İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İl Va­li­li­ği­ne gön­de­ri­len Ge­nel­ge­de, tam ka­pan­ma sü­re­cin­de uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ile il­gi­li usül ve esas­la­rın be­lir­le­ne­rek, va­li­le­re du­yu­rul­du­ğu ha­tır­la­tıl­dı.

Bu kap­sam­da daha önce il­le­re gön­de­ri­len so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sı­ra­sın­da temel gıda, ilaç ve te­miz­lik ürün­le­ri­nin sa­tıl­dı­ğı yer­ler ile üre­tim, ima­lat, te­da­rik ve lo­jis­tik zin­cir­le­ri­nin ak­sa­ma­ma­sı ama­cıy­la mu­afi­yet kap­sa­mın­da bu­lu­nan iş­yer­le­ri dı­şın­da tüm ti­ca­ri iş­let­me, iş­ye­ri ve/veya ofis­le­rin ka­pa­lı ola­ca­ğı be­lir­til­miş, va­tan­daş­la­rın zo­run­lu temel ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak­la sı­nır­lı ola­cak şe­kil­de bak­kal, mar­ket, fırın, kasap, manav, ku­ru­ye­miş­çi ve tat­lı­cı­la­rın tam ka­pan­ma dö­ne­min­de 10.00-17.00 sa­at­le­ri ara­sın­da fa­ali­yet gös­te­re­bi­le­ce­ği, zin­cir ve süper mar­ket­le­rin pazar gün­le­ri ka­pa­lı ka­la­ca­ğı bil­di­ril­miş­ti.
Ge­nel­ge­de, so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sı­ra­sın­da mar­ket­ler­de olu­şa­bi­lecek yo­ğun­luk­la­rın önüne geç­mek ama­cıy­la il­gi­li Ba­kan­lık­lar, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı, mes­lek oda­la­rı ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da alı­nan ted­bir­ler şu şe­kil­de sı­ra­lan­dı:
-Mar­ket­ler­de (zin­cir ve süper mar­ket­ler dahil) va­tan­daş­la­rın zo­run­lu temel ih­ti­yaç­la­rı kap­sa­mın­da­ki ürün­le­rin dı­şın­da her­han­gi bir ürün sa­tı­şı­na izin ve­ril­me­yecek.
-7 Mayıs 2021 Cuma gü­nün­den iti­ba­ren mar­ket­ler­de (zin­cir ve süper mar­ket­ler dahil) temel gıda ve te­miz­lik ürün­le­ri­nin yanı sıra sa­de­ce hay­van yemi, ma­ma­la­rı ile koz­me­tik ürün­le­ri (par­fü­me­ri ve mak­yaj mal­ze­me­le­ri hariç) sa­tı­la­bi­lecek.
-Daha önce ge­ti­ri­len al­kol­lü ürün sa­tı­şı kı­sıt­la­ma­sı­nın yanı sıra mar­ket­ler­de (zin­cir ve süper mar­ket­ler dahil) elekt­ro­nik eşya, oyun­cak, kır­ta­si­ye, giyim ve ak­se­su­ar, ev teks­ti­li, oto ak­se­su­ar, bahçe mal­ze­me­le­ri, hır­da­vat, zü­ca­ci­ye vb. ürün­le­rin sa­tı­şı­na izin ve­ril­me­yecek. Bu esas­lar doğ­rul­tu­sun­da Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu­nun 27’nci ve 72’nci mad­de­le­ri uya­rın­ca İl/İlçe Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­rul­la­rı ka­rar­la­rı ive­di­lik­le alı­na­cak.
– Başta za­bı­ta gö­rev­li­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri olmak üzere de­ne­tim ekip­le­rin­ce bu hu­su­sa iliş­kin teb­liğ­ler ve kont­rol­ler ek­sik­siz ye­ri­ne ge­ti­ri­lecek. Uy­gu­la­ma­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­yecek ve mağ­du­ri­ye­te neden olun­ma­ya­cak.


Haber Merkezi