Tür­ki­ye’nin siber dün­ya­da­ki risk­ler ve siber gü­ven­lik ko­nu­su­na odak­lan­mış ilk ba­sı­lı ve elekt­ro­nik der­gi­si­nin bu sa­yı­da­ki ko­nu­ğu yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­la adın­dan söz et­ti­ren Re­ka­bet Ku­ru­mu’nun Ri­ze­li Baş­kan Yar­dım­cı­sı Recai Bos­tan’dı.

Gerek daha önce ça­lış­tı­ğı özel sek­tör fir­ma­la­rın­da gerek İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iş­ti­ra­ki olan BELBİM Elekt­ro­nik Para ve Ödeme Sis­tem­le­ri A.Ş’de ve ge­rek­se de Re­ka­bet Ku­ru­mu’nda yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la adın­dan söz et­ti­ren Re­ka­bet Ku­ru­mu’nun Ri­ze­li Baş­kan Yar­dım­cı­sı Haluk Recai Bos­tan siber gü­ven­lik ko­nu­su­na odak­lan­mış Tür­ki­ye’de ilk ba­sı­lı ve elekt­ro­nik der­gi­si olan Cy­ber­mag der­gi­si­nin ko­nu­ğu oldu. Bi­li­şim alt­ya­pı­sın­da uyum içe­ri­sin­de ça­lı­şan yerli siber gü­ven­lik eko­sis­te­mi­nin oluş­tu­ru­la­bi­le­ce­ği­ni gös­te­re­rek tüm kamu sek­tö­rü açı­sın­dan örnek teş­kil eden bir ya­pı­nın ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük eden ve bu ba­şa­rı­nın aka­bin­de ise Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kül­li­ye­sin­de “Yerli ve Millî Siber Gü­ven­lik” te­ma­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len Millî Gü­ven­lik Zir­ve­si’nde ödüle layık gö­rü­len Bos­tan, ya­pı­lan söy­le­şi­de siber gü­ven­lik ko­nu­sun­da bir­çok ko­nu­da ka­fa­da­ki soru işa­ret­le­ri­ne cevap ve­ri­yor. Ön­ce­lik­le kısa ve orta va­de­de, mev­cut siber gü­ven­lik alt­ya­pı­sın­da ye­ri­ni hala yerli çö­züm­le­re bı­rak­ma­mış ya­ban­cı men­şe­ili ürün­le­rin de önü­müz­de­ki dö­nem­de ye­ter­li ol­gun­lu­ğa eriş­me­si­ni bek­le­di­ği­miz yerli/ millî mu­adil­le­riy­le de­ği­şi­mi­ni ön­gö­rü­yo­ruz.
Bu şe­kil­de, ül­ke­miz in­sa­nı­nın emek­le­ri­ni des­tek­le­me­ye ve gü­ve­ni­mi­zi gös­ter­me­ye devam ede­ce­ğiz diyen Haluk Recai Bos­tan Siber gü­ven­lik ala­nın­da ülke ola­rak top­ye­kûn bir mü­ca­de­le­nin içine bu­lun­du­ğu­muz şu gün­ler­de, in­sa­nı­mı­zın far­kın­da­lık dü­ze­yi­nin art­ma­sı ve bi­linç­len­me­si için eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz dedi.
Haluk Recai Bos­tan Kim­dir:
Haluk Recai BOS­TAN, 1973 yı­lın­da Rize’de doğdu. İlk ve or­ta­oku­lu Dört­yol kö­yün­de okudu. Mimar Sinan En­düst­ri Mes­lek Li­se­si elekt­ro­nik bö­lü­mü­nü bi­tir­di. 1992 yı­lın­da Gazi Üni­ver­si­te­si en­düst­ri mü­hen­dis­li­ği­ni ka­zan­dı ve 1996 yı­lın­da mezun oldu. Aynı üni­ver­si­te­de yük­sek li­sans ya­pa­rak 2002 yı­lın­da en­düst­ri yük­sek mü­hen­di­si un­va­nı­nı aldı. As­ker­lik gö­re­vi­ni Şır­nak’ta yedek subay ola­rak yaptı. Özel sek­tör, kamu ve be­le­di­ye ik­ti­sa­di te­şek­kül­le­rin­de mü­hen­dis, satış yö­ne­ti­ci­si, ana­list, proje yö­ne­ti­ci­si, marka ve pa­tent yö­ne­ti­ci­si, da­nış­man, eği­tim­ci, uzman, yö­ne­ti­ci ve yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ola­rak çe­şit­li gö­rev­ler­de bu­lun­du. İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iş­ti­ra­ki olan BELBİM Elekt­ro­nik Para ve Ödeme Sis­tem­le­ri A.Ş de yö­ne­ti­ci ola­rak görev ya­par­ken, Ara­lık 2016 da Re­ka­bet Ku­ru­mu Bilgi Yö­ne­ti­mi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na atan­dı. Bu gö­re­vi sür­dür­mek­te iken Kasım 2019 ta­ri­hin­den iti­ba­ren aynı za­man­da Yö­ne­tim Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na da ve­kâ­let et­me­ye baş­la­dı. 13.02.2020 ta­ri­hin­de Re­ka­bet Ku­ru­mu Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne atan­dı. Evli ve 3 çocuk ba­ba­sı olan Bos­tan, orta dü­zey­de İngi­liz­ce ve Arap­ça bil­mek­te­dir. Uz­man­lık alan­la­rı ara­sın­da re­en­gi­ne­ering, ve­rim­li­lik, proje yö­ne­ti­mi, ya­tı­rım pro­je­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si, op­ti­mi­zas­yon, yö­ne­tim bi­li­şim sis­tem­le­ri, bilgi gü­ven­li­ği, bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri gel­mek­te­dir. Ay­rı­ca ulus­la­ra­ra­sı ti­ca­ret, satış ve pa­zar­la­ma, satın alma ve kamu ihale mev­zu­atı ko­nu­la­rın­da ye­ter­li bilgi ve tec­rü­be­ye sa­hip­tir.


Haber Merkezi