Olimpik Pazar Spor Hentbol Kulübü 2. Etap Müsabakalarını Başarılı Şekilde Tamamladı

Olim­pik Pazar Spor Hent­bol Ku­lü­bü ta­kı­mı İstan­bul’da üst üste oy­na­dı­ğı İstan­bul Bey­ci­ler Spor Ku­lü­bü ve Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lü­bü ta­kım­la­rı­nı fark­lı skor­lar­la yendi.

THF 2. Lig Kadın Hent­bol Ta­kı­mı Mü­sa­ba­ka­la­rı­nın 2. Etabı İstan­bul ev sa­hip­li­ği’nde ger­çek­leş­ti­ril­di. Olim­pik Pazar Spor Hent­bol Ku­lü­bü ta­kı­mı İstan­bul’da üst üste oy­na­dı­ğı İstan­bul Bey­ci­ler Spor Ku­lü­bü ve Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lü­bü ta­kım­la­rı­nı fark­lı skor­lar­la yendi.
THF Göksu Akyel Se­zo­nu 2. Lig A gru­bun­da mü­ca­de­le eden Pazar il­çe­si ta­kı­mı ‘Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bü’ 2. etap Mü­sa­ba­ka­la­rı’nın ilk ma­çı­nı İstan­bul Bey­ci­ler Spor Ku­lü­bü Hent­bol Ta­kı­mı ya­pa­rak Kar­şı­laş­ma­yı Olim­pik Pazar Spor Ku­lü­bü 29-23 ka­zan­mış ve ar­dın­dan Son kar­şı­laş­ma­sı­nı ise bugün İstan­bul’da Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lu­bü Hent­bol Ta­kı­mı ile kar­şı­laş­tı. İlk yarı Pazar eki­bi­nin 9-7 üs­tün­lü­ğü ile ta­mam­lan­dı. Olim­pik Pazar Spor Hent­bol Ku­lü­bü ta­kı­mı ikin­ci ya­rı­da da gös­ter­di­ği üstün oyu­nun­dan sonra ra­ki­bi Kü­tah­ya Ülkü Spor Ku­lü­bü Hent­bol Ta­kı­mı­nı 28-13 mağ­lup ede­rek üst üste oy­na­dı­ğı 2 kar­şı­laş­ma­yı da ka­zan­dı. Ta­kı­mın Ba­şa­rı­lı Tek­nik Di­rek­tö­rü Fatma Ba­doğ­lu kar­şı­laş­ma son­ra­sın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di “ Göksu Akyrl Se­zo­nu A grubu 2.​ligin 2.​etabı İstan­bul ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ril­di. 2.​etap is­te­di­ği­miz so­nuç­la bitti. na­mağ­lup iler­li­yo­ruz Bun­dan sonra 1 etap daha var. 3. etap mü­sa­ba­ka­la­rı 21-23 Mayıs ta­rih­le­rin­de ya­pı­la­cak ama henüz THF ta­ra­fın­dan yeri be­lir­len­me­di . 3.​etap­da ba­şa­rı­lı olup he­de­fi­miz olan 1.​lige çık­mak­tır. Pazar hal­kı­nı ve Rize’mizi 1.​ligde en iyi şe­kil­de tem­sil et­me­yi dü­şü­nü­yo­ruz. Ama­cı­mız Hent­bol spo­ru­nu ve se­yir­ci­si­ni daha güçlü hale ge­tir­mek­tir” diye ko­nuş­tu Ta­kı­mın oluş­ma­sın­da büyük çaba gös­te­ren Kulüp Baş­ka­nı Rahmi Çakır, “Tür­ki­ye Hent­bol Fe­de­ras­yo­nu­na bu güzel or­ga­ni­zas­yo­nun­da do­la­yı, İstan­bul’da dü­zen­le­di­ği kar­şı­laş­ma­lar için te­şek­kür edi­yo­rum “dedi. Çakır yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da “ Olim­pik Pazar Hent­bol ta­kı­mı­nı Pa­zar­lı genç kar­deş­le­rim­le bir­lik­te kur­duk. Gece gün­düz ça­lış­tık. Ba­şa­rı­lı olmak için eli­miz­den gelen her türlü gay­re­ti gös­ter­dik. Bunun mey­ve­si­ni Bi­rin­ci ve ikin­ci etap kar­şı­laş­ma­lar­da gör­dük. 2. Etap Mü­sa­ba­ka­la­rın­da iki maç oy­na­dık iki­si­ni de ka­za­na­dık Pan­de­mi den do­la­yı biz ve ço­cuk­la­rı­mız çok yo­rul­duk. 2 maç üst üste oy­na­dık. İnşal­lah 3.​etap­ta da ba­şa­rı­lı ola­ca­ğız. Üçün­cü etap kar­şı­laş­ma­la­rı­nın ne­re­de oy­na­na­ca­ğı şu an belli değil, Çok güçlü il ta­kım­la­rıy­la mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Biz orada da ba­şa­rı sağ­la­ya­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Yö­re­den ve özel­lik­le Pazar’dan her­ke­sin des­te­ği­ni bek­li­yo­ruz” dedi.


Ha­ber-Fo­to: Ce­va­hir TO­PA­LOĞ­LU