“TGF “EMG’nin genelgesi, basın özgürlüğüne engeldir”

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENELGESİNE TEPKİ GÖSTERDİ:

“TGF “EMG’nin genelgesi, basın özgürlüğüne engeldir”

Tür­ki­ye’de bugün gö­rev­de bu­lu­nan Ga­ze­te­ci­le­rin en büyük tem­sil­ci­si olan (TGF) Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü’nün ‘Ses ve gö­rün­tü kaydı alın­ma­sı’ ko­nu­lu ge­nel­ge­si­nin basın öz­gür­lü­ğü­nü ve ga­ze­te­ci­le­rin haber alma hak­kı­nı kul­lan­ma­sı­na engel bir durum teş­kil ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.

(TGF) Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu­nun ya­zı­lı açık­la­ma­sı şöyle;
Hü­kü­me­tin büyük önem ver­di­ği­ni beyan et­ti­ği İnsan Hak­la­rı Eylem Planı’nın ya­yın­la­dı­ğı gün Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü’nün, ga­ze­te­ci­le­rin görev yap­ma­sı­nı zor­laş­tı­ra­cak, ga­ze­te­ci­le­rin haber alma ve verme hür­ri­ye­ti­ni en­gel­le­yecek ge­nel­ge­si­ni üzün­tüy­le kar­şı­la­dık.
Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü’nün bugün ya­yın­la­nan ge­nel­ge­sin­de ‘Ses ve gö­rün­tü kaydı alın­ma­sı’ ko­nu­lu ge­nel­ge­sin­de be­lir­ti­len, ”Tüm va­tan­daş­la­rı­mız açı­sın­dan özel ha­ya­tın giz­li­li­ği ve ki­şi­sel veri ih­la­li­nin söz ko­nu­su ol­du­ğu du­rum­lar­la, genel kol­luk per­so­ne­li­miz de sık­lık­la kar­şı­laş­mak­ta­dır. Bazen gö­rev­le­ri­ni en­gel­le­yecek bo­yu­ta ula­şan bu ih­lal­ler, zaman zaman per­so­ne­li­mi­zin veya va­tan­daş­la­rı­mı­zın ki­şi­lik hak­la­rı­na veya gü­ven­li­ği­ne zarar verir şe­kil­de çe­şit­li di­ji­tal plat­form­lar­da ya­yım­lan­mak­ta­dır” de­nil­mek­te­dir. Yine ge­nel­ge­nin de­va­mın­da, “Bu ne­den­le, per­so­ne­li­mi­zin gö­re­vi­ni ifa eder­ken bu tür ses ve gö­rün­tü alın­ma­sı­na te­ves­sül edecek dav­ra­nış­la­ra fır­sat ver­me­me­le­ri, ey­le­min veya du­ru­mun ni­te­li­ği­ne göre kayıt yapan ki­şi­le­ri en­gel­le­me­le­ri, ka­nu­ni şart­la­rı oluş­tu­ğun­da adli işlem yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği hu­sus­la­rın­da tüm per­so­ne­li­mi­zin bil­gi­len­di­ril­me­si­ni önem­le rica ede­rim” de­nil­miş­tir.
Haber alma Ana­ya­sal hak­tır
Ga­ze­te­ci için haber alma hakkı Ana­ya­sal bir hak­tır.
Ana­ya­sa’nın 28. Mad­de­sin­de, ‘Basın Hür­dür, san­sür edi­le­mez’ de­nil­mek­te­dir.
Yine aynı mad­de­de, ‘Dev­let, basın ve haber alma hür­ri­ye­ti­ni sağ­la­ya­cak ted­bir­le­ri alır.” cüm­le­siy­le ka­mu­nun bu ko­nu­da­ki yü­küm­lü­lü­ğü dile ge­ti­ril­mek­te­dir.
Ana­ya­sa’nın bu açık hük­mü­ne rağ­men Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü’nün il­gi­li ge­nel­ge­si basın hür­ri­ye­ti­ne kı­sıt­la­ma ge­ti­rir­ken hal­kın haber alma hak­kı­nı da sı­nır­la­mak­ta­dır.
Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki ga­ze­te­ci, tüm bilgi kay­nak­la­rı­na ser­best­çe ulaş­ma ve kamu ya­şa­mı­nı be­lir­le­yen, halkı il­gi­len­di­ren tüm olay­la­rı iz­le­me ve araş­tır­ma hak­kı­na da sa­hip­tir. Ge­nel­ge­nin ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­le­rek bu yan­lış­tan dö­nül­me­si ge­rek­mek­te­dir.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU