İkiz­de­re Va­di­si, dün­ya­da 200 ko­run­ma­sı ge­re­ken doğal Va­di­den bir ta­ne­si. Ka­ra­de­niz’e akan, böl­ge­de­ki ta­bi­ata hayat veren bu va­di­nin kıl­cal da­mar­lar­dan bi­ri­si­de İşken­ce­de­re­si.
İşte bu cen­net va­di­de bir haf­ta­dır iş ma­ki­ne­le­ri köy­lü­nün kes­me­ye kı­ya­ma­dı­ğı ağaç­la­rı ko­par­ma­ya kır­ma­ya baş­la­dı. Ya­zı­mın baş­lı­ğı­na koy­du­ğum, ka­mu­oyun­da dil­len­di­ri­len ’ko­ru­yan­da Ri­ze­li, yı­kan­da Ri­ze­li ’sözü ko­nu­ya cuk diye otur­du.
Ri­ze­li, ünlü çev­re­ci, De­re­le­rin Kar­deş­li­ği Plat­for­mu’ndan, Avu­kat Remzi Kaz­maz bo­şu­na ko­nuş­maz, Kaz­maz çok id­di­alı “Cen­giz’in milli parkı taş ocağı yapma gi­ri­şi­mi hu­kuk­suz­dur” diyor. Liman ya­pı­mı için taş oca­ğı­na ih­ti­yaç var. Liman böl­ge­si­ne 5 km, 10 km me­sa­fe­de ruh­sat­lı Taş ocak­la­rı du­rur­ken şir­ke­tin 35 km me­sa­fe­de­ki İşken­ce­de­re Va­di­si’nden neden taş ta­şı­ya­ca­ğı merak ko­nu­su. Remzi Kaz­maz, “Pis ko­ku­lar var” di­yor­sa bo­şu­na de­ğil­dir.
İddi­ala­ra göre Ja­pon­ya’dan kredi bu­lun­muş. Bu kre­di­nin önem­li kısmı taş çı­kar­ma ve nak­li­ye işin­de har­ca­na­cak. Nak­li­ye­yi yapan ta­şe­ron şir­ke­tin de eski AK Parti’li bir mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu­nu söy­lü­yor Avu­kat Kaz­maz. İkiz­de­re­li ünlü ses sa­nat­çı­sı Tar­kan, Ri­ze­li çev­re­ci Remzi Kaz­maz ve köy­lü­ler, or­man­da, kı­yı­da, koyda rant pe­şin­de koşan bu Ri­ze­li­ye karşı di­re­ni­yor.
Tar­kan’ın şu söz­le­ri çok şey an­la­tı­yor “Güzel mem­le­ke­ti­mi­ze bu kat­li­am­la­rı reva gö­ren­ler… bi durun artık, yeter ’“Ya­nı­nız­da­yım”. İkiz­de­re köy­lü­le­ri di­re­niş­le­rin­de yal­nız değil. İkti­dar hariç bir­çok si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri­ni her gün orada gör­mek müm­kün. Köy­lü­ler gün­ler­dir yeşil bitki ör­tü­sü bo­zul­ma­sın or­ma­nı­mız harap ol­ma­sın diye di­re­ni­yor.
Jan­dar­ma gü­ven­li­ği sağ­la­mak için gün­ler­dir köylü ile iş ma­ki­ne­si ara­sın­da yeşil hat gibi ko­ru­ma du­va­rı örmüş. ba­zen­de bi­ber­ga­zı ik­ra­mın­da bu­lun­muş. Tek te­sel­li­miz si­lah­la bu­gü­ne kadar işlem ya­pıl­ma­ma­sı,
İnşa­atı yapan şir­ket Meh­met Cen­giz’e ait. Remzi Kaz­maz’ın söy­le­di­ği gibi ’Hani, et­ti­ği küfür ile “unu­tul­maz­lar” ara­sı­na giren, Meh­met Cen­giz’in do­zer­le­ri­ni yığ­dı­ğı or­ma­nın bi­ti­şi­ğin­de kendi il­çe­si Kal­kan­de­re var. Yok, ede­ce­ği do­ğa­nın ku­ca­ğın­da doğ­muş. Son asrın en ay­rı­ca­lık­lı mü­te­ah­hi­di olup ününe ün kat­mış’. İkiz­de­re Va­di­sin­den taş ala­ca­ğız diye doğa kat­li­amı ya­şan­dı­ğı bir ger­çek. Bu ger­çe­ği gör­mez­den gelen AK Parti hü­kü­me­ti yöre in­sa­nı­nın tep­ki­si­ni çe­ki­yor. Bu­gü­ne kadar Dev­le­tin Va­tan­daş­tan ko­ru­du­ğu or­man­la­rı ne acı­dır ki şimdi Va­tan­daş Dev­le­tin ko­ru­ma­sın­da­ki Cen­giz hol­din­gin iş ma­ki­ne­le­rin­den ko­ru­ma­ya ça­lı­şı­yor.