RİZEDE PANDEMİ KİM İÇİN

Be­şik­taş ile oy­na­nan fut­bol ma­çın­da tri­bün­de Pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uyul­ma­ma­sı çok tepki çekti.
Ma­dem­ki maça giriş ser­best­ti, diğer tri­bün­le­re se­yir­ci niye alın­ma­dı.
TSYD İl Tem­sil­ci­si, usta ga­ze­te­ci Osman Can işin için­de ol­du­ğu için de­tay­lı­ca aşa­ğı­da­ki me­sa­jı pay­laş­tı.
Bana göre çok önem­li ol­du­ğu için Osman Can üs­ta­dı­mın ya­zı­sı­nı aynen sü­tu­nu­ma al­mak­ta fayda gö­rü­yo­rum. Ben bir ga­ze­te­ci ola­rak tri­bü­ne alın­mı­yo­rum ama bunca se­yir­ci nasıl gi­ri­yor.
Osman Can’ın ya­zı­sı’ ’KA­PAN­MAY­LA SAL­GI­NI ÖN­LE­YE­CEK­LERİNİ SÖY­LE­YEN­LE­RE İTHAF OLU­NUR !!!
Pan­de­mi ku­ral­la­rı kim­le­re uy­gu­la­nı­yor ???
Ko­ra­na vi­rüs­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da en uzun sü­re­li pan­de­mi ka­pan­ma­sı­nın baş­la­dı­ğı sa­at­ten 1, 5 saat sonra Rize’de oy­na­nan ÇAY­KUR Ri­zes­por- Be­şik­taş ma­çın­da sta­dın du­ru­mu.
Hani es­ki­den bir deyim vardı kim takar Ya­lo­va Kay­ma­ka­mı­nı diye ((gerçi Ya­lo­va artık vi­la­yet oldu. Kay­ma­ka­mı kal­ma­dı) Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi lig­le­ri­miz­de de kar­şı­laş­ma­la­ra se­yir­ci alın­ma­sı ya­sak­lan­mış­tı.
Bu ne per­hiz ne la­ha­na tur­şu­su.
ÇAY­KUR Ri­zes­por – Be­şik­taş ma­çın­da ku­ral­lar rafa kal­dı­rıl­dı.
Nor­mal maç­lar­da gö­rül­me­yen bir ka­la­ba­lık vardı.
Stat dı­şın­da da araç par­kın­da yer yoktu. Rize sta­dın­da pan­de­miy­le adeta dalga ge­çil­di.
Bu­ra­sı Tür­ki­ye her kural las­tik gibi asıl­dı­ğın o ta­ra­fa gelir..
Be­şik­taş’ın 20 ki­şi­lik kon­ten­ja­nı vardı. 19 ki­şiy­le kon­ten­ja­nı­nı ka­pat­tı. Be­şik­taş Baş­ka­nı Trab­zon­lu olun­ca su kur­naz­lı­ğıy­la yo­lu­nu bulup Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kon­ten­ja­nın­dan 20 ki­şi­lik ek ak­re­di­tas­yon kon­ten­jan al­ma­yı ba­şar­dı Trab­zon­lu dost­la­rı için. Tri­bü­nün dol­ma­sı­na se­yir­ci kalan Fe­de­ras­yon tem­sil­ci­si emir yu­kar­dan ge­lin­ce ça­re­siz kaldı. Pan­de­mi ya­sa­ğı­nın baş­la­dı­ğı saat 19 dan sonra bu kadar ki­şi­nin nasıl so­ka­ğa çık­tı­ğı­nı kim açık­la­ya­cak, do­ğa­cak so­nuç­lar­dan kim so­rum­lu ola­cak merak edi­yo­rum’’. Osman Can ar­ka­da­şı­mın ya­zı­sı aynen böyle. An­la­ma­dı­ğım Rize’de ku­ral­lar, ka­nun­lar, ko­nu­lar ada­mı­na göre mi de­ği­şir.
Büyük ta­kım­dan isen, AK Par­ti­li isen, Trab­zon­lu isen ve de Sa­ra­ya yakın isen ku­ral­sız­lık mı ol­ma­lı. Yazık ki yazık Rize’me. Kim­le­rin elin­de kal­dın.
Yet­ki­li ara­ma­ya gerek yok ka­nı­sın­da­yım, yet­ki­siz­lik had saf­ha­da çünkü.