Monthly Archives: Mayıs 2021

“TGF “EMG’nin genelgesi, basın özgürlüğüne engeldir”

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENELGESİNE TEPKİ GÖSTERDİ:

“TGF “EMG’nin genelgesi, basın özgürlüğüne engeldir”

Tür­ki­ye’de bugün gö­rev­de bu­lu­nan Ga­ze­te­ci­le­rin en büyük tem­sil­ci­si olan (TGF) Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü’nün ‘Ses ve gö­rün­tü kaydı alın­ma­sı’ ko­nu­lu ge­nel­ge­si­nin basın öz­gür­lü­ğü­nü ve ga­ze­te­ci­le­rin haber alma hak­kı­nı kul­lan­ma­sı­na engel bir durum teş­kil ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.

(TGF) Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu­nun ya­zı­lı açık­la­ma­sı şöyle;
Hü­kü­me­tin büyük önem ver­di­ği­ni beyan et­ti­ği İnsan Hak­la­rı Eylem Planı’nın ya­yın­la­dı­ğı gün Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü’nün, ga­ze­te­ci­le­rin görev yap­ma­sı­nı zor­laş­tı­ra­cak, ga­ze­te­ci­le­rin haber alma ve verme hür­ri­ye­ti­ni en­gel­le­yecek ge­nel­ge­si­ni üzün­tüy­le kar­şı­la­dık.
Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü’nün bugün ya­yın­la­nan ge­nel­ge­sin­de ‘Ses ve gö­rün­tü kaydı alın­ma­sı’ ko­nu­lu ge­nel­ge­sin­de be­lir­ti­len, ”Tüm va­tan­daş­la­rı­mız açı­sın­dan özel ha­ya­tın giz­li­li­ği ve ki­şi­sel veri ih­la­li­nin söz ko­nu­su ol­du­ğu du­rum­lar­la, genel kol­luk per­so­ne­li­miz de sık­lık­la kar­şı­laş­mak­ta­dır. Bazen gö­rev­le­ri­ni en­gel­le­yecek bo­yu­ta ula­şan bu ih­lal­ler, zaman zaman per­so­ne­li­mi­zin veya va­tan­daş­la­rı­mı­zın ki­şi­lik hak­la­rı­na veya gü­ven­li­ği­ne zarar verir şe­kil­de çe­şit­li di­ji­tal plat­form­lar­da ya­yım­lan­mak­ta­dır” de­nil­mek­te­dir. Yine ge­nel­ge­nin de­va­mın­da, “Bu ne­den­le, per­so­ne­li­mi­zin gö­re­vi­ni ifa eder­ken bu tür ses ve gö­rün­tü alın­ma­sı­na te­ves­sül edecek dav­ra­nış­la­ra fır­sat ver­me­me­le­ri, ey­le­min veya du­ru­mun ni­te­li­ği­ne göre kayıt yapan ki­şi­le­ri en­gel­le­me­le­ri, ka­nu­ni şart­la­rı oluş­tu­ğun­da adli işlem yap­ma­la­rı ge­rek­ti­ği hu­sus­la­rın­da tüm per­so­ne­li­mi­zin bil­gi­len­di­ril­me­si­ni önem­le rica ede­rim” de­nil­miş­tir.
Haber alma Ana­ya­sal hak­tır
Ga­ze­te­ci için haber alma hakkı Ana­ya­sal bir hak­tır.
Ana­ya­sa’nın 28. Mad­de­sin­de, ‘Basın Hür­dür, san­sür edi­le­mez’ de­nil­mek­te­dir.
Yine aynı mad­de­de, ‘Dev­let, basın ve haber alma hür­ri­ye­ti­ni sağ­la­ya­cak ted­bir­le­ri alır.” cüm­le­siy­le ka­mu­nun bu ko­nu­da­ki yü­küm­lü­lü­ğü dile ge­ti­ril­mek­te­dir.
Ana­ya­sa’nın bu açık hük­mü­ne rağ­men Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü’nün il­gi­li ge­nel­ge­si basın hür­ri­ye­ti­ne kı­sıt­la­ma ge­ti­rir­ken hal­kın haber alma hak­kı­nı da sı­nır­la­mak­ta­dır.
Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki ga­ze­te­ci, tüm bilgi kay­nak­la­rı­na ser­best­çe ulaş­ma ve kamu ya­şa­mı­nı be­lir­le­yen, halkı il­gi­len­di­ren tüm olay­la­rı iz­le­me ve araş­tır­ma hak­kı­na da sa­hip­tir. Ge­nel­ge­nin ye­ni­den göz­den ge­çi­ri­le­rek bu yan­lış­tan dö­nül­me­si ge­rek­mek­te­dir.


Haber: İsmet KÖ­SOĞ­LU

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İle Market Genelgesi!

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İl Va­li­li­ği­ne gön­de­ri­len Ge­nel­ge­de, tam ka­pan­ma sü­re­cin­de uy­gu­la­nan so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı ile il­gi­li usül ve esas­la­rın be­lir­le­ne­rek, va­li­le­re du­yu­rul­du­ğu ha­tır­la­tıl­dı.

Bu kap­sam­da daha önce il­le­re gön­de­ri­len so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sı­ra­sın­da temel gıda, ilaç ve te­miz­lik ürün­le­ri­nin sa­tıl­dı­ğı yer­ler ile üre­tim, ima­lat, te­da­rik ve lo­jis­tik zin­cir­le­ri­nin ak­sa­ma­ma­sı ama­cıy­la mu­afi­yet kap­sa­mın­da bu­lu­nan iş­yer­le­ri dı­şın­da tüm ti­ca­ri iş­let­me, iş­ye­ri ve/veya ofis­le­rin ka­pa­lı ola­ca­ğı be­lir­til­miş, va­tan­daş­la­rın zo­run­lu temel ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak­la sı­nır­lı ola­cak şe­kil­de bak­kal, mar­ket, fırın, kasap, manav, ku­ru­ye­miş­çi ve tat­lı­cı­la­rın tam ka­pan­ma dö­ne­min­de 10.00-17.00 sa­at­le­ri ara­sın­da fa­ali­yet gös­te­re­bi­le­ce­ği, zin­cir ve süper mar­ket­le­rin pazar gün­le­ri ka­pa­lı ka­la­ca­ğı bil­di­ril­miş­ti.
Ge­nel­ge­de, so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı sı­ra­sın­da mar­ket­ler­de olu­şa­bi­lecek yo­ğun­luk­la­rın önüne geç­mek ama­cıy­la il­gi­li Ba­kan­lık­lar, kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı, mes­lek oda­la­rı ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da alı­nan ted­bir­ler şu şe­kil­de sı­ra­lan­dı:
-Mar­ket­ler­de (zin­cir ve süper mar­ket­ler dahil) va­tan­daş­la­rın zo­run­lu temel ih­ti­yaç­la­rı kap­sa­mın­da­ki ürün­le­rin dı­şın­da her­han­gi bir ürün sa­tı­şı­na izin ve­ril­me­yecek.
-7 Mayıs 2021 Cuma gü­nün­den iti­ba­ren mar­ket­ler­de (zin­cir ve süper mar­ket­ler dahil) temel gıda ve te­miz­lik ürün­le­ri­nin yanı sıra sa­de­ce hay­van yemi, ma­ma­la­rı ile koz­me­tik ürün­le­ri (par­fü­me­ri ve mak­yaj mal­ze­me­le­ri hariç) sa­tı­la­bi­lecek.
-Daha önce ge­ti­ri­len al­kol­lü ürün sa­tı­şı kı­sıt­la­ma­sı­nın yanı sıra mar­ket­ler­de (zin­cir ve süper mar­ket­ler dahil) elekt­ro­nik eşya, oyun­cak, kır­ta­si­ye, giyim ve ak­se­su­ar, ev teks­ti­li, oto ak­se­su­ar, bahçe mal­ze­me­le­ri, hır­da­vat, zü­ca­ci­ye vb. ürün­le­rin sa­tı­şı­na izin ve­ril­me­yecek. Bu esas­lar doğ­rul­tu­sun­da Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu­nun 27’nci ve 72’nci mad­de­le­ri uya­rın­ca İl/İlçe Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­rul­la­rı ka­rar­la­rı ive­di­lik­le alı­na­cak.
– Başta za­bı­ta gö­rev­li­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri olmak üzere de­ne­tim ekip­le­rin­ce bu hu­su­sa iliş­kin teb­liğ­ler ve kont­rol­ler ek­sik­siz ye­ri­ne ge­ti­ri­lecek. Uy­gu­la­ma­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­yecek ve mağ­du­ri­ye­te neden olun­ma­ya­cak.


Haber Merkezi

Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enf­las­yon ra­kam­la­rı­nı açık­la­dı. Nisan ayın­da enf­las­yon 1,68 arttı. Yıl­lık bazda tü­ke­ti­ci enf­las­yo­nu yüzde 17,14 oldu.

Yurt içi üre­ti­ci fiyat en­dek­si (Yİ-ÜFE) yıl­lık 35,17, aylık 4,34 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Nisan ayın­da bir ön­ce­ki aya göre 4,34, bir ön­ce­ki yılın Ara­lık ayına göre 12,91, bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre 35,17 ve on iki aylık or­ta­la­ma­la­ra göre 19,44 artış gös­ter­di.
Sa­na­yi­nin dört ana sek­tö­rün­den ima­lat yıl­lık 38,11 arttı
Sa­na­yi­nin dört sek­tö­rü­nün yıl­lık de­ği­şim­le­ri; ma­den­ci­lik ve taş ocak­çı­lı­ğın­da 27,07, ima­lat­ta 38,11, elekt­rik, gaz üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mın­da 4,50, su te­mi­nin­de 28,32 artış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Ana sa­na­yi grup­la­rı­nın yıl­lık de­ği­şim­le­ri; ara ma­lın­da 42,59, da­ya­nık­lı tü­ke­tim ma­lın­da 29,24, da­ya­nık­sız tü­ke­tim ma­lın­da 24,97, ener­ji­de 38,64, ser­ma­ye ma­lın­da 27,24 artış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Sa­na­yi­nin dört ana sek­tö­rün­den ima­lat aylık 4,55 arttı
Sa­na­yi­nin dört sek­tö­rü­nün aylık de­ği­şim­le­ri; ma­den­ci­lik ve taş ocak­çı­lı­ğın­da 5,02, ima­lat­ta 4,55, elekt­rik, gaz üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mın­da 2,22, su te­mi­nin­de 0,27 artış ola­rak ger­çek­leş­ti. Ana sa­na­yi grup­la­rı­nın aylık de­ği­şim­le­ri; ara ma­lın­da 6,63, da­ya­nık­lı tü­ke­tim ma­lın­da 2,05, da­ya­nık­sız tü­ke­tim ma­lın­da 1,99, ener­ji­de 3,51, ser­ma­ye ma­lın­da 2,85 artış ola­rak ger­çek­leş­ti.
Yıl­lık en düşük artış 4,50 ile elekt­rik, gaz, buhar ve ik­lim­len­dir­me üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mın­da ger­çek­leş­ti. Yıl­lık en düşük artış; 4,50 ile elekt­rik, gaz, buhar ve ik­lim­len­dir­me üre­ti­mi ve da­ğı­tı­mı, 8,49 ile deri ve il­gi­li ürün­ler, 8,92 ile giyim eş­ya­sı ola­rak ger­çek­leş­ti. Buna karşı­lık kok ve ra­fi­ne pet­rol ürün­le­ri 159,53, ham pet­rol ve doğal gaz 109,10, ana me­tal­ler 71,71 ile en­deks­le­rin en fazla art­tı­ğı alt sek­tör­ler oldu.
Aylık en düşük artış 0,27 ile su ve suyun arı­tıl­ma­sı ve da­ğı­tıl­ma­sın­da ger­çek­leş­ti
Aylık en düşük artış; 0,27 ile su ve suyun arı­tıl­ma­sı ve da­ğı­tıl­ma­sı, 0,78 ile mo­bil­ya, 1,00 ile giyim eş­ya­sı ola­rak ger­çek­leş­ti. Buna kar­şı­lık ham pet­rol ve doğal gaz 15,25, ana me­tal­ler 10,78, tütün ürün­le­ri 9,45 ile en­deks­le­rin en fazla art­tı­ğı alt sek­tör­ler oldu.


Haber Merkezi

Tam kapanma döneminde Aile Sağlığı Merkezlerimiz de hizmete devam edecek

İlimiz ge­ne­lin­de için­de bu­lun­du­ğu­muz tam ka­pan­ma dö­ne­min­de Aile Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri­miz de hiz­met ver­me­ye devam et­mek­te­dir.

Bu mer­kez­le­ri­miz­de sa­de­ce 2. doz Si­no­vac (Çin) aşısı ran­de­vu ile ya­pı­la­bil­di­ği gibi nor­mal hasta mu­aye­ne­le­ri, gebe ve bebek iz­lem­le­ri, çocuk aşı­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı aynı şe­kil­de devam et­mek­te­dir.
Fakat ka­pan­ma sü­re­cin­de ol­du­ğu­muz için hal­kı­mı­zın aile he­ki­mi­ne gelip gi­der­ken sorun ya­şa­ma­ma­sı ve kol­luk kuv­vet­le­rin­ce so­rul­du­ğun­da gös­te­ri­le­bil­me­si için has­ta­ne­le­ri­miz­de ol­du­ğu gibi aile he­kim­le­ri­mi­ze de Mer­ke­zi Has­ta­ne Ran­de­vu Sis­te­mi (MHRS) veya 182 nu­ma­ra­lı hat üze­rin­den ran­de­vu almak in­san­la­rı­mı­za büyük ko­lay­lık sağ­la­ya­cak­tır.
Bu ted­bir asla va­tan­da­şı­mı­zın aile he­ki­mi­ne ulaş­ma­sı­nı kı­sıt­la­mak için değil, sağ­lık hiz­me­ti al­ma­ya ça­lı­şır­ken cezai durum ile kar­şı­la­ma­ma­la­rı için ön gö­rül­müş­tür.
Böy­le­ce zorlu sü­reç­te gö­re­vi­ni can­si­pe­ra­ne yapan kol­luk kuv­vet­le­ri­mi­ze de yar­dım­cı olmuş ola­ca­ğız.
-Ran­de­vu alan­la­rın 112 çağrı merke­zin­den yar­dım talep et­me­si
Bi­lin­di­ği üzere tüm has­ta­ne­le­ri­miz­de po­lik­li­nik hiz­me­ti ran­de­vu sis­te­mi ile yü­rü­tül­mek­te­dir.
Bu se­bep­le MHRS ve 182 nu­ma­ra­lı hat üze­rin­den her­han­gi bir has­ta­ne­mi­ze ran­de­vu almış ki­şi­nin bir daha 112 acil yar­dım hat­tı­nı ara­ya­rak izin al­ma­sı­na gerek yok­tur.Almış ol­du­ğu ran­de­vu­yu te­le­fon ek­ra­nın­dan kol­luk kuv­vet­le­ri­ne ibraz et­me­si ye­ter­li ola­cak­tır.
Aksi tak­dir­de bu durum zaten yoğun bir mesai yü­rü­ten 112 acil çağrı mer­ke­zi­mi­zin iş yü­kü­nün ge­rek­siz yere art­ma­sı­na sebep ol­mak­ta­dır.


Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Rize İl Girişinde Bu Yıl Sakinlik Var

Rize İl Gi­ri­şin­de Geç­ti­ği­miz Yıl Bü­yük­şe­hir­ler­den Çay Ha­sa­dı İçin Ge­liş­ler­de Ya­şa­nan Uzun Araç Kuy­ruk­la­rı Tam Ka­pan­ma İle Bir­lik­te Bu Yıl Oluş­ma­dı.

Geçen yıl ol­du­ğu gibi bu yılda yak­la­şan çay se­zo­nu ön­ce­si Rize kent gi­ri­şin­de polis, jan­dar­ma ve sağ­lık ekip­le­ri­nin ön­lem­le­ri devam edi­yor. Trab­zon’un Of il­çe­sin­de ku­ru­lan kont­rol nok­ta­sın­da Rize’ye gelen her­ke­sin se­ya­hat bel­ge­le­ri ve izin bel­ge­le­ri tek tek kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan kont­rol edi­le­rek araç­lar şehre sı­ray­la ve kont­rol­lü bir bi­çim­de alı­nı­yor. Geç­ti­ği­miz yıl 20 Mayıs’ta baş­la­dı­ğı için çay se­zo­nu­na ye­tiş­me­ye ça­lı­şan müs­tah­sil­ler kont­rol nok­ta­la­rın­da uzun kuy­ruk­lar oluş­tur­muş­tu. Yı­ğıl­ma­dan ötürü ise çı­ka­bi­lecek olum­suz­luk­la­rın önüne geç­mek is­te­yen Rize Va­li­li­ği kont­rol nok­ta­la­rın­da Rize’ye gir­mek is­te­yen­le­rin ka­yıt­la­rı­nı tu­ta­rak, ad­res­le­rin, vücut ısı­la­rı­nı ve gü­zer­gah­la­rı­nı kayıt al­tı­na aldı. Bu yıl ise çay se­zo­nu­nun açıl­ma­sı için 2 haf­ta­yı aşkın bir süre ol­du­ğu için geçen yıl ki yı­ğıl­ma ol­ma­dı. Bu ne­den­le ise bek­le­ne­nin ak­si­ne il gi­ri­şin­de uzun kuy­ruk­lar oluş­ma­dı.
Geçen yıla na­za­ran Rize’ye gi­riş­te kuy­ruk­ta bek­le­me­dik­le­ri­ni ifade eden Hakan Lez­gi­oğ­lu ise “Geç­ti­ği­miz yıl ka­la­ba­lık­tı ama bu yıl değil. Fazla bek­le­mi­yo­ruz. Geçen yıl ki ka­la­ba­lı­ğı pan­de­mi ko­şul­la­rı­na bağ­lı­yo­rum. Gö­rü­yor­su­nuz ba­şı­mı­za ge­len­le­ri, fazla bir şey söy­le­me­ye de gerek yok” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Bur­han Topal isim­li bir başka va­tan­daş ise geç­ti­ği­miz yıl kont­rol nok­ta­sı­nın daha fazla ka­la­ba­lık ol­du­ğu­nu, bu yıl ise böyle bir sı­kın­tı ile karşı kar­şı­ya kal­ma­dık­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek “Geç­ti­ği­miz yıl bu­ra­sı çok ka­la­ba­lık­tı. İlk za­man­lar­dı ve te­le­viz­yon­lar­da çıktı zaman çok kor­ku­yor­duk. Ted­bir­ler de çok faz­lay­dı. Şimdi öyle bir ka­la­ba­lık yok. Ka­pan­ma da iyi oldu. Artık her­kes de dik­kat edi­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

EYÜP SULTAN HAZRETLERİNİN VEFÂTI

Eyüp Sul­tan’ın ismi, Hâlid bin Zeyd’dir.
Es­hâb-ı ki­râ­mın bü­yük­le­rin­den­dir.
Re­sû­lul­lah Me­di­ne’ye hic­ret edin­ce, bu zatın evin­de 7 ay mi­sa­fir oldu.
Bütün ga­za­lar­da bu­lun­du. Hicrî 50 yı­lın­da Süf­yân bin Avf em­rin­de İstan­bul’a gelen asker ara­sın­da 33 Sa­ha­be vardı.
Bun­lar­dan Haz­ret-i Hâlid di­zan­te­ri­den vefat etti.
Fâtih Sul­tan Meh­met’in ho­ca­la­rın­dan Ak­şem­sed­dîn haz­ret­le­ri kab­ri­ni keş­fet­ti.
Üze­ri­ne bir türbe ile ya­nı­na bir câmi ya­pıl­dı.
Os­man­lı hü­küm­dar­la­rı tahta çı­kın­ca bu türbe önün­de Cuma günü kılıç ku­şa­nır­lar­dı.
Buna “Kılıç Alayı” de­nir­di. İstan­bul Se­fe­ri:
Ebu Eyyub El En­sa­rı Hz.
“Kons­tan­ti­niy­ye mut­la­ka feth olu­na­cak­tır.
Onu fet­he­den ku­man­dan ne güzel bir ku­man­dan, onu feth eden asker ne güzel bir asker bir as­ker­dir.” ha­di­si­ne maz­har olmak için fır­sat kol­lu­yor­du.
Hz.​Ali (RA) dö­ne­min­de­ki sa­vaş­la­ra da ka­tıl­mış­tı.
Ha­ri­cî­le­re karşı ya­pı­lan Neh­ri­van Sa­va­şı­na da Me­da­yin’e kadar gel­miş­ler­di.
Onun ak­lın­da hep İstan­bul vardı.
Hz.​Mu­avi­ye’nin (RA) hi­la­fe­ti dö­ne­min­de onun oğlu Yezid ku­man­da­sın­da İstan­bul’a dü­zen­le­nen se­fe­re ka­tıl­mak üzere ha­zır­lan­dı.
Bu se­fe­re; İbn-i Ömer, İbn-i Abbas gibi sa­yı­la­rı bi­lin­me­yen nice sa­ha­bi de ka­tıl­dı.
Sene 669 du.
Ebu Eyyub El En­sa­rı Hz. nin yaşı 70 in üze­rin­dey­di.
Sa­va­şın zor­luk­la­rı­na ta­ham­mül ede­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nen ya­kın­la­rı onu cay­dır­ma­ya ça­lış­tı­lar ama ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­lar, kesin ka­rar­lı ol­du­ğu için se­fe­re ka­tıl­dı.
İstan­bul ön­le­ri­ne gel­miş­ler, Haliç ya­kın­la­rı­na ka­rar­gâh kur­muş­lar­dı.
Ebu Eyyub El En­sa­rı Hz. ken­di­si­ne tah­sis edi­len ça­dır­da gün geç­tik­çe daha çok güç­ten dü­şü­yor­du.
Ra­hat­sız­lı­ğı iyice ar­tın­ca Ordu ko­mu­ta­nı olan Yezid İbni Mu­avi­ye ya­nı­na geldi.
Bir di­ye­ce­ği olup ol­ma­dı­ğı­nı sordu.
O da şu ce­va­bı verdi.
“Benim sizin dün­ya­nız­dan hiç bir arzum ve ta­le­bim yok.
Yal­nız siz­den şunu is­ti­yo­rum.
Eğer bu­ra­da vefat eder­sem, beni müm­kün ol­du­ğu kadar düş­man bel­de­si­nin içine doğru gö­tü­rüp sur­la­ra yakın bir yerde def­ne­din.
Zira Ra­su­lul­lah (SAV) den -Kons­tan­ti­niy­ye sur­la­rı­nın di­bin­de salih bir kimse def­ne­di­le­cek­tir de­di­ği­ni işit­tim.
O salih kişi uma­rım ki ben ola­yım.” bu söz­ler­den sonra vefat etti.
Naşı va­si­ye­ti üze­ri­ne or­du­nun gi­de­bil­di­ği en ileri nok­ta­ya def­ne­dil­di. Kab­rin Bu­lun­ma­sı:
Fatih S.​ Meh­met İstan­bul’u fet­hi­nin aka­bin­de daha or­du­nun bir kısmı Ok mey­da­nın­da iken Ho­ca­sı Ak­şem­sed­din’den kab­rin bu­lun­ma­sı için ri­ca­da bu­lun­muş­tu.
Ak­şem­sed­din Hz. o gece Ok­mey­da­nı’ndaki ça­dı­rın­da Al­la­hu Teâla ya dua etmiş ve is­ti­ha­re­ye yat­mış­tı.
Er­te­si sabah Fa­tihl’e bir­lik­te git­ti­ler.
Ak­şem­sed­din Hz. kol­tu­ğu­nun al­tın­da­ki sec­ca­de­si­ni yere se­re­rek na­ma­za durdu.
Uzun süre huşu için­de namaz kıldı.O sı­ra­da Fatih’in ya­nın­da ge­len­ler­de he­ye­can için­de bek­li­yor­lar­dı. Na­ma­zı­nı bi­ti­rin­ce kab­rin bu­lun­du­ğu yeri Fatih’e gös­ter­di. Fatih’in em­riy­le bir­kaç kişi o yeri kaz­dı­lar. Bir taş bu­lun­du. Üze­rin­de ” Haza kabri Eba Eyyub” (Bu­ra­sı Eba Ey­yu­bun Kab­ri­dir.) ya­zı­yor­du. Taşı kal­dır­dık­la­rı zaman hay­ret­ler için­de kal­dı­lar. Eyyub (ra)’ın naşı hiç bo­zul­ma­mış­tı. Nur için­de ya­tı­yor­du. Türbe ya­pı­la­na kadar ye­ni­den ka­pa­tıl­dı. Ak­şem­sed­din Hz. kab­rin baş ve aya­kuç­la­rı­na iki fidan dikti. Türbe fe­tih­ten hemen sonra inşa edil­di. Cami ise 1459’da ya­pıl­dı. Bir­çok tamir gördü ama ilk şek­li­ni ko­ru­du. Tür­be­nin se­def­li ka­pı­sı­nı Sul­tan 2.​Abdulha­mid Han yap­tır­mış­tır. San­du­ka­nın üze­rin­de Sul­tan 2.​Mah­mud’un yap­tır­dı­ğı atlas ör­tü­de Kis­ve-i Şerif ya­zı­lı­dır. Bu­ra­da­ki ya­zı­la­rın bir kıs­mı­nı Sul­tan 2.​Mah­mud diğer kıs­mı­nı da Hat­tat Mus­ta­fa Rakım Efen­di yaz­mış­tır. Tür­be­nin önün­de­ki seyir pen­ce­re­si­ni 1.​Ahmet, san­du­ka­nın et­ra­fı­nı saran gümüş şe­be­ke­yi sul­tan 3.​Selim yap­tır­mış­tır. Tahta çıkan pa­di­şah­la­rın kılıç ku­şan­ma tö­ren­le­ri san­du­ka­nın arka ta­ra­fın­da ya­pı­lır­dı.

GÜNLERDİR DEVAM EDEN TEPKİLER ÜZERİNE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Rize İyi­de­re’de Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Lo­jis­tik için taş alın­ma­sı ge­re­ken İkiz­de­re Ce­viz­lik Ta­şo­ca­ğı­na tepki gös­te­ren köy­lü­le­ri bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.

İkiz­de­re-Gür­de­re ve Ce­viz­lik köy­le­ri­nin İşken­ce dere Va­di­sin­de ya­pı­la­cak Taş Oca­ğı­na ulaş­mak için yol açma ça­lış­ma­sı yapan firma iş ma­ki­ne­le­ri­ne 8 gün­dür tepki gös­te­re­rek ey­lem­ler yapan Gür­de­re köy­lü­le­ri­nin de ka­tı­lı­mı sağ­la­nan top­lan­tı­da ko­nu­şan eski Bakan ve AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Rize Mil­let­ve­ki­li Ha­ya­ti Ya­zı­cı’ bu­ra­da çok özel bir taş ol­du­ğu ka­nı­sı­na va­rıl­dı. Bu tek­nik bir ko­nu­dur. Mü­hen­dis­ler araş­tır­dı Kul­la­nı­la­cak mal­ze­me ni­te­lik­li Ba­zalt ol­du­ğu ve deniz su­yu­na da­ya­nık­lı ola­ca­ğı ve ağır ola­ca­ğı bil­di­ril­miş. Böyle taş yal­nız İkiz­de­re’deki bu va­di­de var. 97 Hek­tar­lık bir alan­da ruh­sat alın­mış ama 13.45 Hek­tar­lık bir yerde ça­lış­ma ruh­sa­tı var.

Siz­ler çev­re­ci­si­niz, biz siz­den daha fazla çev­re­ci ve ye­şil­ci­yiz. Susuz bı­ra­kıl­ma en­di­şe­ni­zi an­lı­yo­rum ama öyle bir şey ke­sin­lik­le ola­maz. Her şey kont­rol al­tın­da ya­pı­la­cak.
Azami 20 mil­yon ton taş ta­şı­na­rak Lo­jis­tik do­la­cak. En fazla 3 yılda ta­mam­lan­dık­tan sonra bu­ra­dan bir daha taş alı­na­ma­ya­cak ve ocak ka­pa­tı­la­rak eski ha­li­ne ge­ti­ri­lecek’ dedi.
Vali Kemal Ceber; “Çok Araş­tı­rıl­dı”
Rize Va­li­si Kemal Ceber’de top­lan­tı­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ’Lo­jis­tik Li­ma­nı bir­çok il is­ter­ken Rize’de ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ril­me­si büyük şans­tır. Bu şansı bize sağ­la­yan Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı Allah ba­şı­mız­dan eksik et­me­sin. Böyle büyük ya­tı­rım her ile nasip olmaz. İşken­ce­de­re Va­di­sin­den çev­re­yi en güzel şe­kil­de ko­ru­ya­rak açı­la­cak taş oca­ğın­da deniz dol­gu­su­na da­ya­nık­lı taş var.
Ci­var­da 10 tane taş ocağı ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz fakat o taş­lar ev­sa­fa uygun de­ğil­di. De­ni­ze da­ya­nık­lı taş bu­ra­da ve sağ­lık­lı bir şe­kil­de alın­ma­sı­na ça­lı­şı­la­cak, kim­se­nin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­sı­nı is­te­me­yiz her şey kont­ro­lü­müz al­tı­na ya­pı­la­cak’ dedi.
Firma yet­ki­li­le­ri söz ko­nu­su taş oca­ğın­da pat­lat­ma­la­rın gün­düz sa­at­le­rin­de ola­ca­ğı­nı, müm­kün ol­du­ğun­ca çev­re­ye toz bı­rak­ma­mak için sü­rek­li tan­ker­ler­le ıs­lat­ma ya­pa­cak­la­rı­nı ve mağ­du­ri­ye­te imkân ver­me­ye­cek­le­ri­ni söy­le­dik­ten sonra söz alan köy­lü­ler­den Muh­tar Er­do­ğan Baş ’önü­müz­de Çay top­la­ma za­ma­nı var, bu­ra­da ara­zi­si olan köy­lü­le­rim Yaş Ça­yı­nı nasıl top­la­ya­cak ’dedi.
Gür­de­re Köyü eski muh­ta­rı Orhan Tat, mağ­du­ri­yet ya­şa­mak is­te­mi­yo­ruz, Mu­ham­met Coş­kun, ik­ti­dar ta­ra­fın­dan bir­kaç yıl önce İkiz­de­re’ye söz ve­ri­len Çay Fab­ri­ka­sı­nın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di, Güler Ka­ra­de­niz ’ben üre­ti­ci­yim, çay­cı­yım, hay­van­cı­lık ya­pı­yo­rum. Cum­hur­baş­ka­nı çift­çi­yi teş­vik edi­yor, siz bu taş oca­ğı­nı ya­pa­rak biz köy­den ko­vu­yor­su­nuz. Taş ocağı ya­pı­la­cak yerde ara­zim var. Çay top­la­ya­rak ge­çi­ni­yo­rum. Ko­ope­ra­ti­fe 7 bin lira gübre bor­cum var bu borcu nasıl öde­ye­ce­ğim. Hay­van­cı­lık arı­cı­lık yap­maz­sak ne ile ge­çi­ne­ce­ğiz ’dedi. Ahmet Tun­cer ’ke­sin­lik­le taş ocağı kö­yüm­de is­te­mi­yo­ruz’, Gök­han Gün ’bu­ra­da taş ocağı son­ra­sı bo­zu­la­cak arazi eski ha­li­ne gel­mez ver­di­ği­niz söze inan­mı­yo­rum’, Yaşar Coş­kun ’ya­tı­rı­ma karşı de­ği­liz ama taş ocağı için bu­ra­sı uygun değil ‘Müj­dat Al­bay­rak ’hep va­at­ler ya­pı­lır. Or­man­lık alan ke­si­lecek. Biz yıl­lar­dır or­ma­nı ko­ru­duk şimdi heba olu­yor. Kaya alı­na­cak yerde bir daha ağaç bit­mez. Ka­ya­da ağaç bü­yü­mez bizi kan­dır­ma­yın’, Yaşar Baş ’içme su­yu­muz teh­li­ke­de bu konu hiç unu­tul­ma­sın’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Türkiye’nin ilk siber güvenlik dergisinin bu ayki konuğu Rizeli Bostan oldu

Tür­ki­ye’nin siber dün­ya­da­ki risk­ler ve siber gü­ven­lik ko­nu­su­na odak­lan­mış ilk ba­sı­lı ve elekt­ro­nik der­gi­si­nin bu sa­yı­da­ki ko­nu­ğu yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­la adın­dan söz et­ti­ren Re­ka­bet Ku­ru­mu’nun Ri­ze­li Baş­kan Yar­dım­cı­sı Recai Bos­tan’dı.

Gerek daha önce ça­lış­tı­ğı özel sek­tör fir­ma­la­rın­da gerek İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iş­ti­ra­ki olan BELBİM Elekt­ro­nik Para ve Ödeme Sis­tem­le­ri A.Ş’de ve ge­rek­se de Re­ka­bet Ku­ru­mu’nda yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la adın­dan söz et­ti­ren Re­ka­bet Ku­ru­mu’nun Ri­ze­li Baş­kan Yar­dım­cı­sı Haluk Recai Bos­tan siber gü­ven­lik ko­nu­su­na odak­lan­mış Tür­ki­ye’de ilk ba­sı­lı ve elekt­ro­nik der­gi­si olan Cy­ber­mag der­gi­si­nin ko­nu­ğu oldu. Bi­li­şim alt­ya­pı­sın­da uyum içe­ri­sin­de ça­lı­şan yerli siber gü­ven­lik eko­sis­te­mi­nin oluş­tu­ru­la­bi­le­ce­ği­ni gös­te­re­rek tüm kamu sek­tö­rü açı­sın­dan örnek teş­kil eden bir ya­pı­nın ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük eden ve bu ba­şa­rı­nın aka­bin­de ise Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kül­li­ye­sin­de “Yerli ve Millî Siber Gü­ven­lik” te­ma­sıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len Millî Gü­ven­lik Zir­ve­si’nde ödüle layık gö­rü­len Bos­tan, ya­pı­lan söy­le­şi­de siber gü­ven­lik ko­nu­sun­da bir­çok ko­nu­da ka­fa­da­ki soru işa­ret­le­ri­ne cevap ve­ri­yor. Ön­ce­lik­le kısa ve orta va­de­de, mev­cut siber gü­ven­lik alt­ya­pı­sın­da ye­ri­ni hala yerli çö­züm­le­re bı­rak­ma­mış ya­ban­cı men­şe­ili ürün­le­rin de önü­müz­de­ki dö­nem­de ye­ter­li ol­gun­lu­ğa eriş­me­si­ni bek­le­di­ği­miz yerli/ millî mu­adil­le­riy­le de­ği­şi­mi­ni ön­gö­rü­yo­ruz.
Bu şe­kil­de, ül­ke­miz in­sa­nı­nın emek­le­ri­ni des­tek­le­me­ye ve gü­ve­ni­mi­zi gös­ter­me­ye devam ede­ce­ğiz diyen Haluk Recai Bos­tan Siber gü­ven­lik ala­nın­da ülke ola­rak top­ye­kûn bir mü­ca­de­le­nin içine bu­lun­du­ğu­muz şu gün­ler­de, in­sa­nı­mı­zın far­kın­da­lık dü­ze­yi­nin art­ma­sı ve bi­linç­len­me­si için eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz dedi.
Haluk Recai Bos­tan Kim­dir:
Haluk Recai BOS­TAN, 1973 yı­lın­da Rize’de doğdu. İlk ve or­ta­oku­lu Dört­yol kö­yün­de okudu. Mimar Sinan En­düst­ri Mes­lek Li­se­si elekt­ro­nik bö­lü­mü­nü bi­tir­di. 1992 yı­lın­da Gazi Üni­ver­si­te­si en­düst­ri mü­hen­dis­li­ği­ni ka­zan­dı ve 1996 yı­lın­da mezun oldu. Aynı üni­ver­si­te­de yük­sek li­sans ya­pa­rak 2002 yı­lın­da en­düst­ri yük­sek mü­hen­di­si un­va­nı­nı aldı. As­ker­lik gö­re­vi­ni Şır­nak’ta yedek subay ola­rak yaptı. Özel sek­tör, kamu ve be­le­di­ye ik­ti­sa­di te­şek­kül­le­rin­de mü­hen­dis, satış yö­ne­ti­ci­si, ana­list, proje yö­ne­ti­ci­si, marka ve pa­tent yö­ne­ti­ci­si, da­nış­man, eği­tim­ci, uzman, yö­ne­ti­ci ve yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi ola­rak çe­şit­li gö­rev­ler­de bu­lun­du. İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iş­ti­ra­ki olan BELBİM Elekt­ro­nik Para ve Ödeme Sis­tem­le­ri A.Ş de yö­ne­ti­ci ola­rak görev ya­par­ken, Ara­lık 2016 da Re­ka­bet Ku­ru­mu Bilgi Yö­ne­ti­mi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na atan­dı. Bu gö­re­vi sür­dür­mek­te iken Kasım 2019 ta­ri­hin­den iti­ba­ren aynı za­man­da Yö­ne­tim Hiz­met­le­ri Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı’na da ve­kâ­let et­me­ye baş­la­dı. 13.02.2020 ta­ri­hin­de Re­ka­bet Ku­ru­mu Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne atan­dı. Evli ve 3 çocuk ba­ba­sı olan Bos­tan, orta dü­zey­de İngi­liz­ce ve Arap­ça bil­mek­te­dir. Uz­man­lık alan­la­rı ara­sın­da re­en­gi­ne­ering, ve­rim­li­lik, proje yö­ne­ti­mi, ya­tı­rım pro­je­le­ri­nin de­ğer­len­di­ril­me­si, op­ti­mi­zas­yon, yö­ne­tim bi­li­şim sis­tem­le­ri, bilgi gü­ven­li­ği, bi­li­şim tek­no­lo­ji­le­ri gel­mek­te­dir. Ay­rı­ca ulus­la­ra­ra­sı ti­ca­ret, satış ve pa­zar­la­ma, satın alma ve kamu ihale mev­zu­atı ko­nu­la­rın­da ye­ter­li bilgi ve tec­rü­be­ye sa­hip­tir.


Haber Merkezi

İYİ PARTİ’DEN TAŞ OCAĞI YERİNE ÇAY FABRİKASI YAPIN ÇAĞRISI

İşken­ce Dere Va­di­si’nde ya­pıl­mak is­te­nen Taş Oca­ğı­na si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri­nin tep­ki­le­ri de her geçen gün devam edi­yor.

İkiz­de­re il­çe­si­nin tu­rizm, sos­yal ve eko­no­mik yön­den çok ge­ri­de kal­dı­ğı­nı söy­le­yen İYİ Parti İkiz­de­re İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin ta­şo­ca­ğın­dan önce yıl­lar­dır söz ve­ri­len Çay Fab­ri­ka­sı ya­pıl­sın dedi.
Ko­ru­ma al­tın­da­ki va­di­nin yeni bir ta­şo­ca­ğı­nı kal­dı­ra­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten İlçe Baş­ka­nı Ali Aycin ’AK Parti ik­ti­da­rı il­çe­mi­ze hep yıkım mı ya­pa­cak. Yıl­lar önce Ad­li­ye­mi­zi ka­pat­tı­lar.
Hak ara­yan­lar il­çe­de değil başka yer­ler­de hak arı­yor.
AK Parti tem­sil­ci­le­ri­nin İlçe­mi­ze Ha­yır­lı olsun diye seçim za­ma­nı as­tı­ğı Or­ga­nik Çay Fab­ri­ka­mız ne oldu.
Taş Ocağı açıp böl­ge­yi toz top­ra­ğa bo­ğa­ca­ğı­nı­za Çay Fab­ri­ka­sı­nı ya­pın­da in­sa­nı­mı­zın ça­yı­nı de­ğer­len­di­rin bir­kaç ki­şi­ye iş ulaş­tı­rın.
De­niz­de Lo­jis­tik mer­kez eğer İkiz­de­re’nin taşı ol­maz­sa ya­pıl­ma­ya­cak mı? İnsa­nı­mı­zı mağ­dur edi­yor­su­nuz.
Ra­ma­zan günü Biber Gazı yiyen ka­dın­la­rı­mız tey­ze­le­ri­miz bu il­çe­nin in­sa­nı Gür­de­re Köyü’nün in­sa­nı’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU