İYİ PARTİ’DEN TAŞ OCAĞI YERİNE ÇAY FABRİKASI YAPIN ÇAĞRISI

İşken­ce Dere Va­di­si’nde ya­pıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri­nin tep­ki­le­ri de her geçen gün devam edi­yor.

İkiz­de­re il­çe­si­nin tu­rizm, sos­yal ve eko­no­mik yön­den çok ge­ri­de kal­dı­ğı­nı söy­le­yen İYİ Parti İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin ta­şo­ca­ğın­dan önce yıl­lar­dır söz ve­ri­len Çay Fab­ri­ka­sı ya­pıl­sın dedi.
Ko­ru­ma al­tın­da­ki va­di­nin yeni bir ta­şo­ca­ğı­nı kal­dı­ra­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin ’AK Parti ik­ti­da­rı il­çe­mi­ze hep yıkım mı ya­pa­cak. Yıl­lar önce Ad­li­ye­mi­zi ka­pat­tı­lar.
Hak ara­yan­lar il­çe­de değil başka yer­ler­de hak arı­yor.
AK Parti tem­sil­ci­le­ri­nin İlçe­mi­ze Ha­yır­lı olsun diye seçim za­ma­nı as­tı­ğı Or­ga­nik Çay Fab­ri­ka­mız ne oldu.
Taş Ocağı açıp böl­ge­yi toz top­ra­ğa bo­ğa­ca­ğı­nı­za Çay Fab­ri­ka­sı­nı ya­pın­da in­sa­nı­mı­zın ça­yı­nı de­ğer­len­di­rin bir­kaç ki­şi­ye iş ulaş­tı­rın.
De­niz­de Lo­jis­tik mer­kez eğer İkiz­de­re’nin taşı ol­maz­sa ya­pıl­ma­ya­cak mı? İnsa­nı­mı­zı mağ­dur edi­yor­su­nuz.
Ra­ma­zan günü Biber Gazı yiyen ka­dın­la­rı­mız tey­ze­le­ri­miz bu il­çe­nin in­sa­nı Gür­de­re Köyü’nün in­sa­nı’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU