GÜNLERDİR DEVAM EDEN TEPKİLER ÜZERİNE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Rize İyi­de­re’de Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Lo­jis­tik için taş alın­ma­sı ge­re­ken İkiz­de­re Ce­viz­lik Ta­şo­ca­ğı­na tepki gös­te­ren köy­lü­le­ri bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.

İkiz­de­re-Gür­de­re ve Ce­viz­lik köy­le­ri­nin İşken­ce dere Va­di­sin­de ya­pı­la­cak Taş Oca­ğı­na ulaş­mak için yol açma ça­lış­ma­sı yapan firma iş ma­ki­ne­le­ri­ne 8 gün­dür tepki gös­te­re­rek ey­lem­ler yapan Gür­de­re köy­lü­le­ri­nin de ka­tı­lı­mı sağ­la­nan top­lan­tı­da ko­nu­şan eski Bakan ve AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Rize Mil­let­ve­ki­li Ha­ya­ti Ya­zı­cı’ bu­ra­da çok özel bir taş ol­du­ğu ka­nı­sı­na va­rıl­dı. Bu tek­nik bir ko­nu­dur. Mü­hen­dis­ler araş­tır­dı Kul­la­nı­la­cak mal­ze­me ni­te­lik­li Ba­zalt ol­du­ğu ve deniz su­yu­na da­ya­nık­lı ola­ca­ğı ve ağır ola­ca­ğı bil­di­ril­miş. Böyle taş yal­nız İkiz­de­re’deki bu va­di­de var. 97 Hek­tar­lık bir alan­da ruh­sat alın­mış ama 13.45 Hek­tar­lık bir yerde ça­lış­ma ruh­sa­tı var.

Siz­ler çev­re­ci­si­niz, biz siz­den daha fazla çev­re­ci ve ye­şil­ci­yiz. Susuz bı­ra­kıl­ma en­di­şe­ni­zi an­lı­yo­rum ama öyle bir şey ke­sin­lik­le ola­maz. Her şey kont­rol al­tın­da ya­pı­la­cak.
Azami 20 mil­yon ton taş ta­şı­na­rak Lo­jis­tik do­la­cak. En fazla 3 yılda ta­mam­lan­dık­tan sonra bu­ra­dan bir daha taş alı­na­ma­ya­cak ve ocak ka­pa­tı­la­rak eski ha­li­ne ge­ti­ri­lecek’ dedi.
Vali Kemal Ceber; “Çok Araş­tı­rıl­dı”
Rize Va­li­si Kemal Ceber’de top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ’Lo­jis­tik Li­ma­nı bir­çok il is­ter­ken Rize’de ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ril­me­si büyük şans­tır. Bu şansı bize sağ­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı Allah ba­şı­mız­dan eksik et­me­sin. Böyle büyük ya­tı­rım her ile nasip olmaz. İşken­ce­de­re Va­di­sin­den çev­re­yi en güzel şe­kil­de ko­ru­ya­rak açı­la­cak taş oca­ğın­da deniz dol­gu­su­na da­ya­nık­lı taş var.
Ci­var­da 10 tane taş ocağı ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz fakat o taş­lar ev­sa­fa uygun de­ğil­di. De­ni­ze da­ya­nık­lı taş bu­ra­da ve sağ­lık­lı bir şe­kil­de alın­ma­sı­na ça­lı­şı­la­cak, kim­se­nin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­sı­nı is­te­me­yiz her şey kont­ro­lü­müz al­tı­na ya­pı­la­cak’ dedi.
Firma yet­ki­li­le­ri söz ko­nu­su taş oca­ğın­da pat­lat­ma­la­rın gün­düz sa­at­le­rin­de ola­ca­ğı­nı, müm­kün ol­du­ğun­ca çev­re­ye toz bı­rak­ma­mak için sü­rek­li tan­ker­ler­le ıs­lat­ma ya­pa­cak­la­rı­nı ve mağ­du­ri­ye­te imkân ver­me­ye­cek­le­ri­ni söy­le­dik­ten sonra söz alan köy­lü­ler­den Muh­tar Er­do­ğan Baş ’önü­müz­de Çay top­la­ma za­ma­nı var, bu­ra­da ara­zi­si olan köy­lü­le­rim Yaş Ça­yı­nı nasıl top­la­ya­cak ’dedi.
Gür­de­re Köyü eski muh­ta­rı Orhan Tat, mağ­du­ri­yet ya­şa­mak is­te­mi­yo­ruz, Mu­ham­met Coş­kun, ik­ti­dar ta­ra­fın­dan bir­kaç yıl önce İkiz­de­re’ye söz ve­ri­len Çay Fab­ri­ka­sı­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di, Güler Ka­ra­de­niz ’ben üre­ti­ci­yim, çay­cı­yım, hay­van­cı­lık ya­pı­yo­rum. Cum­hur­baş­ka­nı çift­çi­yi teş­vik edi­yor, siz bu taş oca­ğı­nı ya­pa­rak biz köy­den ko­vu­yor­su­nuz. Taş ocağı ya­pı­la­cak yerde ara­zim var. Çay top­la­ya­rak ge­çi­ni­yo­rum. Ko­ope­ra­ti­fe 7 bin lira gübre bor­cum var bu borcu nasıl öde­ye­ce­ğim. Hay­van­cı­lık arı­cı­lık yap­maz­sak ne ile ge­çi­ne­ce­ğiz ’dedi. Ahmet Tun­cer ’ke­sin­lik­le taş ocağı kö­yüm­de is­te­mi­yo­ruz’, Gök­han Gün ’bu­ra­da taş ocağı son­ra­sı bo­zu­la­cak arazi eski ha­li­ne gel­mez ver­di­ği­niz söze inan­mı­yo­rum’, Yaşar Coş­kun ’ya­tı­rı­ma karşı de­ği­liz ama taş ocağı için bu­ra­sı uygun değil ‘Müj­dat Al­bay­rak ’hep va­at­ler ya­pı­lır. Or­man­lık alan ke­si­lecek. Biz yıl­lar­dır or­ma­nı ko­ru­duk şimdi heba olu­yor. Kaya alı­na­cak yerde bir daha ağaç bit­mez. Ka­ya­da ağaç bü­yü­mez bizi kan­dır­ma­yın’, Yaşar Baş ’içme su­yu­muz teh­li­ke­de bu konu hiç unu­tul­ma­sın’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU