Rize’de Kırsal Alan Yapılaşması Kapsamında Yöre Mimarisine Uygun Evler Yapılacak

Rize Va­li­si Kemal Çeber, “Kır­sal Alan Ya­pı­laş­ma­sı” ça­lış­ma­sı ile kır­sal alan­da ev yap­mak is­te­yen­ler için 7 tip proje be­lir­len­di­ği­ni, va­tan­daş­la­ra üc­ret­siz proje hiz­me­ti su­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, İsmail Kah­ra­man kül­tür Mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen prog­ram­da, kır­sal ya­pı­laş­may­la il­gi­li be­lir­le­nen 7 tip pro­je­nin ta­nı­tı­mı­nı yaptı.
Çeber, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, kent­sel dö­nü­şü­mün önemi kadar kır­sal dö­nü­şü­mün­de önem­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Kır­sal dö­nü­şü­mün ilk önce mi­ma­ri yapı ile ola­bi­le­ce­ği­ne işa­ret eden Çeber, sanat ta­rih­çi­le­ri, mimar ve mü­hen­dis­ler­le bir yıl­lık ça­lış­ma­nın so­nu­cu pro­je­nin or­ta­ya çık­tı­ğı­nı kay­det­ti.
Afet Risk Azalt­ma Planı’nın çı­ka­rıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Çeber, bütün kamu ku­rum­la­rı­nın bu plana göre ha­re­ket ede­ce­ği­ni, ya­pı­laş­ma­nın da bu çer­çe­ve­de hem gü­ven­li hem de yöre mi­ma­ri­si­ne uygun ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.
Coğ­ra­fi se­bep­ler­den do­la­yı afet­ler­de en çok mağ­du­ri­yet ya­şa­yan ilin Rize ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Çeber, şu de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du:
“Afet­le­re karşı va­tan­daş­la­rı­mı­zı en üst se­vi­ye­de ko­ru­ya­bil­mek hem de he­pi­mi­zin im­ren­di­ği bu coğ­raf­ya­sı ve do­ğa­sı kadar güzel olan Ka­ra­de­niz mi­ma­ri­si­ni, Rize mi­ma­ri­si­ni ya­şa­ta­bil­mek için pro­je­yi baş­lat­tık. Kır­sal tip ya­pı­laş­ma pro­je­le­ri için ça­lı­şıl­dı. Yedi tip pro­je­nin bütün de­tay­la­rı ha­zır­lan­mış. Bu proje ile hem coğ­raf­ya­mız­da­ki kır­sal alan­da­ki izin­li yapı sa­yı­sı­nı ar­tır­mak is­ti­yo­ruz. Afet­le­re karşı en sağ­lık­lı bi­çim­de in­san­la­rı­mı­zı ya­şat­mak ve de­re­le­rin için­den ev top­la­ma­mak is­ti­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mız açı­sın­dan proje ma­li­yet­le­ri­ni en aza in­dir­mek izin alma sü­re­le­ri­ni en kısa hale ge­tir­mek is­ti­yo­ruz.”
Pro­je­le­rin Özel İdare ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı için izin sü­re­ci­nin ya­şan­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Çeber, “Kısa sü­re­de in­şa­ata baş­la­na­bi­li­yor. Yö­re­sel mi­ma­ri­yi ya­şa­tı­yo­ruz. Yö­re­sel cephe ta­sa­rım­la­rı­nı uy­gu­lu­yo­ruz ve süreç di­na­mik bir süreç. Gelen eleş­ti­ri ve des­tek­ler­le yeni proje ek­le­ye­bi­le­ce­ğiz. Ta­ma­men yöre mi­ma­ri­si­ne uygun ta­sar­lan­dı.” diye ko­nuş­tu.
Pro­je­yi uy­gu­la­yan ilk yüz ki­şi­nin zemin etüt ma­li­ye­ti­nin de kar­şı­la­na­ca­ğı­nı ifade eden Çeber, “Her il­çe­de ve köyde belli sa­yı­yı aş­ma­yan, pro­je­yi alan­la­ra eşit ya­yı­la­cak şe­kil­de zemin etüt ma­li­ye­ti­ni kar­şı­la­ya­ca­ğız. Bu pro­je­yi uy­gu­la­mak is­te­yen va­tan­daş çok sağ­lık­lı bir yapı ka­za­na­cak, kısa bir bü­rok­ra­si ya­şa­ya­cak, baş­tan 50-70 bin lira ara­sın­da ma­li­yet­siz in­şa­atı­na gi­riş­miş ola­cak.” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Haber Merkezi