Rize İl Gi­ri­şin­de Geç­ti­ği­miz Yıl Bü­yük­şe­hir­ler­den Çay Ha­sa­dı İçin Ge­liş­ler­de Ya­şa­nan Uzun Araç Kuy­ruk­la­rı Tam Ka­pan­ma İle Bir­lik­te Bu Yıl Oluş­ma­dı.

Geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda yak­la­şan çay se­zo­nu ön­ce­si Rize kent gi­ri­şin­de polis, jan­dar­ma ve sağ­lık ekip­le­ri­nin ön­lem­le­ri devam edi­yor. Trab­zon’un Of il­çe­sin­de ku­ru­lan kont­rol nok­ta­sın­da Rize’ye gelen her­ke­sin se­ya­hat bel­ge­le­ri ve izin bel­ge­le­ri tek tek kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan kont­rol edi­le­rek araç­lar şehre sı­ray­la ve kont­rol­lü bir bi­çim­de alı­nı­yor. Geç­ti­ği­miz yıl 20 Mayıs’ta baş­la­dı­ğı için çay se­zo­nu­na ye­tiş­me­ye ça­lı­şan müs­tah­sil­ler kont­rol nok­ta­la­rın­da uzun kuy­ruk­lar oluş­tur­muş­tu. Yı­ğıl­ma­dan ötürü ise çı­ka­bi­lecek olum­suz­luk­la­rın önüne geç­mek is­te­yen Rize Va­li­li­ği kont­rol nok­ta­la­rın­da Rize’ye gir­mek is­te­yen­le­rin ka­yıt­la­rı­nı tu­ta­rak, ad­res­le­rin, vücut ısı­la­rı­nı ve gü­zer­gah­la­rı­nı kayıt al­tı­na aldı. Bu yıl ise çay se­zo­nu­nun açıl­ma­sı için 2 haf­ta­yı aşkın bir süre ol­du­ğu için geçen yıl ki yı­ğıl­ma ol­ma­dı. Bu ne­den­le ise bek­le­ne­nin ak­si­ne il gi­ri­şin­de uzun kuy­ruk­lar oluş­ma­dı.
Geçen yıla na­za­ran Rize’ye gi­riş­te kuy­ruk­ta bek­le­me­dik­le­ri­ni ifade eden Hakan Lez­gi­oğ­lu ise “Geç­ti­ği­miz yıl ka­la­ba­lık­tı ama bu yıl değil. Fazla bek­le­mi­yo­ruz. Geçen yıl ki ka­la­ba­lı­ğı pan­de­mi ko­şul­la­rı­na bağ­lı­yo­rum. Gö­rü­yor­su­nuz ba­şı­mı­za ge­len­le­ri, fazla bir şey söy­le­me­ye de gerek yok” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Bur­han Topal isim­li bir başka va­tan­daş ise geç­ti­ği­miz yıl kont­rol nok­ta­sı­nın daha fazla ka­la­ba­lık ol­du­ğu­nu, bu yıl ise böyle bir sı­kın­tı ile karşı kar­şı­ya kal­ma­dık­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Geç­ti­ği­miz yıl bu­ra­sı çok ka­la­ba­lık­tı. İlk za­man­lar­dı ve te­le­viz­yon­lar­da çıktı zaman çok kor­ku­yor­duk. Ted­bir­ler de çok faz­lay­dı. Şimdi öyle bir ka­la­ba­lık yok. Ka­pan­ma da iyi oldu. Artık her­kes de dik­kat edi­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi