TÜİK enf­las­yon ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı. Nisan ayın­da enf­las­yon 1,68 arttı. Yıl­lık bazda tü­ke­ti­ci enf­las­yo­nu yüzde 17,14 oldu.

Yurt içi üre­ti­ci fiyat en­dek­si (Yİ-ÜFE) yıl­lık 35,17, aylık 4,34 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Nisan ayın­da bir ön­ce­ki aya göre 4,34, bir ön­ce­ki yılın Ara­lık ayına göre 12,91, bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre 35,17 ve on iki aylık or­ta­la­ma­la­ra göre 19,44 artış gös­ter­di.
Sa­na­yi­nin dört ana sek­tö­rün­den ima­lat yıl­lık 38,11 arttı
Sa­na­yi­nin dört sek­tö­rü­nün yıl­lık de­ği­şim­le­ri; ma­den­ci­lik ve taş ocak­çı­lı­ğın­da 27,07, ima­lat­ta 38,11, elekt­rik, gaz üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mın­da 4,50, su te­mi­nin­de 28,32 artış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Ana sa­na­yi grup­la­rı­nın yıl­lık de­ği­şim­le­ri; ara ma­lın­da 42,59, da­ya­nık­lı tü­ke­tim ma­lın­da 29,24, da­ya­nık­sız tü­ke­tim ma­lın­da 24,97, ener­ji­de 38,64, ser­ma­ye ma­lın­da 27,24 artış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Sa­na­yi­nin dört ana sek­tö­rün­den ima­lat aylık 4,55 arttı
Sa­na­yi­nin dört sek­tö­rü­nün aylık de­ği­şim­le­ri; ma­den­ci­lik ve taş ocak­çı­lı­ğın­da 5,02, ima­lat­ta 4,55, elekt­rik, gaz üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mın­da 2,22, su te­mi­nin­de 0,27 artış ola­rak ger­çek­leş­ti. Ana sa­na­yi grup­la­rı­nın aylık de­ği­şim­le­ri; ara ma­lın­da 6,63, da­ya­nık­lı tü­ke­tim ma­lın­da 2,05, da­ya­nık­sız tü­ke­tim ma­lın­da 1,99, ener­ji­de 3,51, ser­ma­ye ma­lın­da 2,85 artış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Yıl­lık en düşük artış 4,50 ile elekt­rik, gaz, buhar ve ik­lim­len­dir­me üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mın­da ger­çek­leş­ti. Yıl­lık en düşük artış; 4,50 ile elekt­rik, gaz, buhar ve ik­lim­len­dir­me üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mı, 8,49 ile deri ve il­gi­li ürün­ler, 8,92 ile giyim eş­ya­sı ola­rak ger­çek­leş­ti. Buna karşı­lık kok ve ra­fi­ne pet­rol ürün­le­ri 159,53, ham pet­rol ve doğal gaz 109,10, ana me­tal­ler 71,71 ile en­deks­le­rin en fazla art­tı­ğı alt sek­tör­ler oldu.
Aylık en düşük artış 0,27 ile su ve suyun arı­tıl­ma­sı ve da­ğı­tıl­ma­sın­da ger­çek­leş­ti
Aylık en düşük artış; 0,27 ile su ve suyun arı­tıl­ma­sı ve da­ğı­tıl­ma­sı, 0,78 ile mo­bil­ya, 1,00 ile giyim eş­ya­sı ola­rak ger­çek­leş­ti. Buna kar­şı­lık ham pet­rol ve doğal gaz 15,25, ana me­tal­ler 10,78, tütün ürün­le­ri 9,45 ile en­deks­le­rin en fazla art­tı­ğı alt sek­tör­ler oldu.


Haber Merkezi