“Bi­oN­Tech aşısı mRNA aşısı idi. Si­no­vac aşısı da inak­tif aşı. Yani 3 aşı da fark­lı tek­no­lo­ji ile ha­zır­lan­mış aşı­lar. Ama 3 aşı da son de­re­ce et­ki­li ve gü­ve­ni­lir aşı­lar. Hangi aşı olur­sa olsun sı­ra­sı gelen va­tan­da­şın mut­la­ka hiç vakit kay­bet­me­den aşı­sı­nı yap­tır­ma­sı ge­re­kir. Aşı gü­ven­li­ği ile il­gi­li en ufak bir kaygı ta­şı­ma­ya gerek yok. Çünkü şu anda dün­ya­da 1 mil­yar­dan fazla kişi aşı­lan­dı. Ve bu­gü­ne kadar önem­li bir sorun gö­rül­me­di.”

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın ve­ri­le­ri­ne göre 28 Nisan 2021 ta­ri­hi iti­ba­riy­le top­lam aşı ya­pı­lan kişi sa­yı­sı 22.018.020 oldu.1. doz uy­gu­la­nan kişi sa­yı­sı 13.486.599 olur­ken, 2. doz 8.531.421­ki­şi­ye uy­gu­lan­dı.
Aşı sı­ra­sı ge­len­ler, Mer­ke­zi Hekim Ran­de­vu Sis­te­mi üze­rin­den aşı ran­de­vu­su alı­yor. Şehir, ilçe ve has­ta­ne bil­gi­le­ri­ni gir­dik­ten sonra ran­de­vu alın­mış olu­yor. Ancak bun­dan önce aşıyı ne­re­de ola­ca­ğı­nı­zı seç­me­niz ge­re­ki­yor. Ran­de­vu alır­ken aşıyı aile he­ki­mi has­ta­ne veya evde ola­ca­ğı­nı­zı seç­me­niz ge­re­ki­yor. Bi­oN­Tech aşısı olmak is­te­yen­ler has­ta­ne­den ran­de­vu al­ma­sı ge­re­kir­ken, evde ve aile he­ki­min­den ran­de­vu alan­la­ra ise yal­nız­ca Si­no­vac uy­gu­la­nı­yor.
HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ? HANGİ YAŞ GU­RU­BU HANGİ AŞIYI OL­MA­LI?
Uz­man­la­ra göre; Bi­oN­Tech-Pfi­zer bir gruba Si­no­Vac aşısı yapıp kar­şı­laş­tı­ran bir ça­lış­ma yok. Et­kin­lik ve­ri­le­ri Pfi­zer-Bi­oN­Tech’de biraz daha gü­ve­ni­lir. İkin­ci­si kul­la­nım du­ru­mu­na ba­kıl­dı­ğın­da ise şu an Bi­oN­Tech-Pfi­zer dün­ya­da en çok kul­la­nı­lan aşı, Si­no­Vac’ın 10 katı kadar fazla kul­la­nı­lı­yor. Bi­oN­Tech aşısı da Si­no­vac aşısı da ağır has­ta­lı­ğı ve ölüm­le­ri en­gel­li­yor. Bi­on­tech aşı­sı­nın ko­ru­yu­cu­luk oranı Si­no­vac aşı­sı­na göre yüzde 10 daha fazla.
Alman bi­yo­tek­no­lo­ji fir­ma­sı Bi­oN­Tech ile Ame­ri­kan ilaç şir­ke­ti Pfi­zer’in ortak ge­liş­tir­dik­le­ri yeni tip ko­ro­na­vi­rüs aşı­sı­nın 12-15 yaş arası ço­cuk­lar­da, en­fek­si­yo­nu ön­le­me­de yüzde 100 ba­şa­rı gös­ter­di­ği bil­di­ril­di. Ge­be­le­rin ilk 3 aydan sonra Si­no­vac aşı­sı­nı ola­bi­le­ce­ği, em­zi­ren an­ne­le­rin de aşı ya­pıl­ma­sın­da bir mah­sur gö­rül­mü­yor.
Bi­oN­Tech aşısı, yan etki ola­rak daha fazla ken­di­ni gös­te­ri­yor. Bun­lar, aşı ye­rin­de ağrı, şiş­lik, ateş, vücut kır­gın­lı­ğı gibi be­lir­ti­ler Bi­oN­Tech aşı­sın­da daha fazla gö­rü­lü­yor ama bun­la­rın hiç­bi­ri risk oluş­tur­mu­yor, ki­şi­yi ağır has­ta­lık ge­çir­me ve ölüm ris­kin­den ko­ru­yor. İnak­tif olan Si­no­vac aşı­sın­da ise bu tip yan et­ki­ler ya ol­mu­yor ya daha az gö­zü­kü­yor.
BİON­TECH, SİNOVAC AŞI­SI­NI KİMLER OLA­CAK?
-Aler­jik bün­ye­si olan­la­ra daha az yan etki yapan inak­tif aşı Si­no­vac;
-Obe­zi­te­si, böb­rek yetmez­li­ği, şeker has­ta­lı­ğı olan­la­ra ise Bi­oN­Tech aşısı tav­si­ye edi­li­yor.
Aler­jik bün­ye­niz varsa mRNA aşısı ye­ri­ne ter­ci­hi­niz varsa aler­jik bün­ye­ler­de daha az yan etki yapan inak­tif aşı olan Si­no­vac aşı­sı­nı yap­tı­ra­bi­lir­si­niz. Çünkü, ça­lış­ma­lar­da sa­de­ce Bi­oN­Tech değil diğer mRNA aşı­la­rı­nın daha çok re­ak­si­yon yap­tı­ğı göz­len­di. Ay­rı­ca, mRNA aşı­la­rı, inak­tif aşı­la­ra göre daha güçlü ba­ğı­şık­lık ya­nı­tı ya­pı­yor, immün sis­tem üze­ri­ne uya­rı­cı et­ki­si daha fazla ol­du­ğu için. Do­la­yı­sıy­la, ba­ğı­şık­lık ya­nı­tı zayıf ola­bi­lecek bün­ye­ye sahip olan­lar, mRNA aşı­sı­nı ter­cih ede­bi­lir. Bun­lar;
-Obe­zi­te­si bu­lu­nan­lar,
-Böb­rek yet­mez­li­ği,
-Şe­ker has­ta­lı­ğı olan­lar,
-Kan­ser te­da­vi­si gö­ren­ler veya çe­şit­li has­ta­lık­la­rı ne­de­niy­le ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni bas­kı­la­yan ilaç kul­la­nan­lar.
Aşı se­çi­mi nasıl ya­pı­lı­yor?
Uz­man­lar eğer se­çe­nek­le­ri varsa mRNA aşısı olan Bi­oN­Tech aşı­sı­nı ter­cih ede­bi­lir­ler diyor. mRNA aşı­la­rı tek doz­dan bir hafta son­ra­sın­dan iti­ba­ren ba­ğı­şık­lık oluş­tur­ma­ya baş­lı­yor, inak­tif aşı­lar ise ancak ikin­ci doz­dan 15 gün sonra be­lir­gin ba­ğı­şık­lık oluş­tu­ru­yor. İleri yaş­ta­ki ki­şi­ler­de de mRNA aşı­la­rı, daha etkin gö­rü­lü­yor ama on­lar­da bazı yan etki ih­ti­ma­li daha fazla ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.


Haber Merkezi