Nisan 2021 ta­rih­li vaka sa­yı­sı tab­lo­su şu şe­kil­de oluş­tu: Adana:106,70 Adı­ya­man: 117,32 Afyon: 289,45 Ağrı: 285,00 Ak­sa­ray: 266,90 Amas­ya: 291,51 An­ka­ra: 361,52 An­tal­ya: 200,37 Ar­da­han: 251,66 Art­vin: 194,10 Aydın: 162,45 Ba­lı­ke­sir: 318,88 Bar­tın: 321,14 Bat­man: 120,91 Bay­burt: 352,83 Bi­le­cik: 310,45 Bin­göl: 154,38 Bit­lis: 152,14 Bolu: 365,31 Bur­dur: 216,78 Bursa: 327,35 Ça­nak­ka­le: 439,11 Çan­kı­rı: 267,63 Çorum: 315,02 De­niz­li: 182,44 Di­yar­ba­kır: 100,09 Düzce: 400,07 Edir­ne: 340,88 Ela­zığ: 197,29 Er­zin­can: 428,70 Er­zu­rum: 395,24 Es­ki­şe­hir: 348,10 Ga­zi­an­tep: 167,91 Gi­re­sun: 388,44 Gü­müş­ha­ne: 248,41 Hak­ka­ri: 122,28 Hatay:130,84 Iğdır: 159,45 Is­par­ta: 243,92 İstan­bul: 532,02 İzmir: 223,34 Kah­ra­man­ma­raş: 137,57 Ka­ra­bük: 274,20 Ka­ra­man: 256,55 Kars: 293,41 Kas­ta­mo­nu: 437,59 Kay­se­ri: 339,44 Kı­rık­ka­le: 345,89 Kırk­la­re­li: 498,70 Kır­şe­hir: 256,75 Kilis: 244,41 Ko­ca­eli: 437,65 Konya: 347,11 Kü­tah­ya: 330,51 Ma­lat­ya: 320,04 Ma­ni­sa: 223,63 Mar­din: 76,40 Mer­sin: 143,25 Muğla: 183,46 Muş: 113,11 Nev­şe­hir: 327,58 Niğde:292,21 Ordu: 316,52 Os­ma­ni­ye: 139,64 Rize: 353,70 Sa­kar­ya: 300,77 Sam­sun: 267,54 Siirt: 79,14 Sinop: 213,43 Sivas: 285,58 Şan­lı­ur­fa: 70,25 Şır­nak: 46,12 Te­kir­dağ: 489,89 Tokat:313,45 Trab­zon: 237,71 Tun­ce­li: 207,33 Uşak: 163,49 Van: 90,75 Ya­lo­va: 345,95 Yoz­gat: 280,37 Zon­gul­dak: 332,37


Haber Merkezi

Rize’de 624 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Rize’de, yeni çim­len­miş 624 kök Hint ke­ne­vi­ri ile 4 ruh­sat­sız tüfek ele ge­çi­ril­di.

Alı­nan bil­gi­ye göre, İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, Ça­ye­li il­çe­sin­de “kul­lan­mak için uyuş­tu­ru­cu veya uya­rı­cı madde satın almak, kabul etmek veya bu­lun­dur­mak, yasa dışı ekim” ya­pıl­dı­ğı tes­pit edi­len Z.K’nin ika­me­ti­ne ope­ras­yon dü­zen­le­di. Z.K’ye ait ev ve ek­len­ti­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da 624 kök yeni çim­len­me­ye baş­la­yan Hint ke­ne­vir bit­ki­si ve 4 ruh­sat­sız av tü­fe­ği ele ge­çi­ril­di.
Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­nın devam et­ti­ği kay­de­dil­di.


Haber Merkezi

“2021 YILI YAŞ ÇAY KAMPANYASINA HAZIRIZ”

GENEL MÜDÜR ALİM;

“2021 YILI YAŞ ÇAY KAMPANYASINA HAZIRIZ”

Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, Geçen yıl ki çay se­zo­nu­nun hemen ar­dın­dan hiç ara ve­re­me­den tüm fab­ri­ka­la­rı­mız­da baş­lat­tı­ğı­mız 2021 yılı yaş çay kam­pan­ya­sı ha­zır­lık­la­rı­mı­zı ön­ce­lik­le­ri­ne göre, bakım, ona­rım, de­mon­taj, ye­ni­le­me, te­miz­lik gibi temel alan­lar­da ka­de­me­li ola­rak ça­lı­şan­la­rı­mı­zı ta­mam­la­mış bu­lun­mak­ta­yız.

Bu yıl ki kam­pan­ya ha­zır­lık­la­rı­mı­zı geçen yıl ol­du­ğu gibi dünya ge­ne­lin­de ve ül­ke­miz­de de et­ki­si­ni sür­dür­me­ye devam eden ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı, kural, kaide ve önem­le­ri­ni ta­viz­siz uy­gu­la­ya­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı yü­rüt­tük ve bu kap­sam­da yü­rüt­me­ye devam edi­yo­ruz.
Kurum ola­rak, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan açık­la­nan ve 29 04.2021 ta­ri­hin­de baş­la­yan ülke ge­ne­lin­de so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı kap­sa­mın­da ya­yım­la­nan ge­nel­ge­ye is­ti­na­den, “Kamu Per­so­ne­li Görev Bil­di­rim Bel­ge­si” kap­sa­mın­da tam ka­pan­ma dö­ne­mi­ni ya­şa­dı­ğı­mız bu süreç içe­ri­sin­de temel ön­ce­lik olan yakın ta­rih­te fab­ri­ka­la­rı­mız­da baş­la­ya­cak olan, üre­tim, ima­lat, te­da­rik ve lo­jis­tik gibi ça­lış­ma­la­rı­mı­zı gö­rev­li ve il­gi­li per­so­ne­li­miz­le bir­lik­te mev­cut tüm ku­ru­luş­la­rı­mız­da sür­dür­me­ye devam edi­yo­ruz. Eki­bi­miz­le bir­lik­te, Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­rin­de bu­lu­nan fab­ri­ka­la­rı­mız­da­ki ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­me ça­lış­ma­la­rı­mı­za ara ver­me­den devam edi­yo­ruz. ” dedi.
Çay­kur YK Baş­ka­nı ve Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM, “ Çay fi­liz­le­ri­nin genel ge­li­şi­mi ve mev­sim şart­la­rı­nın halen biraz soğuk, serin ve bazen hafif ya­ğış­lı geç­me­si, özel­lik­le orta ve yük­sek ke­sim­ler için çayın erken hasat ol­gun­lu­ğu­na gel­me­ye­ce­ği­ni işa­ret et­mek­te­dir. Fakat ra­ma­zan ayını bi­ti­miy­le bir­lik­te böl­ge­miz­de­ki hava sı­cak­la­rı­nın gün­den güne art­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı göz­len­mek­te­dir. Bu da geçen yıl ol­du­ğu gibi, bu se­zon­da üre­ti­ci­le­ri­mi­ze; iz­di­ham riski oluş­ma­dan, ka­de­me­li bir çay ha­sa­dı, do­la­yı­sıy­la daha rahat çay top­la­ma ve satma im­kâ­nı sağ­la­ya­cak­tır. Son yıl­la­rın en düşük çay sto­kuy­la gi­re­ce­ği­miz yeni çay se­zo­nu­nun; üre­ti­ci­le­ri­miz için rahat, hu­zur­lu ve be­re­ket­li geç­me­si bek­len­ti­si ve inan­cıy­la; bütün üre­ti­ci­le­ri­mi­zin, tü­ke­ti­ci­le­ri­mi­zin ve ça­lı­şan­la­rı­mı­zın mü­ba­rek Ra­ma­zan bay­ram­la­rı­nı teb­rik edi­yo­rum.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

KABİNEDE İKİ “MHP”Lİ BAKAN MI?

16 Nisan 2017 yı­lın­da ya­pı­lan halk oy­la­ma­sıy­la Ana­ya­sa’da ya­pı­lan de­ği­şik­lik so­nu­cun­da Par­la­men­ter Sis­tem ye­ri­ne Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sis­te­mi­ne ge­çil­di. Bu süreç, MHP Genel Baş­ka­nı Sayın Dev­let Bah­çe­li’nin,” Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sis­te­mi­ni ge­ti­rin mec­lis­te oy­la­ya­lım.” ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­miş­ti.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sis­te­mi­ne ge­çil­me­siy­le bir­lik­te artık hü­kü­me­ti oluş­tu­ra­bil­mek için %50.1 oy ora­nı­na ih­ti­yaç vardı.
Sayın Bah­çe­li kendi ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da olu­şan yeni sis­te­me ve bu çer­çe­ve­de olu­şan Cum­hur İtti­fa­kı­na ka­yıt­sız şart­sız des­tek verdi, ver­me­ye de devam edi­yor.
Sayın Bah­çe­li bu des­te­ği­ni, 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­miy­le terör odak­la­rı­nın çe­şit­len­me­si, Tür­ki­ye’nin bir beka so­ru­nuy­la karşı kar­şı­ya ol­ma­sı ve dış güç­le­rin de des­te­ğiy­le terör ör­güt­le­ri­nin çev­re­mi­zi ku­şat­ma­sı so­nu­cun­da or­ta­ya çıkan bir ge­rek­li­lik şek­lin­de açık­lı­yor­du.
Ay­rı­ca Or­ta­do­ğu’da BOP pro­je­si­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si, sı­nır­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si ve bu teh­li­ke­nin ka­pı­mı­za da­yan­ma­sı böyle bir da­ya­nış­ma ve bir­lik­te­li­ğin da­ya­na­ğı ola­rak alı­nı­yor­du.
Bir­çok yö­nü­nü ay­rın­tı­la­rıy­la bi­le­me­di­ği­miz bütün bu kay­gı­lar, ger­çek­çi ve ge­rek­li ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le ül­ke­miz­de önem­li bir çevre ta­ra­fın­dan da kabul gördü.
Ancak dı­şa­rı­ya karşı ve­ril­me­ye ça­lı­şı­lan bu mesaj ve bu çer­çe­ve­de or­ta­ya çıkan yeni olu­şu­mun içe­ri­de aynı de­re­ce­de ku­şa­tı­cı ol­du­ğu­nu söy­le­me­miz pek müm­kün ol­ma­dı.
Özel­lik­le ül­kü­cü­le­rin yeni sis­tem içe­ri­sin­de fark­lı söy­lem ve olu­şum­lar­la ken­di­le­ri­ni ifade et­me­le­ri bu bir­lik­te­li­ğin sı­kın­tı­lı yön­le­riy­di.
Ay­rı­ca Sayın Bah­çe­li’nin “beka” di­ye­rek ka­yıt­sız şart­sız des­tek ver­di­ği it­ti­fak­tan bir ba­kan­lık, bir atama veya kendi ta­ba­nı için de hiç­bir bek­len­ti­si ol­ma­mış­tı.
Bu yak­la­şım son de­re­ce an­la­şı­la­bi­lir bir du­rum­du. Çünkü ül­ke­nin “beka” so­ru­nu vardı. Sayın Bah­çe­li bütün ül­kü­cü­le­ri, kurum ve ku­ru­luş­la­rı da bu has­sa­si­yet doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­me­ye davet etti. Hatta fark­lı bir ses çık­tı­ğın­da da en ağır dille azar­la­dı ya da ihraç etti.
Ancak it­ti­fa­kı sayın Bah­çe­li’ye borç­lu olan­lar, bu has­sa­si­ye­te ne kadar dik­kat edi­yor­lar­dı acaba? “Ül­ke­miz bir “beka” so­ru­nu ya­şı­yor, bu se­bep­le ayrım yap­ma­dan bütün mil­le­ti­mi­zi ku­şa­ta­lım, her­ke­se hak et­ti­ği­ni ve­re­lim, makam mevki pe­şin­de koş­ma­ya­lım, ihale kapma der­din­de ol­ma­ya­lım mı di­yor­lar­dı? Hayır… Tam tersi, Sayın Bah­çe­li’nin bu ka­yıt­sız şart­sız des­te­ği su­is­ti­mal edi­li­yor­du ve bir fır­sa­ta dö­nüş­tü­rü­lü­yor­du.
Bir sen­di­ka des­te­ğiy­le Milli Eği­tim­de­ki ata­ma­lar­dan üni­ver­si­te­ler­de­ki yük­sel­me­le­re kadar eği­tim ca­mi­ası­nı ku­şat­ma al­tı­na al­dı­lar, İha­le­ler­den arsa ve arazi ran­tı­na kadar bir­çok alan­da ina­nıl­maz bir aç göz­lü­lük­le bütün kö­şe­le­ri kapma, ele ge­çir­me gay­re­ti içine gir­di­ler.
Bütün bu olan­lar­dan sonra ta­ban­dan bir ses yük­sel­di: Yeter… Artık ül­ke­nin bütün kay­nak­la­rı, bütün ma­kam­la­rı ül­ke­nin va­tan­daş­la­rı­na ait­tir.
Ta­ban­da­ki bu haklı talep bir­çok yet­ki­li mer­ci­de de kar­şı­lık buldu. Artık olu­şa­cak yeni ka­bi­ne­de Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ve içiş­le­ri ba­kan­lı­ğı MHP’de ol­ma­lı…
Bu talep asla bir mev­ki-ma­kam pay­la­şı­mı de­ğil­dir. Amaç özel­lik­le bir sen­di­ka­nın iş bil­mez ve şı­ma­rık tu­tu­mu so­nu­cun­da Milli Eği­ti­mi içine düş­tü­ğü çık­maz­dan kur­tar­mak­tır.
Bu de­ği­şim­le Milli Eği­tim­de­ki li­ya­kat­siz­li­ğe, ka­li­te­siz­li­ğe, adam ka­yır­ma­cı­lı­ğa son ve­ri­lecek, ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan ço­cuk­la­rı­mız akıl ve bi­li­min ışı­ğın­da, Ata­türk ilke ve in­kı­lap­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ye­tiş­ti­ri­le­cek­tir.

AYILARIN SALDIRISI DEVAM EDİYOR

Kış uy­ku­sun­dan uya­nan ve aç kalan Boz Ayı­lar maddi za­rar­lar ver­me­ye devam edi­yor.

Yak­la­şık 15 gün önce il­çe­ye bağlı Ci­mil-Or­ta­köy­de Cihan Sa­roğ­lu arı­cı­nın ko­van­la­rı­nı par­ça­la­yan Boz Ayı veya ayı­lar bu kez ünlü pop Şar­kı­cı­sı Tar­kan Te­ve­toğ­lu’nun yay­la­sı olan Rüz­gâr­lı köyü yay­la­sın­da 12 eve ka­pı­la­rı kı­ra­rak girdi ve maddi ha­sar­la­ra sebep oldu.

Ev­le­ri hasar gören köy­lü­ler­den Tar­kan’ın ak­ra­ba­sı Şaban Te­ve­toğ­lu, İsmail Bay­rak, Mah­mut Özgen ve Hızır Köy­men’ ayı­lar bize zarar ve­ri­yor biz bir şey ya­pa­mı­yo­ruz.

Kış için ev­le­ri terk ede­rek köy git­miş­tik. Ba­ha­rın gel­me­siy­le yay­la­ya çık­tık bu harap olmuş ev­le­ri­mi­zi gör­dük. Ev­ler­de son­ba­har­da çı­kar­ken yi­yecek bı­rak­mı­yo­ruz. Ka­pı­lar kır­dı­lar içe­ri­yi da­ğıt­tı­lar.

Ayı­la­rı ko­ru­yan za­ra­rı­mı­zı kar­şı­la­sın
Dev­let Boz ayı­la­ra zarar gel­me­sin diye ko­ru­ma­ya almış. Ayı öl­dür­me­nin ce­za­sı maddi ola­rak çok fazla. Bizim za­ra­rı­mı­zı dev­le­ti­miz kar­şı­la­sın ’de­di­ler. Rüz­gâr­lı Yay­la­sın­da top­lam 12 evde maddi zarar ol­du­ğu be­lir­ti­lir­ken yine de in­sa­nı­mı­zın zarar gör­me­di­ği­ne se­vi­ni­yo­ruz ’de­di­ler.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

LOJİSTİK NİYE DENİZE KAYDIRILDI

Ha­fı­za­yı yok­la­yın­ca bu gün­ler­de çok ko­nu­şu­lan İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nın bir­kaç yıl ön­ce­si hak­kın­da yaz­mak is­te­dim.
Ha­ya­ti Ya­zı­cı’nın Ti­ca­ret Ba­ka­nı ol­du­ğu yıl­lar o dö­nem­de­ki se­çim­ler­de AK Parti’li par­ti­li­le­rin çok büyük ya­tı­rım, proje diye dil­ler­den dü­şür­me­dik­le­ri Lo­jis­tik İyi­de­re dere boyu olan Va­di­de içe­ri­ye doğru ya­pı­la­cak­tı.
Ka­mu­oyun­da ve ba­sın­da de­fa­lar­ca bu ha­ber­ler pay­la­şıl­dı ya­yın­lan­dı.
Avu­kat Ateş Ha­ti­noğ­lu dos­tu­muz yazdı. Önem­li ol­du­ğu için ha­tır­la­ya­lım diye sü­tu­nu­ma al­dı­ğım pa­rag­raf aynen şöyle’’ Lo­jis­tik Mer­kez Lo­jis­tik Mer­ke­zin ilk pro­je­sin­de Ka­la­pa­to­moz De­re­si bo­yun­ca içe­ri­ye doğru inşaa edi­le­ce­ği­ni bi­li­yor­duk.
An­la­tı­lan ve gös­te­ri­len pro­je­de; Lo­jis­tik mer­ke­zin dere ya­ta­ğı bo­yun­ca içe­ri­ye doğru Deniz gören, Yay­la­cı­lar ve Ka­le­cik köy­le­ri­ni içer­di­ği ve bu alan­da; Yö­ne­tim Mer­ke­zi, Ti­ca­ri Alan­lar, Ti­ca­ri De­po­la­ma, Ant­re­po, Güm­rük­le­me alan­la­rı, Sa­na­yi Alan­la­rı, Fuar Alanı, Park­lar, Dini Tesis Alan­la­rı, Spor Alan­la­rı ile Bakım ve de Akar­ya­kıt is­tas­yon­la­rı yer al­dı­ğı söy­len­miş­ti.
Şimdi bun­dan vaz ge­çe­rek bütün bu alanı de­ni­ze dolgu ya­pa­rak oluş­tur­ma­ya neden karar ve­ril­di? Bu hu­sus­ta ka­mu­oyu­nun bi­lim­sel ve tek­nik ge­rek­çe­ler­le ay­dın­la­tıl­ma­sı ge­rek­mez mi?’’
Proje hak­kın­da çok ko­nu­şul­du
20.4.2014 Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal’ ’İyi­de­re hav­za­sın­da ya­pı­mı plan­la­nan lo­jis­tik üs için Orman Ba­kan­lı­ğı­nın bu havza gi­ri­şin­de bu­lu­nan te­sis­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. Orman Ba­kan­lı­ğı­nın bu havza gi­ri­şin­de bu­lu­nan Of Fi­dan­lı­ğı­nı kal­dır­mak için ça­lış­ma­lar sü­rü­yor. Orman Ba­kan­lı­ğı­na eş de­ğer­de 3 ayrı yerde arazı bu­lun­du ancak Orman Ba­kan­lı­ğı bu ara­zi­le­ri kabul et­me­di. Bunun üze­ri­ne Orman Ba­kan­lı­ğı 140 mil­yon arazı be­de­li ola­rak para is­te­di ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­dan bu pa­ra­nın çık­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Yakın bir ta­rih­te ÇET ra­po­ru iha­le­si ya­pı­la­cak” dedi.
Dö­ne­min AK Parti Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal 29 Ha­zi­ran 2016 da yap­tı­ğı bir başka açık­la­ma­da “İyi­de­re lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zin proje iha­le­si so­nuç­lan­dı ve iha­le­yi alan fir­ma­da belli oldu. Proje ça­lış­ma­la­rı fi­ilen baş­la­ya­cak. Lo­jis­tik mer­kez pro­je­si Rize’nin değil Tür­ki­ye’nin en büyük pro­je­le­rin­den bir ta­ne­si­dir. Mayıs ayın­da iha­le­si ger­çek­leş­ti­ri­len İyi­de­re Lo­jis­tik Mer­ke­zin proje iş­le­ri iha­le­si­nin so­nuç­lan­dı­ğı­nı ve iha­le­yi Denar Deniz Araş­tır­ma­la­rı Ano­nim Şir­ke­ti­nin al­dı­ğı­nı ve ihale be­de­li­nin 257.500.00 TL ol­du­ğu­nu, İş sü­re­si­nin ise 310 gün ol­du­ğu­nu ‘’söy­le­miş­ti.
CHP Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu’da araş­tır­mış
Vadi bo­yun­ca ya­pı­la­ca­ğı açık­lan­dı­ğın­da dö­ne­min Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Ahmet Ars­lan ta­ra­fın­dan ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı için CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ri­ze­li Meh­met Be­ka­roğ­lu ta­ra­fın­dan 17.4.2018 ta­rih­li ya­zı­lı bir soru öner­ge­si ve­ril­miş ama cevap alı­na­ma­mış­tı.
Be­ka­roğ­lu öner­ge­sin­de şun­la­rı so­rul­muş­tu,
2013 yı­lın­dan iti­ba­ren AK Parti Hü­kü­me­ti ba­kan­la­rı ve mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan dile ge­ti­ri­len Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Üst Mer­ke­zi Pro­je­si, ilk gün­den bu yana çok tar­tı­şıl­mış, yeri ve ra­kam­sal bü­yük­lü­ğü ko­nu­sun­da uz­laş­ma sağ­la­na­ma­mış­tır. Tür­ki­ye’nin en büyük lo­jis­tik mer­ke­zi ola­rak ifade edi­len proje, 2014 yı­lın­da Doğu Ka­ra­de­niz En­düst­ri­yel Mer­ke­zi ola­rak ad­lan­dı­rıl­mış­tır. Dö­ne­min AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal ta­ra­fın­dan söz ko­nu­su proje için Ba­kan­lar Ku­ru­lu onayı bu­lun­du­ğu ve bu kap­sam­da İyi­de­re va­di­si­nin lo­jis­tik alan ola­rak ilan edil­di­ği, lo­jis­tik alan önün­de ti­ca­ri bir li­ma­nın da gün­dem­de ol­du­ğu ifade edil­miş­tir. Aynı yıl ka­bi­ne­de de­ği­şik­lik ya­pıl­mış, İyi­de­re Köprü’den İyi­de­re mer­ke­ze kadar uza­nan liman ve bunun ya­nın­da Lo­jis­tik Mer­kez pro­je­si­nin, yeni Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ma­li­yet­li bu­lu­na­rak kü­çül­tül­dü­ğü iddia edil­miş­tir.
Pro­jey­le il­gi­li ola­rak 2015 yı­lın­da ya­pı­lan başka bir açık­la­ma­da, pro­je­nin Doğu Ka­ra­de­niz En­düst­ri­yel Mer­ke­zi ola­rak ad­lan­dı­rıl­dı­ğı, proje için de­ni­zin dol­du­ru­la­ca­ğı ve ka­mu­laş­tı­rıl­ma­la­rın bir an önce ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği kayda ge­çi­ril­miş­tir.
Nisan 2018 ta­ri­hin­de dö­ne­min AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal ta­ra­fın­dan daha önce iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı be­lir­ti­len proje için daha önce pro­je­yi al­dı­ğı iddia edi­len Denar adlı şir­ke­tin 2017 yı­lın­da pro­je­yi tes­lim et­me­di­ği, bu ne­den­le Ekim ve Kasım ay­la­rın­da ye­ni­den ihale ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­miş­tir. İha­le­nin ar­dın­dan ça­lış­ma­la­ra baş­la­nı­la­ca­ğı­nın be­lir­til­di­ği açık­la­ma­da, pro­je­nin ilk ihale be­de­li de 450 tril­yon ola­rak ifade edil­miş­tir.
Rize Va­li­li­ği 2018 ya­tı­rım prog­ra­mın­da ve Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı ya­tı­rım­la­rın­da hiç­bir şe­kil­de be­lir­til­me­yen söz ko­nu­su proje için AK Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Hasan Karal dı­şın­da Ba­kan­lar ve Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan her­han­gi bir açık­la­ma da ya­pıl­ma­mış­tır. Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı­nın ya­tı­rım­la­rı ara­sın­da Rize İyi­de­re için sa­yı­lan tek ya­tı­rım Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı Etüt-Pro­je iş­le­ri ola­rak gö­rün­mek­te­dir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 12. Oldu

Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Des­tek Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı (BİDEB) ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı 2020/2. Dönem bi­lim­sel de­ğer­len­dir­me so­nuç­la­rı­nı açık­lan­dı.

TÜBİTAK ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı­nın amacı üni­ver­si­te­ler­de öğ­re­nim gör­mek­te olan li­sans öğ­ren­ci­le­ri­ni, pro­je­ler yo­luy­la araş­tır­ma yap­ma­ya teş­vik et­mek­tir. 2020/2. Dö­ne­min­de ül­ke­miz­de­ki Dev­let ve Vakıf dâhil tüm üni­ver­si­te­ler ara­sın­da 156 Üni­ver­si­te’nin öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan su­nul­muş olan pro­je­ler des­tek­len­me­ye değer bu­lu­na­rak des­tek­len­miş­tir. Öğ­ren­ci­ler bir da­nış­man öğ­re­tim ele­ma­nı reh­ber­li­ğin­de bu pro­je­le­ri ha­zır­la­mak­ta ve TÜBİTAK’a mü­ra­ca­at et­mek­te­dir­ler. 2209-A Üni­ver­si­te Öğ­ren­ci­le­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı 2020/2 çağrı so­nuç­la­rı­na göre Üni­ver­si­te­mi­zin de­ği­şik fa­kül­te­le­rin­de oku­mak­ta olan öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­mış olan 35 proje TÜBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­ye değer bu­lu­na­rak des­tek­len­di. Bu so­nuç­lar­la Üni­ver­si­te­miz, söz ko­nu­su çağrı dö­ne­min­de ken­di­sin­den çok önce ku­rul­muş olan bir­çok eski ve köklü Üni­ver­si­te­yi ge­ri­de bı­ra­ka­rak TÜBİTAK ta­ra­fın­dan pro­je­si des­tek­le­nen 156 Üni­ver­si­te ara­sın­da en çok pro­je­si des­tek­le­nen 12. Üni­ver­si­te oldu. Üni­ver­si­te­mi­zin bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ma­sın­da kat­kı­sı olan başta öğ­ren­ci­le­ri­miz olmak üzere on­la­rı bu sü­reç­te des­tek­le­yen ve pro­je­le­rin­de da­nış­man­lık yapan öğ­re­tim üye­le­ri­miz ile il­gi­li bi­rim­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­ni teb­rik eder, ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­le­riz.
Not: Aday­lar baş­vu­ru du­ru­mu ile il­gi­li so­nuç­la­rı, BİDEB Baş­vu­ru ve İzleme Sis­te­mi (e-bi­deb.​tu­bi­tak.​gov.​tr) üze­rin­den kul­la­nı­cı gi­ri­şi ya­pa­rak “Baş­vu­ru Du­ru­mu” ala­nın­dan gö­re­bi­lir­ler.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Rizesporlu Samudio: Burası Benim İkinci Evim

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un Pa­ra­gu­ay­lı for­ve­ti Brain Sa­mu­dio, Rize’nin ikin­ci evi ol­du­ğu­nu ifade etti.

Sa­mu­dio, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re, zor ve dal­ga­lı bir sezon ge­çir­dik­le­ri­ni, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun’un gel­me­siy­le her­ke­sin iyi bir mü­ca­de­le or­ta­ya ko­ya­rak ta­kı­mı gü­ven­li böl­ge­ye ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di.
Sezon so­nun­da söz­leş­me­si­nin bit­me­siy­le il­gi­li soru üze­ri­ne Sa­mu­dio, “Sezon sonu için bir pla­nım yok. Önü­müz­de üç maç var. Bu üç maçı ga­li­bi­yet ile bi­tir­mek is­ti­yo­rum. Rize beni se­vi­yor, ben Rize’yi se­vi­yo­rum. Bir ko­nuş­ma me­se­le­si. Ko­nuş­tu­ğu­muz zaman bütün me­se­le­yi çö­ze­bi­le­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum. Ön­ce­lik­le önü­müz­de­ki üç maçı ka­za­nıp ben de iyi bir per­for­mans or­ta­ya koy­mak is­ti­yo­rum.” diye ko­nuş­tu.
Sa­mu­dio, Rize ca­mi­ası­nın ve Tür­ki­ye’nin çok de­ğer­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Bu­ra­sı benim ikin­ci evim. Tür­ki­ye’de fut­bo­lu­mu gös­ter­me­mi sağ­la­yan kulüp. Bu kadar sev­di­ğim yerle il­gi­li sa­de­ce bir soh­bet ede­ce­ğiz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Frikik ustası Eren’in Milli Takım sevinci

Ri­zes­por’dan Pa­zars­por’a ki­ra­la­nan orta saha fut­bol­cu­su Eren Ka­ra­dağ, at­tı­ğı fri­kik gol­le­riy­le dik­kat çe­ker­ken ba­şa­rı­sı­nı Ümit Milli Takım kad­ro­su­na dahil ola­rak taç­lan­dır­dı.

Pa­zars­por’un ba­şa­rı­lı orta saha oyun­cu­su 21 ya­şın­da­ki Eren Ka­ra­dağ, Ümit Milli Takım kam­pı­na davet edil­me­siy­le il­gi­li Pa­za­r­53 ka­me­ra­sı­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Her gen­cin ha­ya­li­dir milli takım. Ümit Milli Takım. Sı­ray­la ba­sa­mak­la­rı çık­mak çok güzel benim için.
Beni ara­dık­la­rın­da çok mutlu oldum. Bu mut­lu­lu­ğu tarif ede­mem. O şanlı for­ma­yı giy­mek her gen­cin ha­ya­li­dir. Ben de Ümit Milli Ta­kı­ma se­çil­di­ğim için çok mut­lu­yum. İnşal­lah orada da gö­re­vi­mi la­yı­kıy­la ya­pa­rak daha yu­ka­rı­la­ra çık­mak is­ti­yo­rum. He­de­fim tabi şu an Pa­zars­por’un ba­şa­rı­sı. Son ma­çı­mı­zı oy­na­yıp onu da in­şal­lah ga­li­bi­yet­le ka­pa­tıp se­zo­nu bi­ti­re­ce­ğiz. Zaten Ri­zes­por’dan ki­ra­lık gel­dim Pa­zars­por’a. Her Ri­ze­li gibi ben de mem­le­ke­ti­min o şanlı for­ma­sı­nı giy­mek is­ti­yo­rum. So­nuç­ta Ri­zes­por’a dö­ne­ce­ğim. İlk he­de­fim Çay­kur Ri­zes­por’da de­ği­şil­mez bir oyun­cu olmak. Sonra da in­şal­lah A Milli for­ma­yı giy­mek. Bu yıl 16 gol 10 asis­tim var. 7 fri­kik golü attım.” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Cen­giz YIL­DI­RIM